1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Ile kosztuj? chwilówki dla zad?u?onych?

Ile kosztuj? chwilówki dla zad?u?onych?

chwilówka

Niezale?nie od tego, jaka jest sytuacja finansowa osoby zainteresowanej chwilówkami i na jakie zobowi?zanie mo?e ostatecznie liczy?, ka?dy stara si? wybiera? rozwi?zanie najkorzystniejsze cenowo. Dzieje si? tak nawet wtedy, gdy zmuszeni jeste?my do skorzystania z chwilówki dla zad?u?onych. To w ko?cu bardzo rozs?dne – maj?c inne zobowi?zania na g?owie, nie chce si? dok?ada? kolejnych wysokich kosztów. Spójrzmy wi?c na to, czy chwilówki dla zad?u?onych mog? stanowi? atrakcyjne oferty i czy nie spowoduj? pogorszenia stanu bud?etu.

Czym s? chwilówki dla zad?u?onych?

Chwilówki dla zad?u?onych s? chyba jednym z najbardziej myl?cych poj??, którymi operuj? firmy po?yczkowe. Trzeba wiedzie?, ?e nomenklatura tych instytucji zwi?zana jest bardziej ze stanem prawnym, ni? z powszechnym rozumieniem frazy chwilówki dla zad?u?onych. W w?skim rozumieniu nie s? to bowiem chwilówki przeznaczone dla osób maj?cych d?ugi, ale dla tych, którzy w trakcie ubiegania si? o chwilówk? maj? te? inne zobowi?zania, które aktualnie sp?acaj?. Jest to rzeczywi?cie myl?ce, bo przeci?tny konsument, my?l?c zad?u?enie, ma na my?li d?ugi – przeterminowane zobowi?zania, odnotowane w KRD, a najcz??ciej tak?e ?ci?gane przez komornika. My przypatrzymy si? dwóm z tych sytuacji.

Chwilówki dla d?u?ników – czy to mo?liwe?

D?ugi naprawd? nie s? dobrym powodem do tego, by zaci?ga? kolejne zobowi?zanie. Je?li jednak przymusi nas do tego sytuacja i zaczniemy poszukiwania chwilówki dla zad?u?onych, mo?emy odbi? si? od ?ciany. Wi?kszo?? reklamuj?cych si? tym has?em instytucji po prostu odmówi przyznania chwilówki. W rzeczywisto?ci, naprawd? niewiele jest instytucji, które zgodz? si? po?yczy? pieni?dze osobom, które widniej? w KRD lub innych rejestrach d?u?ników.

Zaci?gni?cie takiej „chwilówki dla zad?u?onych” b?dzie posuni?ciem wielce ryzykownym. Je?li znajdzie si? kto?, kto jej udzieli, to i tak bardzo du?e jest prawdopodobie?stwo tego, ?e kolejne zobowi?zanie b?dzie zbyt du?ym obci??eniem i bardzo szybko powi?kszy d?ug. Do takiej chwilówki potrzebny jest naprawd? ogromny rozs?dek i umiej?tno?? kalkulacji, bo chwilówk? trzeba b?dzie bardzo szybko sp?aci?. D?u?nicy powinni rozwa?y? raczej inne rozwi?zania, niekoniecznie poza bran?? pozabankow?. Mog? na przyk?ad wzi?? pod uwag? ofert? Rapida Money, która zgadza si? po?yczy? wysokie kwoty nawet osobom z negatywn? histori? w BIK i d?u?nikom widniej?cym w KRD.

Ile zap?acimy za chwilówki dla zad?u?onych?

Znaj?c przyj?t? przez firmy po?yczkowe definicj? chwilówki dla zad?u?onych, z ?atwo?ci? znajdziemy wiele ofert b?d?cych odzwierciedleniem przekroju ca?ego rynku. W?a?ciwa b?dzie praktycznie ka?da chwilówka, która jest obecna w danej chwili – o ile tylko wyka?emy si? odpowiedni? zdolno?ci? kredytow?, a po op?aceniu wszystkich innych zobowi?za? b?dziemy w stanie wygospodarowa? pewn? kwot? na sp?at? chwilówki.

Podobny b?dzie przekrój cenowy chwilówek dla zad?u?onych – od tych najta?szych na rynku (ale te? i bardziej wymagaj?cych) do znajduj?cych si? tu? przed górn? granic? kosztów wyznaczon? przez ustaw? antylichwiarsk?. W praktyce, za chwilówk? dla zad?u?onych w wysoko?ci 1000 z?otych zaci?gni?t? na 30 dni zap?acimy od 200 (Vivus) do oko?o 290 z?otych. Warto w tym celu przejrze? aktualny ranking chwilówek i zapozna? si? z najbardziej polecanymi ofertami. Pami?tajmy, ?e te najlepsze chwilówki dla zad?u?onych nie musz? by? wcale najta?sze, ale z pewno?ci? zmieszcz? si? w wyznaczonym przedziale cenowym. Warto wzi?? pod uwag? równie? inne cechy chwilówki, które nasz ranking szczegó?owo opisuje.

W?asne mo?liwo?ci wyznacznikiem dobrej chwilówki

Chwilówki s? bardzo przydatnym produktem i wi?kszo?? z nich mo?e zaproponowa? mniej lub bardziej op?acalne, ale zawsze bezpieczne i wyst?puj?ce na równym poziomie us?ugi. Wybór tej odpowiedniej chwilówki dla zad?u?onych powinien zosta? oparty na realnej potrzebie i ch?odnej kalkulacji swoich mo?liwo?ci finansowych, niepodyktowanej emocjami. Zarówno chwilówki dla zad?u?onych, jak i chwilówki dla d?u?ników powinny by? zaci?gane w naprawd? wyj?tkowych sytuacjach.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *