1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Gdzie z najwi?kszym prawdopodobie?stwem dostan? chwilówk??

Gdzie z najwi?kszym prawdopodobie?stwem dostan? chwilówk??

poszukiwanie chwilówki

Sk?adaj?c wniosek o chwilówk?, chcemy mie? pewno??, ?e zostanie on rozpatrzony pozytywnie, a my w szybkim czasie otrzymamy upragnione pieni?dze. Wbrew obiegowej opinii, odmowa przyznania chwilówki zdarza si? jednak do?? cz?sto i pod ?adnym pozorem nie jest to produkt przeznaczony dla ka?dego. Oczywi?cie wszystko b?dzie zale?e? od firmy po?yczkowej i tego, jakie kryteria stosuje wobec swoich klientów – stosunek przyznanych chwilówek do z?o?onych wniosków b?dzie wi?c ró?ny. Tak zwany wska?nik przyznawalno?ci mo?e podpowiedzie? nam, gdzie jest najwi?ksze prawdopodobie?stwo otrzymania chwilówki.

Kto celuje w wysok? przyznawalno?? chwilówek?

Na poszukiwania firmy pozabankowej, która z najwi?ksz? ch?ci? udziela chwilówek, najcz??ciej udaj? si? osoby b?d?ce w kiepskiej formie finansowej. Klient idealny, b?d?cy obiektem po??dania wszystkich po?yczkodawców, mo?e z?o?y? wniosek wsz?dzie i by? pewnym, ?e chwilówk? otrzyma. B?dzie to przede wszystkim osoba, która nie ma ?adnych zaleg?o?ci w BIK, pracuje i ma relatywnie wysokie zarobki i nie wnioskuje o zobowi?zanie, którego wysoko?? przekracza jego mo?liwo?ci finansowe.

Ci, którzy nie spe?niaj? jednego, dwóch lub wszystkich trzech kryteriów, musz? liczy? na to, ?e otrzymaj? chwilówk? w firmie, które ma bardziej liberalne podej?cie do zdolno?ci kredytowej i nastawiona jest na inn? grup? docelow?: klientów w wi?kszym stopniu potrzebuj?cych pieni?dzy.

Które firmy najcz??ciej przyznaj? chwilówki?

Zazwyczaj po?yczkodawcy niecz?sto chwal? si? tym, jaki jest wska?nik przyznawalno?ci w ich firmie. Zale?y to od wielu czynników, ale mo?na pomimo tego wyró?ni? dwie tendencje: najcz??ciej chwilówki po?ycz? te najwi?ksze i najbardziej rozpoznawalne firmy, dysponuj?ce bardzo du?ym kapita?em, ale te? po?yczkodawcy nowi, nieznani jeszcze i próbuj?cy wybi? si? na rynku. W?ród takich firm z nazwy najcz??ciej wymienia si? Vivus, ExtraPortfel, LendOn czy Wandoo.

Je?li nie jest si? pewnym swojej rzeczywistej zdolno?ci kredytowej, warto te? skierowa? si? w stron? firm, które udzielaj? chwilówek dla osób z pewnymi u?omno?ciami finansowymi. Mog? to by? tak zwane chwilówki bez baz lub chwilówki oferowane osobom zad?u?onym. Mo?na te? zawsze zdecydowa? si? na inny typ zobowi?zania pozabankowego, które b?dzie mog?o zosta? udzielone w zamian za zastaw lub por?czenie gwaranta.

Chwilówki z ponad 90-procentow? pewno?ci?

Tak wysoki wska?nik mo?liwy jest dzi?ki instytucji po?rednika po?yczkowego, który sam nie udziela chwilówek, ale mo?e kierowa? wnioski swoich klientów do innych instytucji pozabankowych. Dzi?ki dobrym umowom podpisanym z wieloma po?yczkodawcami i doskona?? znajomo?ci? zasad ich funkcjonowania, wie, gdzie skierowa? wniosek swojego klienta, by chwilówka by?a przyznana z najwi?kszym prawdopodobie?stwem. Pomo?e w ten sposób osobom w znajduj?cym si? w ró?nej sytuacji finansowej – równie? tej trudnej. Z punktu widzenia po?yczkobiorcy takie chwilówki udzielane s? natomiast w niemal?e taki sam, prosty sposób. Nie ma wi?c ?adnych przeciwwskaza?, by z us?ug po?rednika nie skorzysta?. Na polskim rynku takim po?rednikiem jest mi?dzy innymi Solcredit.

Nikt nie udzieli gwarancji na przyznanie chwilówki

Je?li nasza sytuacja jest wyj?tkowo kiepska, nigdy nie b?dziemy mogli naby? pewno?ci, ?e znajdziemy po?yczkodawc?, który na 100% po?yczy pieni?dze. Chwilówki dost?pne na polskim rynku to oferty od firm zaufanych, gwarantuj?cych absolutn? transparentno?? kosztów i uczciwo??. Niestety, szara strefa roi si? od ofert dla ka?dego, które chwilówki zagwarantuj? nawet takim osobom, które nie maj? i nie b?d? mia?y z czego sp?aci?. Cz?stokro? s? to firmy, które na samym pocz?tku wy?udzaj? pieni?dze, ale na ko?cu chwilówki i tak nie udziel?. Niekiedy trafi si? równie? podmiot zwi?zany z dzia?alno?ci? przest?pcz?, który co prawda chwilówki udzieli, ale na lichwiarskich warunkach, a sposób egzekucji d?ugu b?dzie op?akany w skutkach. Nie warto wi?c kierowa? si? 100% gwarancj? przyznania chwilówki, a w?asnym rozs?dkiem i bezpiecze?stwem.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *