1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Ile czeka si? na decyzj? o przyznaniu szybkiej chwilówki?

Ile czeka si? na decyzj? o przyznaniu szybkiej chwilówki?

decyzja

Szybkie chwilówki, jak wskazuje ich nazwa, s? bardzo ch?tnie wybieranym produktem finansowym równie? ze wzgl?du na to, jak krótki jest czas ich udzielenia. W wielu firmach czas ten kszta?tuje si? bardzo podobnie, cho? mog? wyst?powa? ma?e ró?nice. Najcz??ciej jednak wi?kszo?? po?yczkodawców reklamuje swoje szybkie chwilówki has?em pieni?dze w 15 minut. I nie zawsze b?dzie to has?o na wyrost. Przekonajmy si?, od czego zale?y czas, w którym firma po?yczkowa powinna podj?? decyzj?.

Jak szybko analizowane s? wnioski o szybkie chwilówki?

W?a?ciwie wszystkie firmy po?yczkowe wprowadzaj? do swoich procedur wype?nienie bardzo krótkiego i prostego wniosku. Podanie kilku, bardzo nieskomplikowanych danych naprawd? nie powinno zaj?? wi?cej ni? kilka minut – w?a?ciwie najbardziej czasoch?onn? rzeczn? b?dzie si?gni?cie po dowód osobisty i spisanie z niego jego numeru i serii oraz PESEL-u.

W podobnym czasie powinien zosta? rozpatrzony wniosek o szybk? chwilówk?. Ci??ko by?oby bowiem wskaza? po?yczkodawc?, który te wnioski rozpatruje r?cznie. Prawie wszystkie firmy udzielaj?ce szybkich chwilówek korzystaj? natomiast z systemów zautomatyzowanych, które same stwierdz? zgodno?? danych z dowodu (najcz??ciej potwierdzane s? poprzez porównanie z baz? PESEL) i na podstawie z góry okre?lonego algorytmu wylicz? zdolno?? kredytow?. W teorii decyzj? o przyznaniu szybkiej chwilówki powinni?my mie? wi?c mie? w?a?ciwie od r?ki, w ci?gu minuty. Pozostaje jednak kilka innych czynników, które na czas rozpatrzenia wniosku o szybk? chwilówk? maj? pewien wp?yw.

Co weryfikuj? szybkie chwilówki?

Musimy by? przygotowani na to, ?e oprócz wysoko?ci i ?ród?a dochodów, po?yczkodawcy zweryfikuj? równie? histori? kredytow? wnioskuj?cych o szybkie chwilówki. To oznacza, ?e za ka?dym z?o?onym wnioskiem zostanie z?o?one stosowne zapytanie do bazy Biura Informacji Kredytowej oraz jednego lub kilku rejestrów d?u?ników, którymi najcz??ciej s? Krajowy Rejestr D?ugów, ERIF oraz BIG Infomonitor. Wiadomo?? z raportem zwrotnym na temat konkretnego wnioskodawcy najcz??ciej wysy?ana jest ju? po minucie, ale w czasie szczególnego obl??enia tych baz, czas potrzebny wys?anie raportu mo?e si? nieznacznie wyd?u?y?. Takie obl??enie w przypadku szybkich chwilówek bywa odnotowywane zwykle w okolicach ?wi?t, czy innych okresów obfituj?cych w wydatki – np. wakacji.

Sposób weryfikacji to?samo?ci równie? ma znaczenie

Je?li chodzi o szybkie chwilówki, to weryfikacja to?samo?ci nast?puje zwykle w dwojaki sposób: poprzez przelew weryfikacyjny na niewielk? kwot? lub za pomoc? b?yskawicznej aplikacji. W tym drugim przypadku mo?liwe jest natychmiastowe wykonanie tego kroku – wystarczy wtedy zalogowa? si? do swojej bankowo?ci elektronicznej, co nie powinno zaj?? wi?cej ni? minut?. W takim wypadku po?yczkodawca zacznie analizowa? wniosek natychmiast.
Wi?cej czasu zajmie natomiast przelew weryfikacyjny. Nie tylko trzeba poczeka? na zaksi?gowanie go przez bank, ale te? poprzez samego po?yczkodawc?, który musi odnotowa? go w swoim systemie. Na szcz??cie, tutaj te? obserwuje si? swoisty pluralizm proceduralny. Niektóre firmy udzielaj?ce szybkich chwilówek stosuj? weryfikacj? to?samo?ci jako swoiste ukoronowanie procedury po?yczkowej i przelew wykonuje si? ju? po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu szybkiej chwilówki. W takim wypadku rozpatrzenie wniosku nie zostanie w ?aden sposób opó?nione.

Przyznanie szybkiej chwilówki a otrzymanie pieni?dzy

Otrzymanie pieni?dzy nie jest wcale równoznaczne z przyznaniem szybkiej chwilówki. Po decyzji pozytywnej konieczne jest jeszcze zlecenie przelewu przez po?yczkodawc? oraz zaksi?gowanie go przez banki nadawcy i odbiorcy. Wysy?ka pieni?dzy w przypadku szybkich chwilówek nast?puje niemal?e natychmiastowo, ale ju? znalezienie si? pieni?dzy na koncie zale?y od kilku czynników: banków, pomi?dzy którymi realizowany jest przelew, godzin sesji bankowych czy rodzaju przelewu – niektóre firmy wykorzystuj? do tej przelewy ekspresowe Blue Cash czy Expres Elixir. Ca?kowity czas tej operacji mo?e wynosi? kilka minut, ale mo?e te? kilka godzin.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *