1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Gdzie szuka? chwilówki dla studentów?

Gdzie szuka? chwilówki dla studentów?

pieni?dze

Studiowanie, nawet na uczelniach publicznych, nie jest za darmo. Koszty podr?czników, skryptów, wynajmu mieszkania i poruszania si? po mie?cie s? niema?e, zw?aszcza dla studentów, którzy utrzymuj? si? samodzielnie. W momencie, gdy oprócz tego przytrafi si? niecierpi?cy zw?oki wydatek, bud?et studenta mo?e si? za?ama?. Jak w takim wypadku powinien zdoby? gotówk?? Czy chwilówki b?d? dobrym pomys?em?

Gdzie po pieni?dze dla studenta?

Aktualnie mo?liwo?ci otrzymania zewn?trznego finansowania jest mnóstwo – swoje us?ugi oferuj? banki, SKOK-i, czy firmy pozabankowe. Studenci, czyli osoby m?ode, nieustabilizowane ?yciowo i pracuj?ce najcz??ciej dorywczo, nie mog? jednak tych mo?liwo?ci w pe?ni wykorzysta?. Brak umowy o prac? czy relatywnie niskie dochody skutecznie mog? wykluczy? ich z obiegu kredytowego. Dlatego wi?kszo?? studentów decyduje si? na zapo?yczenie si? u rodziny lub wybór chwilówki. Przewag? tych ostatnich jest wysoka dyskrecja, poczucie wolno?ci i samodzielno?ci, a przede wszystkim – nie ma konieczno?ci t?umaczenia si? z tego, na co przeznaczone zostan? pieni?dze.

Chwilówki dla studentów – czy to mo?liwe?

Chwilówki bardzo cz?sto okre?lane s? jako dost?pne dla wszystkich, a spotka? mo?emy si? nawet z chwilówkami dla bezrobotnych. Chwilówki dla studentów nie b?d? wi?c wyj?tkiem i mog? zosta? przyznane na dok?adnie takich samych zasadach, co innym po?yczkobiorcom. Studenci podczas wnioskowania musz? jednak pami?ta? o:

  • odpowiednim wieku – nie ka?da firma po?yczkowa udzieli chwilówki od 18 lat, niektóre z nich maj? nieco wy?szy próg, zaczynaj?cy si? nawet od 23 lat; mniejszy wybór chwilówek b?d? wi?c mieli studenci pierwszych lat;
  • zdolno?ci kredytowej – chwilówki przedstawiaj? nieco mniejsze parametry odno?nie do zdolno?ci kredytowej, a dochody nie musz? by? wysokie, by chwilówk? dla studentów otrzyma?. S? one jednak wymagane. Na szcz??cie zaakceptowane b?d? wszystkie rodzaje dochodów, w tym – co jest szczególnie wa?ne dla studentów – dochody z umowy-zlecenia, umowy o dzie?o, a nawet stypendium studenckiego. Je?eli wi?c student pracuje gdziekolwiek, ma du?e szanse na otrzymanie chwilówki.
  • dobrej historii kredytowej – zaleganie ze sp?at? poprzednich zobowi?za? finansowych mo?e uniemo?liwi? wzi?cie chwilówki, ale nie musi. Student mo?e zawsze skorzysta? z chwilówki bez BIK. Bior?c jednak pod uwag? m?ody wiek studentów, ma?o prawdopodobne jest, by „dorobi? si?” ju? negatywnych wpisów w BIK.

Gdzie szuka? chwilówki dla studentów?

Chwilówki – niezale?nie od tego, w jakiej firmie je we?miemy – to produkt prosty i bardzo szybki. Je?li tylko student dysponuje kontem bankowym i telefonem komórkowym, mo?e otrzyma? pieni?dze jeszcze tego samego dnia, a nawet po kilkunastu minutach. We wszystkich firmach wygl?da to podobnie, zarówno pod wzgl?dem wymaga?, jak i procedury po?yczkowej – rejestracja konta, wype?nienie wniosku, czy weryfikacja to?samo?ci b?d? ró?ni? si? tylko szczegó?ami. Dlatego warto selekcjonowa? chwilówki pod wzgl?dem kosztów, dost?pnych kwot oraz wieku. Przyjrzyjmy si? chwilówkom, które pod wzgl?dem wieku s? dla studentów odpowiednie:

Chwilówki dla studentów to du?a odpowiedzialno??

Chwilówki to zobowi?zanie, które trzeba b?dzie sp?aci? bardzo szybko, bo najcz??ciej ju? po 30 dniach, chyba ?e skorzysta si? z chwilówki na 60 dni, lub refinansuje si? bie??c? chwilówk?. Dla studenta, który i tak zwykle ma napi?ty bud?et, zebranie odpowiedniej kwoty mo?e by? trudne, nawet je?li skorzysta? z darmowej chwilówki i nie ponosi ?adnych kosztów. Dlatego nie nale?y traktowa? chwilówek jako dodatkowego kieszonkowego, a wy??cznie jako ko?o ratunkowe w trudnych sytuacjach. Niesp?acenie chwilówki, zw?aszcza w tak m?odym wieku, mo?e bowiem przysporzy? sporo problemów, ??cznie z windykacj? i komornikiem.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *