1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Gdzie po?yczy? pieni?dze na rodzinne wakacje swoich marze??

Gdzie po?yczy? pieni?dze na rodzinne wakacje swoich marze??

rodzina na pla?y

Wiele osób ledwo wi??e koniec z ko?cem i zwyczajnie nie ma z czego od?o?y? na rodzinne wakacje. Gdy ma si? ogródek, dzia?k? czy jezioro w pobli?u mo?na sp?dzi? tam urlop, ale gdy mieszka si? w wielkim mie?cie, gdzie nie ma skrawka zieleni czy wody do k?pieli trzeba gdzie? wyjecha?. I tutaj cz?sto pada pytanie: za co? Z roku na rok coraz wi?cej osób decyduje si? na po?yczk?, aby cho? raz na kilka lat sp?dzi? urlop z ca?? rodzin? w jakim? przyjemnym miejscu. Mo?e to by? lubiana przez Polaków Chorwacja, a równie dobrze urlop nad Ba?tykiem. Tak czy inaczej podej?cie do brania po?yczek, aby spe?ni? marzenie o wakacjach znacznie si? zmieni?o.

Jak znale?? kredyt na wakacje?

Najpierw trzeba policzy?, ile dok?adnie b?dziemy potrzebowa? pieni?dzy. Mo?na w tym celu sprawdzi? oferty biur podró?y albo samemu popatrze? za kosztami dojazdu i noclegów w wybranym przez nas miejscu. Szacuje si? jednak, ?e na tygodniowy wypoczynek dla jednej osoby potrzeba a? 2 tysi?ce z?otych. Daje to a? 8 tysi?cy z?otych w wypadku 4-osobowej rodziny. Dlatego tak trudno jest samemu sfinansowa? wakacje dla ca?ej rodziny i mo?e by? potrzebna pomoc kredytowa.

Zawsze warto zacz?? od rzeczy najmniejszych i naj?atwiejszych do za?atwienia. Mo?emy na przyk?ad uruchomi? debet w koncie bankowym albo podwy?szy? ju? dost?pny limit kredytu odnawialnego na koncie. W tym celu wystarczy tylko pój?? do swojego banku. Sporo osób ma te? karty kredytowe, które mo?na wykorzysta? do zarezerwowania wczasów. Limit na karcie mo?na potem sp?aca? w ratach, w wi?kszo?ci banków od 50 z?otych na miesi?c. Zatem te? jest to rozs?dna opcja. Dobrym rozwi?zaniem na otrzymanie dodatkowych pieni?dzy do bud?etu domowego s? wakacje kredytowe. Je?li sp?acamy kredyt hipoteczny mo?na go zawiesi? na miesi?c lub dwa, a za te pieni?dze pojecha? na wakacje. Warto jednak pami?ta?, ?e wi?kszo?? banków raz na czas sp?aty oferuje takie wakacje oraz ?e przed?u?aj? one finalny termin sp?aty ca?ego kredytu hipotecznego.

Mo?na te? skorzysta? z kredytu w biurze podró?y. Zwykle jest to kredyt ratalny na sfinansowanie zakupionej wycieczki do sp?aty od kolejnego miesi?ca. Jednak najpro?ciej mo?e by? pój?? po kredyt gotówkowy, który potem b?dziemy sp?aca? w ratach. Co jednak?e zrobi?, je?li nie mamy w banku zdolno?ci kredytowej?

Po?yczka pozabankowa

W wypadku, gdy nie mamy wolnych ?rodków na karcie kredytowej, nie mo?emy wzi?? kredytu gotówkowego w banku, a co za tym idzie kredytu ratalnego w biurze podró?y warto zastanowi? si? nad po?yczk? poza bankiem. O wiele ?atwiej jest j? dosta? ni? w banku, ponadto jest mniej formalno?ci do spe?nienia a ca?a procedura mo?e trwa? szybciej. Niestety ?eby kupi? za tak? po?yczk? z biura podró?y trzeba j? wzi?? i wyp?aci? ze swojego konta bankowego, a potem zap?aci? za wakacje gotówk? w biurze podró?y, poniewa? takie firmy nie wspó?pracuj? ze sob?. Jest jednak idealnym rozwi?zaniem, gdy sami organizujemy i op?acamy sobie wyjazd na przyk?ad za po?rednictwem Internetu. Standardowo, ?eby dosta? tak? po?yczk? w instytucji po?yczkowej trzeba mie? wa?ne dokumenty, zameldowanie, polskie obywatelstwo, polskie konto bankowe oraz za?wiadczenie o dochodach, ale tutaj firmy po?yczkowe uznaj? ró?ne rodzaje dochodów nie tylko z umowy o prac?, ale nawet z pobieranej z ZUS renty. Pozabankowa instytucja po?yczkowa tak samo jak bank wylicza zdolno?? kredytow? oraz sprawdza bazy d?u?ników, jednak ich wyniki interpretuje zwykle korzystniej ni? instytucja bankowa. Mo?na jeszcze pieni?dze po?yczy? w kasie spó?dzielczej, ale najpierw trzeba zapisa? si? jako cz?onek kasy i op?aci? wpisowe. Podczas gdy po?yczki chwilówki mo?na dosta? bez dodatkowych kosztów nawet w wysoko?ci 2500 z?otych.

Gdzie szuka? po?yczki?

Przede wszystkim trzeba zacz?? od kwoty po?yczki oraz czasu przez jaki chcemy j? sp?aca?. Je?li potrzebujemy po?yczy? pieni?dze do nast?pnej pensji wystarczy nam po?yczka chwilówka na 30 dni. Tak? chwilówk? mo?na te? dosta? na 60 dni. Ale s? one ograniczone kwotowo. Zwykle chwilówki nie przekraczaj? 2500 z?otych. W wypadku, gdy interesuje nas po?yczenie wy?szej kwoty lub roz?o?enie jej sp?aty na raty o wiele lepsza b?dzie po?yczka d?ugoterminowa.

Chwilówki bardzo cz?sto maj? promocje dla nowych klientów. Niestety jest to kosztem limitu po?yczki. Jak wsz?dzie b?d?c sta?ym klientem mo?na dosta? wi?cej, ale za to nowi klienci mog? liczy? na po?yczk? bez dodatkowych kosztów, tylko z op?at? weryfikacyjn?, która nie kosztuje wi?cej jak 10 z?otych. Tak? po?yczk? do kwoty 2500 z?otych oferuje na przyk?ad firma LendOn, jednak trzeba b?dzie odda? j? w jednej racie po 30 dniach. Bez dodatkowych kosztów mo?na te? po?yczy? do 2000 z?otych w firmie NetCredit równie? sp?acaj?c po?yczk? w jednej racie. A? do 3000 z?otych mo?na za pierwszym razem po?yczy? w Vivus. Tutaj tak?e trzeba b?dzie odda? ca?? kwot? po miesi?cu. Na przyk?ad Incredit oferuje do 2000 z?otych bez dodatkowych kosztów z terminem sp?aty 61 dni. W firmie ExtraPortfel z kolei mo?na po?yczy? do 2000 z?otych na 45 dni. A po?yczaj?c do 1500 z?otych w Wonga zap?acimy jedynie 10 z?otych, ale za to sp?aca? po?yczk? mo?na po 60 dniach.

Je?eli jednak potrzebujemy pieni?dzy na wakacje dla ca?ej 4-osobowej rodziny i chcemy tak? po?yczk? sp?aca? przez kolejny rok dobr? ofert? b?dzie po?yczka do Zaplo, gdzie po?yczy? mo?na nawet do 10000 z?otych z maksymalnym okresem sp?aty 24 miesi?ce. W Monedo Now równie? mo?na po?yczy? tak? kwot? i sp?aca? j? do 2 lat, a prowizja b?dzie ustalona indywidualnie w zale?no?ci od po?yczonej kwoty oraz wybranego terminu sp?aty. Po?yczka Super grosz oferuje mniejszy limit kredytowy. Po?yczy? tu mo?na od tysi?ca do 7 tysi?cy z?otych, ale za to maksymalny termin sp?aty wynosi a? 48 miesi?cy, wi?c jest to najlepsza opcja, dla osób którym zale?y na niskich ratach miesi?cznych. Dwa razy wi?cej mo?na po?yczy? w Hapi Po?yczki. Maksimum to 15000 z?otych roz?o?one na 36 miesi?cy sp?aty. Je?li jednak wystarczy nam na wakacje kwota 5000 z?otych mo?na sk?ada? wniosek na przyk?ad w Ferratum Bank, gdzie jest to maksymalny limit dla nowych klientów, a czas sp?aty wynosi od 6 do 24 miesi?cy.

Czy warto bra? po?yczk? na wakacje?

Wiele osób zastanawia si? czy tak lekko wyda?oby kilka tysi?cy z?otych na wakacje, je?li by?yby to oszcz?dno?ci gromadzone przez lata a nie tylko po?yczka. Co prawda ka?demu nale?? si? wakacje, ale mo?na te? wybra? ta?sz? opcj?, gdzie wystarczy po?yczy? mniejsz? kwot? i sp?aci? j? na przyk?ad w rok do kolejnego okresu wakacyjnego. Nie zawsze trzeba bra? najwy?sz? proponowan? po?yczk?, jednak zawsze warto po?wi?ci? pieni?dze, aby wypocz?? z ca?? rodzin?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *