1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Gdzie najlepiej przed?u?y? okres sp?aty po?yczki?

Gdzie najlepiej przed?u?y? okres sp?aty po?yczki?

Gdzie najlepiej przed?u?y? okres sp?aty po?yczki?

Zaci?gni?cie chwilówki jest bardzo ?atwe – nie b?dzie przesady w tym, je?li powie si?, ?e to tylko kilka klikni?? myszk?. Sp?ata zobowi?zania w terminie mo?e by? ju? trudniejsza, pomimo najszczerszych ch?ci. W takich sytuacjach po?yczkobiorcy bardzo ch?tnie decyduj? si? na przed?u?enie okresu sp?aty lub na refinansowanie. Taka us?uga nie jest jednak nieodp?atna, a czasami op?aty naliczone za to mog? by? spore. Z tego powodu warto jeszcze przed zaci?gni?ciem po?yczki dowiedzie? si?, jakie potencjalne koszty si? z tym wi???.

Jak przed?u?y? okres sp?aty?

Przed?u?enie okresu sp?aty po?yczki to us?uga typowa dla po?yczek krótkoterminowych, czyli chwilówek. Po?yczkobiorca, który nie mo?e sp?aci? po?yczki na czas, mo?e wnioskowa? o przed?u?enie, kontaktuj?c si? ze swoim po?yczkodawc? lub wnioskuj?c o uruchomienie przed?u?enia za pomoc? swojego indywidualnego profilu, który musia? za?o?y? przy zaci?ganiu swojej pierwszej po?yczki. Musi jednak pami?ta? o tym, ?e taki wniosek mo?na z?o?y? nie pó?niej ni? w ostatnim dniu przewidzianym na ostateczn? sp?at?. Za przed?u?enie trzeba równie? zap?aci? jeszcze zanim zostanie ono uruchomione i raczej nie ma mo?liwo?ci, by dopisa? t? op?at? do ca?kowitych kosztów po?yczki, a ca?o?? zap?aci? dopiero w nowym terminie sp?aty.

Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu po?yczkobiorca zyskuje dodatkowy czas na zebranie pieni?dzy. Przyjmuje si?, ?e zwykle przed?u?enie nast?puje na taki sam okres, na jaki zosta?a zaci?gni?ta po?yczka, cho? cz?ste jest przed?u?anie na mniejsz? liczb? dni – 7 lub 14.

Przed?u?enie czy refinansowanie?

Przed?u?enie okresu sp?aty i refinansowanie cz?sto bywa traktowane jako jedna, taka sama us?uga. Rzeczywi?cie, pod wzgl?dem technicznym s? one bardzo podobne, i ka?da z nich b?dzie dla po?yczkobiorcy oznacza? d?u?szy ni? standardowo okres sp?aty, najcz??ciej w takim samym wymiarze, jak przy zwyk?ym przed?u?eniu.

Ró?ne b?d? natomiast kwestie formalne. Przed?u?enie odbywa si? w ramach jednej firmy, która udzieli?a zobowi?zania. Po?yczkodawca si? nie zmienia, udziela on tylko przyzwolenia na to, by po?yczk? sp?aci? pó?niej, ni? pierwotnie zak?ada?a umowa. Refinansowanie natomiast jest udzieleniem kolejnej po?yczki na sp?at? poprzedniej przez po?yczkodawc? wspó?pracuj?cego. Wa?ne jest to, ?e pieni?dze udzielone przez drugiego po?yczkodawc? przesy?ane s? bezpo?rednio do pierwszej firmy, a po?yczkobiorca ma zobowi?zanie wobec innego podmiotu. W ten sposób umowa o refinansowanie podpisywana jest ju? z innym po?yczkodawc?.

Refinansowanie najcz??ciej udzielane jest na sta?y okres 30 dni, cho? tutaj równie? mo?na zauwa?y? coraz wi?ksze zró?nicowanie i poprosi? o dodatkowy okres sp?aty wynosz?cy 7 lub 14 dni.

Gdzie i za ile przed?u?ymy okres sp?aty?

Z racji tego, ?e i przed?u?enie i refinansowanie wywo?a takie same skutki dla po?yczkobiorcy, wymienimy je ??cznie, z zaznaczeniem, gdzie wyst?puje jaka us?uga. Z tych dwóch rodzajów prolongaty mo?emy skorzysta? w firmach:

 • LendOn – ten po?yczkodawca oferuje refinansowanie u swojego partnera, maksymalnie na taki sam okres, na jaki zosta?a zaci?gni?ta po?yczka.
 • Extra Portfel – w tej firmie równie? skorzystamy z refinansowania i, podobnie jak w LendoOn, refinansowanie jest w innej, wspó?pracuj?cej firmie.
 • Vivus – oferowane jest standardowe przed?u?enie okresu sp?aty, nawet dwukrotne, je?li jest to pierwsza chwilówka.
 • Kuki – ta firma oferuje nawet dwukrotne przed?u?enie okresu sp?aty, je?li jest to pierwsza chwilówka. Przy kolejnych po?yczkach przed?u?y? mo?na tylko raz. Za ka?dym razem b?dzie to 7, 14 lub 30 dni.
 • NetCredit – ten po?yczkodawca umo?liwia przed?u?enie okresu sp?aty, ale nie ustala sztywnych ram. Za ka?dym razem jest to indywidualnie dopasowywane do po?yczkobiorcy.
 • Miloan – przed?u?enie sp?aty jest mo?liwe na okres 7, 14 lub 30 dni.
 • Via SMS – mo?liwe jest skorzystanie z refinansowania.
 • Ale Gotówka – w tym przypadku równie? oferowane jest refinansowanie.
 • Wandoo – po?yczkodawca proponuje skorzystanie z refinansowania na 14 lub 30 dni.
 • CreditStar – po?yczkobiorcom oferowane jest standardowe przed?u?enie okresu sp?aty na okres od 5 do 30 dni.
 • Ferratum Bank – w tej firmie mo?liwe jest nawet dwukrotne, darmowe przed?u?enie okresu sp?aty. Konieczne jest jednak dostarczenie umowy gwarancji podpisanej przez ?yranta i dwóch ?wiadków. Z tej opcji mo?na skorzysta? równie? w innych markach nale??cych do Ferratum: Ekspres Kasa, KasaTAK i Ofin.
 • Credilo – po?yczkobiorca mo?e skorzysta? z refinansowania.
 • SMART Po?yczka – w tej firmie mo?na skorzysta? z przed?u?enia okresu sp?aty, je?li jest to pierwsza chwilówka, lub refinansowania w przypadku po?yczek kolejnych.
 • POLO?yczka – mo?liwe jest skorzystanie ze standardowego przed?u?enia okresu sp?aty na 7, 14 lub 30 dni.

Koszty refinansowania i przed?u?enia okresu sp?aty zwykle wynosz? tyle, ile standardowe op?aty za po?yczk? – zazwyczaj maksymalnym pu?apem jest oko?o 30% kwoty. Oczywi?cie, b?dzie si? to tyczy? tylko przypadku, w którym przed?u?a si? na taki sam okres. Koszty b?d? mniejsze, je?li chcemy przed?u?y? tylko na 7 lub 14 dni. Ponadto, nale?y zauwa?y?, ?e refinansowanie b?dzie odrobin? dro?sze ni? przed?u?enie. Dla przyk?adu, przed?u?enie okresu sp?aty w POLO?yczka dla ka?dej kolejnej po?yczki na 7 dni to nie wi?cej ni? 29,54 z?otych.

Co daje przed?u?enie okresu sp?aty?

Przed?u?enie okresu sp?aty to przede wszystkim odsuni?cie od siebie nieprzyjemniej wizji ca?ej procedury windykacyjnej: monitów, telefonów od po?yczkodawcy i wezwa? do zap?aty. Nie nara?a si? przy tym na bardzo nieprzyjemne konsekwencje, które je?li po?yczkobiorca nie b?dzie sp?aca? po?yczki przez d?u?szy czas, mog? sko?czy? si? nawet zaj?ciem maj?tku lub wynagrodzenia przez komornika.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *