1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Godziny sesji bankowych – gdzie najszybciej otrzymam po?yczk??

Godziny sesji bankowych – gdzie najszybciej otrzymam po?yczk??

Godziny sesji bankowych – gdzie najszybciej otrzymam po?yczk??

W wielu dziedzinach ?ycia zwracamy uwag? na to, kiedy wys?any przelew bankowy dotrze na konto odbiorcy. Czas zaksi?gowania pieni?dzy na koncie ma znaczenie równie? w przypadku po?yczek online – w ko?cu zaci?gamy je przewa?nie wtedy, kiedy dotknie nas pal?ca potrzeba finansowa. By wiedzie?, kiedy mo?na spodziewa? si? przelewu z po?yczk?, dobrze jest uzbroi? si? w wiedz? o tym, w jaki sposób ksi?gowane s? transakcje na kontach bankowych i od czego jeszcze zale?y czas otrzymania przelewu od firmy po?yczkowej.

Godziny sesji bankowych ELIXIR – dlaczego s? takie wa?ne?

Ka?dy bank pracuje zgodnie z pewnym ustalonym harmonogramem. Zapewnia to porz?dek prac bankowych i unikni?cie przelewów niewys?anych, pomylonych lub nawet zdublowanych. Harmonogram ten polega na wyznaczeniu systemu przyjmowania i przesy?ania przelewów wy??cznie w okre?lonych terminach – stosuje si? sesje wychodz?ce, jak te? przychodz?ce. W ten sposób, zlecenie przelewu ELIXIR jest oczywi?cie przyjmowane do realizacji, ale przelew ten opu?ci bank w najbli?szej sesji wychodz?cej, wraz z innymi nagromadzonymi do tego czasu zleceniami przelewów. Czas otrzymania przelewu zale?y od:

 • godziny pierwszej sesji wychodz?cej po zleceniu przelewu,
 • godzin sesji rozrachunkowych Krajowej Izby Rozliczeniowej Narodowego Banku Polskiego
 • godzin nast?puj?cej po tym sesji przychodz?cej w banku odbiorcy

Kiedy otrzymam po?yczk??

Przedstawmy system organizacji pracy banków na konkretnym przyk?adzie. Przyjmijmy, ?e zaci?gamy po?yczk? w firmie, która posiada konto tylko w jednym banku, BZ WBK, w którym sesje wychodz? realizowane s? o godzinie 8:15, 12:15 i 14:45 (w wi?kszo?ci banków godziny te wygl?daj? podobnie). My sami posiadamy konto w banku PKO, w którym przelewy przychodz?ce ksi?gowane s? w godzinach 11:30, 15;10 i 17:30.  Po drodze musimy wci?? jeszcze pod uwag? godziny rozrachunkowe Krajowej Izby Rozliczeniowej 10:30-11:00, 14:30-15:00 oraz 17:00-17-30. Je?li firma po?yczkowa zleci przelew o godzinie 11:00, to przelew opu?ci bank dopiero o godzinie 12:15. Po tym, zakwalifikuje si? na sesj? rozrachunkow? KIR w godzinach 14:30, a nast?pnie na najbli?sz? sesj? przychodz?c? w naszym banku, czyli na 15:10. Z tego rachunku wynika, ?e doj?cie do nas pieni?dzy zajmie a? 4 godziny.

Je?li za? zaci?gniemy po?yczk? np. o godzinie 17:00 i wtedy firma po?yczkowa wy?le pieni?dze, bank opuszcz? one dopiero nast?pnego dnia o godzinie 8:15, a u nas zostan? zaksi?gowane dopiero o godzinie 11:30. To relatywnie du?o czasu, zw?aszcza, ?e godziny sesji bankowych maj? zastosowanie równie? do przelewu weryfikacyjnego, w którym nale?y potwierdzi? swoj? to?samo?? (je?li chcemy to pomin??, warto zapozna? si? z po?yczkami bez przelewu weryfikacyjnego).

Wiele kont bankowych – po?yczk? otrzymamy natychmiast

Firmy po?yczkowe zdaj? sobie spraw? z tego, ?e ograniczony zakres ksi?gowania transakcji bankowych mo?e stanowi? niedogodno?? dla po?yczkobiorców. Dlatego te?, wiele z nich posiada konta bankowe w kilku, a nawet kilkunastu bankach. Dzi?ki temu, mog? one wys?a? kwot? po?yczki z takiego banku, w którym równie? klient posiada swoje konto, wi?c zarówno wyp?ata po?yczki jak i przelew weryfikacyjny b?dzie zaksi?gowany od razu, co znacznie skróci czas uzyskania po?yczki i zapewni czas otrzymania pieni?dzy jeszcze tego samego dnia, nawet je?li wniosek wy?lemy wieczorem.

Bankami ciesz?cymi si? najwi?ksz? popularno?ci? w?ród firm po?yczkowych s? Alior Bank, BZ WBK, mBank, Millennium Bank i PKO BP. Niemniej jednak, mo?na uzna?, ?e w?a?ciwie wszystkie najwi?ksze banki w Polsce obs?uguj? transakcje po?yczkowe – ka?dy mo?e wi?c znale?? odpowiadaj?c? sobie firm?. To, w jakich bankach dana firma posiada konto mo?na sprawdzi? na jej stronie internetowej (to do?? popularne pytanie) lub skorzysta? z opisów w rankingu chwilówek online, który t? kwesti? uwzgl?dnia na jednym z pierwszych miejsc.

Poni?ej przedstawiamy ma?? ?ci?g? dotycz?c? popularnych po?yczkodawców:

 • Filarum: PKO BP, BZ WBK, PeKaO, Millennium Bank, Alior Bank, mBank
 • ExtraPortfel: PKO BP, BZ WBK, PeKaO, Millennium Bank, Alior Bank, mBank, Getin Noble Bank, Kredyt Bank, Wschodni Bank Cukrownictwa, Nordea Bank
 • POLO?yczka: PKO BP, BZ WBK, PeKaO S.A., Millennium Bank, Alior Bank, mBank, Getin Noble Bank, Kredyt Bank, ING Bank, Bank Ochrony ?rodowiska, BG?, BNP Paribas, BPH, Deutsche Bank Polska, Idea Bank, Inteligo, Invest Bank, Credit Agricole, Meritum Bank, Multibank, Raiffeisen Bank, Toyota Bank, VW Bank
 • Wandoo: PKO BP, BZ WBK, PeKaO, Millennium Bank, Alior Bank, mBank
 • Vivus: PKO BP, PeKaO, Millennium Bank, Alior Bank, Getin Noble Bank
 • Wonga: PKO BP, BZ WBK, PeKaO, Millennium Bank, Alior Bank, mBank, Getin Noble Bank, ING Bank, Bank Ochrony ?rodowiska, BG?, BNP Paribas, BPH, Deutsche Bank Polska, FM Bank, Idea Bank, Inteligo, Invest Bank, Credit Agricole, Meritum Bank, Multibank, Bank Pocztowy, Raiffeisen Bank, Toyota Bank, VW Bank

Przelewy ekspresowe Blue Media

Niektóre firmy posz?y o krok dalej i podpisa?y umow? z firm? Blue Media S.A., która oferuje b?yskawiczne przelewy niezale?nie od tego, pomi?dzy jakimi bankami s? one realizowane. Obecnie, tego typu sposób wyp?aty po?yczki mo?na spotka? mi?dzy innymi w firmach Miloan, Ekassa czy SuperGrosz. W ten sam sposób mo?na dokona? równie? weryfikacji, jak i sp?aty po?yczki. Trzeba pami?ta? jednak o tym, ?e w przypadku weryfikacji klienta przez Blue Media, kwota przelewu nie b?dzie wynosi? 1 grosza, a 1 z?oty.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *