1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Gdzie znajdziemy najta?sze chwilówki bez BIK?

Gdzie znajdziemy najta?sze chwilówki bez BIK?

gotówka

Pozabankowe zobowi?zania finansowe maj? t? zalet?, ?e mog? zaci?gn?? je nawet osoby, które z ró?nych powodów nie mog? tego zrobi? w banku. Jedn? z wykluczonych grup s? mi?dzy innymi osoby maj?ce negatywne wpisy w BIK, wynikaj?ce z opó?nie? w sp?acie kredytów lub rat. Je?li potrzebna jest im finansowa pomoc, konieczne jest poszukiwanie alternatywnych ?róde? gotówki, takich jak chwilówki bez BIK. S? one wynikiem bardziej liberalnego podej?cia instytucji pozabankowych do kryteriów oceny, ale te? nie s? w tej chwili standardem po?yczkowym – na rynku, w gronie zaufanych i popularnych po?yczkodawców, znajdziemy ich tylko kilkana?cie. Warto wi?c wybiera? je m?drze i roztropnie.

Komu mog? by? udzielone chwilówki bez BIK?

Jak sama nazwa wskazuje, chwilówki bez BIK to takie zobowi?zania, które w ocenie zdolno?ci kredytowej osoby wnioskuj?cej o chwilówk? nie przyjmuj? opó?nie? w sp?acie odnotowanych w Biurze Informacji Kredytowej lub przypisuj? im bardzo ma?? wag?. Pozostawiaj? wi?c szans? na pieni?dze nie zawsze sumiennym p?atnikom. Wbrew pozorom, polityka firm po?yczkowych nie jest jednak tak ?agodna, jak chcieliby?my uwa?a?. Chwilówki bez BIK s? jedynie furtk?, ale nie regu?? i, aby jedn? z nich otrzyma?, konieczne jest spe?nienie wszystkich wymaga? stawianych przez po?yczkodawców.

W zale?no?ci od po?yczkodawcy, wnioskuj?c o chwilówk? bez BIK, nale?y by? przygotowanym na spe?nienie nast?puj?cych kryteriów:

  • wiek po?yczkobiorcy, nie mniejszy ni? 18 lat;
  • aktualny dowód osobisty;
  • wymagania techniczne: konto bankowe, adres e-mail i polski numer telefonu komórkowego;
  • zdolno?? kredytowa potwierdzona regularnymi dochodami;
  • niefigurowanie w rejestrach d?u?ników.

Chwilówki bez BIK nie dla d?u?ników

Wymagania formalne i techniczne s? dok?adnie takie same, jak w przypadku wszystkich chwilówek udzielanych przez Internet. W przypadku chwilówki bez BIK szczególn? wag? nale?y przypisa? jednak zdolno?ci kredytowej i czystym koncie w KRD lub innej bazie danych dotycz?cej d?u?ników (po?yczkodawcy zazwyczaj weryfikuj? tak?e ERIF, BIG Infomonitor oraz KBIG). Obni?ona zdolno?? kredytowa (np. zbyt niskie zarobki lub wiele innych zobowi?za?) b?dzie powa?n? przeszkod?, by chwilówk? bez BIK otrzyma?. Mo?e bowiem wskazywa? na to, ?e z?a sytuacja finansowa wnioskuj?cego jest trwa?a. Po?yczkodawca dojdzie wi?c do wniosku, ?e zaleganie ze sp?at? mo?e powtórzy? si? tak?e w przypadku udzielonej przez niego chwilówki.

Niski scoring w BIK w po??czeniu z d?ugami jest ju? mieszank? wybuchow? i w najwi?kszym prawdopodobie?stwem wykluczy takiego konsumenta z mo?liwo?ci uzyskania chwilówki bez BIK. Prawd? powiedziawszy, taka osoba b?dzie mia?a spory problem z tym, by chwilówk? otrzyma? gdziekolwiek. Chwilówki bez BIK s? wi?c tylko nieznacznym u?atwieniem i przymkni?ciem oka na drobne przewinienia.

To powie nam ranking chwilówek bez BIK

W naszym rankingu znajduje si? dziewi?? po?yczkodawców, którzy sk?onni s? udzieli? chwilówki bez BIK. To relatywnie niewiele, je?eli we?miemy pod uwag?, ?e w ogólnym rankingu znajduje si? ich ponad dwukrotnie wi?cej, a i tak wybierane s? ze znacznie szerszego grona po?yczkodawców. Mimo wszystko wymienionym po?yczkodawcom mo?na z ca?? pewno?ci? zaufa?. B?d? to poni?sze firmy, a chwilówka na 1000 z?otych i 30 dni b?dzie w nich kosztowa?:

Prawie wszystkie, oprócz Solven i Creditstar, zawieraj? ofert? darmowej chwilówki. Powszechnie przyj??o si? te?, ?e chwilówki bez BIK s? zobowi?zaniem dro?szym ni? chwilówki zwyk?e. Jak jednak wida? po powy?szych przyk?adach kwoty zawieraj? si? w granicach normy, podobnie jak w przypadku chwilówek skrupulatnie weryfikuj?cych BIK. Na plus wyró?nia si? natomiast firma Kuki, która cenowo jest bardzo atrakcyjna w szerokim znaczeniu obejmuj?cym wiele ró?nych zobowi?za? pozabankowych. Po?yczkobiorca nie zostanie wi?c „ukarany” wysok? cen?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *