1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Ile kosztuj? chwilówki za darmo niesp?acone w terminie?

Ile kosztuj? chwilówki za darmo niesp?acone w terminie?

pieni?dze-po?yczka

Plusem instytucji pozabankowych jest to, ?e w?a?ciwie jako jedyne na rynku finansowym mog? zaproponowa? chwilówki za darmo, nie obci??aj?c po?yczkobiorcy ?adnymi kosztami operacyjnymi, ani odsetkami kapita?owymi. Klienci korzystaj?cy z chwilówki za darmo zobowi?zani s? odda? tylko tyle pieni?dzy, ile po?yczyli. Ewentualne op?aty zostan? jednak naliczone, je?eli chwilówka nie zostanie oddana na czas.

Jak mo?na otrzyma? chwilówk? za darmo?

Chwilówki za darmo nie s? odr?bnym produktem finansowym, a jedynie efektem promocji stosowanej przez po?yczkodawców w ramach swojej standardowej oferty. Przez to po?yczkobiorca zainteresowany darmow? chwilówk? musi liczy? si? z konieczno?ci? spe?nienia dwóch rodzajów wymaga?: podstawowych oraz promocyjnych.

Wymagania podstawowe dotycz? wszystkich po?yczkobiorców i koncentruj? si? g?ównie na wieku, zamieszkaniu oraz zdolno?ci kredytowej wnioskuj?cego. Idealny po?yczkobiorca musi by? przynajmniej pe?noletni, mieszka? w Polsce i posiada? dowód osobisty po?wiadczaj?cy polskie obywatelstwo, a tak?e dochody umo?liwiaj?ce sp?at? po?yczki. Ze wzgl?dów technicznych musi równie? mie? konto bankowe, telefon komórkowy oraz aktywny adres e-mail – tymi kana?ami po?yczkodawca poinformuje o swojej decyzji. Co do spe?nienia kryteriów promocyjnych, to s? one tylko dwa: zaci?gni?cie po?yczki jako nowy klient oraz terminowa sp?ata zobowi?zania.

Ile mo?e kosztowa? chwilówka za darmo?

Op?aty naliczone za chwilówk? za darmo, która nie zosta?a sp?acona w terminie, s? dok?adnie takie same, jak w przypadku drugiej i ka?dej kolejnej chwilówki. Nie jest to bowiem kara za spó?nienie si? z oddaniem pieni?dzy, ale bardziej zerwanie umowy promocyjnej i uznanie, ?e chwilówka zosta?a udzielona na normalnych warunkach. Koszty nie mog? wi?c wynie?? wi?cej ni? te zawarte w formularzu informacyjnym chwilówki.

W zale?no?ci od tego, u jakiego po?yczkodawcy zaci?gn?li?my chwilówk? za darmo, b?dziemy musieli liczy? si? z op?atami wynosz?cymi nawet 30% wysoko?ci zobowi?zania. To predykcja bardzo pesymistyczna, bo zwykle prowizja ??cznie z odsetkami wynosi znacznie mniej, nawet poni?ej 20%, tak jak w przypadku firmy Vivus. Ko?cowa op?ata b?dzie oczywi?cie zale?na od wysoko?ci po?yczonej chwilówki za darmo. Dla lepszego zobrazowania tych kwot przyjmijmy, ?e zobowi?zanie wynosi?o 2000 z?otych do sp?aty w ci?gu 30 dni. W takim wypadku, za z?amanie regulaminu promocji, trzeba zap?aci? od 315 do 560 z?otych.

Koszty nieterminowo?ci dotycz? tak?e chwilówki za darmo

Koszty standardowe chwilówki nie b?d? jedynymi, które trzeba b?dzie ponie??. Spó?niona sp?ata oznacza bowiem to, ?e ju? pierwszego dnia po up?ywie terminu p?atno?ci, po?yczkodawca zacznie nalicza? odsetki karne. Ich wysoko??, ustalona na poziomie czterokrotno?ci stopy lombardowej NBP, nie jest zawrotna i wynosi jedynie 14% w skali roku. W przeliczeniu na kilka dni opó?nienia, b?dzie to raczej groszowa sprawa. Wi?kszy problem pojawi si? dopiero wtedy, gdy po?yczkobiorca b?dzie miga? si? od sp?aty przez d?u?szy czas, a firma rozpocznie procedur? windykacji. W takim przypadku darmowe chwilówki mog? okaza? si? bardzo drogie, zw?aszcza je?li sytuacja rozwinie si? na tyle, by d?ug zosta? przej?ty przez firm? windykacyjn?, a nast?pnie skierowany do s?du i komornika. Im d?u?sza czas b?dzie si? unika? sp?aty, tym szybciej b?d? rosn?? te koszty.

Przed?u?enie darmowej chwilówki

Po?yczkobiorca mo?e skorzysta? z opcji przed?u?enia darmowej chwilówki. Nie b?dzie to niedotrzymaniem zasad promocji, ale i tak trzeba b?dzie za to zap?aci?. Standardowo ta us?uga b?dzie równa zwyk?ym kosztom kolejnych chwilówek, ale niektóre firmy mog? zaproponowa? przed?u?enie na krótszy okres – 7 lub 14 dni – co naturalnie b?dzie ta?sze. Krótki czas przed?u?enia jest szczególnie korzystny, je?li wiemy, ?e ze sp?at? chwilówki za darmo spó?nimy si? tylko kilka dni. Wtedy ko?cowy koszt zobowi?zania wyniesie zdecydowanie mniej, ni? gdyby z przed?u?enia nie skorzysta?. Nie spowoduje te? wszcz?cia procedury windykacyjnej ani naliczenia karnych odsetek, co pozwoli zaoszcz?dzi? kilka z?otówek wi?cej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *