1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Gdzie najlepiej zaci?gn?? chwilówk? na prawo jazdy?

Gdzie najlepiej zaci?gn?? chwilówk? na prawo jazdy?

prawo jazdy

Chwilówki s? coraz cz??ciej wykorzystywane do tego, by zrealizowa? swoje wi?ksze lub mniejsze plany, tym bardziej, je?li mog? one u?atwi? dalsze ?ycie. Prawo jazdy zdecydowanie zalicza si? do tej kategorii planów i mo?na powiedzie?, ?e w dzisiejszych czasach jest wr?cz niezb?dne. Zaci?gni?cie chwilówki na pokrycie kosztów kursu i egzaminu wydaje si? wi?c jak najbardziej uzasadnione. Jak jednak wybra? najlepsz? chwilówk? stosownie do swoich potrzeb i mo?liwo?ci?

Ile kosztuje prawo jazdy?

Przymierzaj?c si? do zdobycia uprawnie? kierowania pojazdami i zamierzaj?c sfinansowa? ca?e przedsi?wzi?cie chwilówk?, trzeba dok?adnie zastanowi? si?, ile pieni?dzy b?dzie si? potrzebowa?. Najlepiej ca?e wydatki podzieli? na dwie cz??ci: sfinansowanie kursu oraz wydatki zwi?zane z egzaminem i formalno?ciami ko?cowymi. Pierwsza cz??? z nich skupia si? wokó? op?acenia Profilu Kandydata na Kierowc?, który b?dzie kosztowa? nieco powy?ej 200 z?otych (badania medyczne i zdj?cia. Dodatkowo trzeba wzi?? pod uwag? koszt ca?ego kursu – w zale?no?ci od miasta i o?rodka szkoleniowego – od 1500 do 2000 z?otych.

Zwa?ywszy na to, ?e od uko?czenia kursu do egzaminu mo?e min?? sporo czasu, zw?aszcza je?li pracujemy i nie mamy czasu na kurs przyspieszony), najlepiej b?dzie, je?li chwilówki pos?u?? nam do zap?acenia za sam kurs. Koszt egzaminu zale?y ju? przede wszystkim od tego, ile prób „zaliczymy”. To 30 z?otych za egzamin teoretyczny oraz 140 z?otych za egzamin praktyczny.

Darmowe chwilówki na sfinansowanie prawa jazdy

Aby prawo jazdy nie kosztowa?o wi?cej, ni? si? zamierza, mo?na ograniczy? koszty w dwojaki sposób: postara? si?, by podej?? do egzaminów by?o jak najmniej (czego wszystkim ?yczymy) i jak najbardziej ograniczy? koszty chwilówki. Oczywi?cie w takim przypadku najlepiej b?dzie, je?li zaci?gni?ta chwilówka b?dzie darmowa. Nie zap?acimy za ni? nic (RRSO naprawd? w takim przypadku wynosi 0%), je?li tylko zaci?gni?ta chwilówka jest nasz? pierwsz? w tej firmie i, rzecz jasna, sp?acimy j? w terminie. Zaoszcz?dzone w ten sposób pieni?dze mo?na swobodnie przeznaczy? na egzamin.

Czy pierwsza chwilówka wystarczy na kurs na prawo jazdy?

Przynajmniej 2000 z?otych jeszcze do niedawna by?o do?? spor? kwot? jak na pierwsz? chwilówk?. Oczywi?cie nawet dzi? nie nale?y liczy? na to, ?e taka wysoko?? chwilówki b?dzie dost?pna u ka?dego po?yczkodawcy, do którego si? zwrócimy. S? firmy, które oferuj? chwilówki mniejsze – zwykle b?dzie to oko?o 1500 z?otych. Na szcz??cie coraz wi?cej firm po?yczkowych te kwoty zwi?ksza i dzi? mo?emy liczy? na zobowi?zania w po??danej lub nawet wi?kszej wysoko?ci. Na 2000 z?otych chwilówki mo?emy liczy? mi?dzy innymi w firmach:

Znalezienie zaufanej i sprawdzonej przez rzesze konsumentów instytucji, która po?yczy nam wi?cej – w szczególno?ci sprawdzi si? to w sytuacji, gdy chcemy zrobi? prawo jazdy innej kategorii. Tak wysokie chwilówki bez problemu pomog? ten zamiar sfinansowa? i mo?na je znale?? w:

Trzeba jednak mie? na wzgl?dzie to, ?eby chwilówki wybiera? nie tylko wed?ug kryterium dost?pnej kwoty, ale te? wzi?? pod uwag? inne parametry. Mo?e to by? na przyk?ad d?u?szy okres sp?aty chwilówki (45 lub 60 dni), mo?liwo?? jej refinansowania, czy niesprawdzanie rejestru BIK.

Mo?e chwilówka na raty?

Koszt prawa jazdy mo?e by? wysoki, a w zwi?zku z tym mog? pojawi? si? w?tpliwo?ci, czy mo?na b?dzie odpowiadaj?c? chwilówk? sp?aci? w wyznaczonym terminie. Je?li takiej pewno?ci nie ma, lepszym rozwi?zaniem mo?e okaza? si? zaci?gni?cie chwilówki ze sp?at? w systemie ratalnym. Nie b?dzie wtedy problemu z tym, by zobowi?zanie sp?aci? – miesi?czny koszt b?dzie wtedy relatywnie niski. Dodatkowym atutem takiej formy po?yczania jest to, ?e dzi?ki temu mo?emy otrzyma? kwoty wy?sze, ni? mog? nam zaproponowa? standardowe chwilówki na 30 dni.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *