1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Gdzie najta?sze chwilówki do 2000 z?otych?

Gdzie najta?sze chwilówki do 2000 z?otych?

chwilówka do 2000

Gdy pierwsza darmowa chwilówka zostanie ju? sp?acona, a nas dosi?gnie kolejny wydatek, którego nie mo?emy sfinansowa? w?asnym sumptem, mamy dwie mo?liwo?ci. Pierwsz? z nich jest si?gni?cie po nast?pn? darmow? chwilówk? u innego po?yczkodawcy lub skorzystania z chwilówki p?atnej w tej samej firmie, co poprzednio. Obie mo?liwo?ci mog? przynie?? pewne korzy?ci – b?d? one ró?ne, a wi?c i dostosowane do ró?nych typów po?yczkobiorców. Skupmy si? jednak na tej drugiej i przeanalizujmy, jakie skutki mo?e mie? wzi?cie takiej chwilówki i ile mo?e ona kosztowa??

Dlaczego warto zaci?ga? kolejne chwilówki?

Osoba, której potrzeby nie s? zbyt du?e i oscyluj? wokó? 2000 z?otych, mo?e zastanawia? si? nad kolejn? darmow? chwilówk?. Nie jest to w ko?cu kwota zaporowa i mo?na tak? bez problemu znale??, cho? naturalnie wybór b?dzie nieco ograniczony. W pewnych sytuacjach lepiej sprawdzi si? jednak chwilówka p?atna. Stanie si? tak, gdy:

  • po?yczkobiorcy zale?y na czasie – gdy wnioskuje si? o kolejn? chwilówk? w tej samej firmie, nie ma konieczno?ci przechodzenia procedury po?yczkowej kolejny raz. Mo?na wi?c pomin?? rejestracj? w serwisie, wype?nianie wniosku i przechodzenie weryfikacji. Wszystko, do czego zobowi?zany jest po?yczkobiorca, to wybranie wysoko?ci chwilówki i terminu sp?aty.
  • po?yczkobiorca przechodzi przez trudny okres finansowy – je?eli od poprzedniej chwilówki nie min??o sporo czasu, po?yczkodawca nie sprawdzi po raz wtóry baz d?u?ników, czy rejestru BIK. Nie tylko skróci to czas oczekiwania na pieni?dze, ale te? pozwoli otrzyma? pieni?dze w chwilówce, która mo?e nie zosta? udzielona w innej firmie.
  • Po?yczkobiorca chce zaci?gn?? chwilówk? przez telefon lub SMS – taka opcja dost?pna jest tylko dla sta?ych klientów, a sprawdza si? szczególnie wtedy, gdy nie mamy dost?pu do komputera lub czasu na to, by spokojnie wype?ni? wniosek.

Warto równie? wspomnie? o tym, ?e wiele instytucji pozabankowych prowadzi rozbudowane programy lojalno?ciowe, które klientom mog? przynie?? zni?ki na prowizji przy kolejnych chwilówkach. Godna zauwa?enia jest równie? promocja w Szybka Gotówka, która oferuje co pi?t? chwilówk? za darmo.

Vivus i Kuki najta?szymi chwilówkami

Wymienieni w nag?ówku po?yczkodawcy s? jednymi z nielicznych, którzy mog? zaproponowa? koszty oscyluj?ce wokó? 20% kwoty chwilówki. Za zobowi?zanie w wysoko?ci 2000 z?otych zap?acimy w nich odpowiednio 400 oraz 420 z?otych.

Aby wzi?? chwilówk? w Vivus wystarczy mie? tylko 19 lat (ale nie wi?cej ni? 75), mie? dowód osobisty, imienny rachunek bankowy i telefon komórkowy. Rzecz jasna Vivus sprawdzi równie? zdolno?? kredytow? wnioskodawcy i zweryfikuje jego wiarygodno?? w wielu rejestrach: KRD, ERIF, BIK, BIG Infomonitor oraz ZBP. To sporo, ale Vivus jest odpowiedzialnym po?yczkodawc?, nienara?aj?cym swoich klientów na straty finansowe. Jakkolwiek, niewielkie zaleg?o?ci w BIK nie musz? by? przeszkod?, aby chwilówka zosta?a wymieniona.

Podobnie wymagania kszta?tuj? si? w firmie Kuki – równie? mo?emy otrzyma? chwilówk? nawet wtedy, je?li nasza historia kredytowa nie jest nieskazitelna. Reszta kryteriów wygl?da tak samo jak Vivus, z tym ?e Kuki wprowadzi? odrobin? wy?sz? granic? wiekow? – po?yczy? tam mog? tylko osoby, które uko?czy?y 20 lat. Obie firmy proponuj? te? przed?u?enie okresu sp?aty o 7, 14 lub 30 dni za odpowiedni? op?at?, ale bez ponoszenia konsekwencji nieterminowo?ci.

Inni po?yczkodawcy niedaleko w tyle

Koszty chwilówek nie s? tak odleg?e od siebie, jak mog?oby si? wydawa?, co poniek?d jest efektem wprowadzenia limitu kosztów przez ustaw? antylichwiarsk?. Innymi polecanymi po?yczkodawcami, którzy mog? zaproponowa? tanie chwilówki do 2000 z?, s?:

Nie zawsze jednak nale?y kierowa? si? wy??cznie kosztami chwilówki. Warto wzi?? pod uwag? równie? jej inne cechy: krótki czas otrzymania pieni?dzy, przyznawanie chwilówki osobom z nisk? zdolno?ci? kredytow? czy mo?liwo?? b?yskawicznej weryfikacji to?samo?ci poprzez aplikacj?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *