1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Ile kosztuje refinansowanie chwilówki?

Ile kosztuje refinansowanie chwilówki?

refinansowanie

Po?yczkobiorcy bardzo ceni? sobie mo?liwo?? skorzystania z darmowej chwilówki, ale nierzadko utyskuj?, i? krótkoterminowo?? chwilówek bywa k?opotliwa. Jako ?e najpopularniejszy, 30-dniowy okres sp?aty zobowi?zania nie zawsze jest wystarczaj?cy, firmy pozabankowe wprowadzi?y mo?liwo?? jego przed?u?enia, a po wej?ciu w ?ycie ustawy lichwiarskiej tak?e refinansowania chwilówki. Obie te us?ugi funkcjonuj? obok siebie równolegle i obie s? p?atne. Podnosi to oczywi?cie koszty ca?kowite chwilówki, wi?c warto jeszcze przed jej zaci?gni?ciem zapozna? si? z nimi.

Czym jest refinansowanie chwilówki?

O ile przed?u?enie okresu sp?aty chwilówki jest jasne, o tyle refinansowanie (zwane równie? rolowaniem) nie jest do ko?ca zrozumia?e. G?ównym tego powodem jest fakt, ?e nie odbywa si? ono w ramach tej samej firmy. W rzeczywisto?ci, je?li zdecydujemy si? na refinansowanie chwilówki, po?yczkodawca przeka?e w naszym imieniu wniosek po?yczkowy do innej firmy, w wysoko?ci b?d?cej kwot? sp?aty chwilówki. Je?li wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, nie otrzymamy pieni?dzy nowego zobowi?zania, ale zostan? one przelane pierwotnemu po?yczkodawcy na poczet sp?aty chwilówki. Dalej zostajemy wi?c z jedn? chwilówk? i kolejnym miesi?cem na jej sp?at?.

Ile kosztuje refinansowanie?

Za refinansowanie chwilówki nale?y zap?aci? jeszcze przed tym, zanim je otrzymamy. Nie ma natomiast jednego cennika dotycz?cego refinansowania. Wszystko zale?y od tego, u jakiego po?yczkodawcy zaci?gniemy chwilówk? i z jak? instytucj? on wspó?pracuje.

Oczywi?cie cena jest uzale?niona tak?e on tego, na jak d?ugi okres refinansowanie chwilówki zostanie udzielone. Zwykle jest to 30 dni, czyli tyle, ile wynosi standardowy okres sp?aty chwilówki. Niekiedy jednak mo?emy si? spotka? z refinansowaniem krótszym – na 7 lub 14 dni.

Jako ?e refinansowanie przez prawo traktowane jest jako kolejna chwilówka, zap?ata za nie nie mo?e by? wy?sza od limitu wyznaczonego przez ustaw? antylichwiarsk?. Zgodnie z jej zapisami jest to 25% kwoty chwilówki oraz dodatkowe 30% w skali roku. Takich te? kosztów nale?y si? spodziewa?, je?eli refinansuje si? na 30 kolejnych dni. Mo?na te? powiedzie?, ?e b?d? to standardowe koszty chwilówki, które ponios?o si? u pierwotnego po?yczkodawcy, je?eli nie korzysta?o si? z chwilówki za darmo.

Gdzie i za ile mo?na refinansowa? chwilówk??

Jednymi z najwi?kszych po?yczkodawców na rynku, które oferuj? refinansowanie chwilówki, s?:

  • LendOn – op?ata ustalana jest indywidualnie po z?o?eniu wniosku poprzez swój profil klienta;
  • Extra Portfel – wed?ug cennika, za refinansowanie chwilówki nale?y zap?aci? oko?o 27%;
  • Szybka Gotówka – koszt refinansowania na 30 dni w tym przypadku b?dzie bardzo podobny, co powy?ej; ta?sze b?dzie natomiast rolowanie chwilówki na 1 oraz 14 dni i zap?acimy za to odpowiednio 11 oraz 17% kwoty po?yczki.
  • Chwilówkomat – op?ata za refinansowanie jest w dok?adnie takiej samej wysoko?ci, co koszty ca?kowite chwilówki
  • ?atwy Kredyt – za refinansowanie zap?acimy oko?o 27% kwoty chwilówki;
  • Ekassa – refinansowanie tylko na 30 dni, a jego koszt wynosi dok?adnie tyle samo, co standardowy koszt chwilówki.

Czy op?aca si? refinansowa??

W teorii refinansowanie chwilówki mo?emy ci?gn?? w niesko?czono??. W praktyce sie? po?yczkobiorców jest na tyle rozleg?a, ?e uda nam si? to zrobi? przynajmniej kilka razy z rz?du. Z jednej strony jest to bardzo wygodne, bo chwilówk? zaci?ga si? raz, a sp?aca si? dopiero po sze?ciu lub wi?cej miesi?cach. Z drugiej – ka?de takie refinansowanie to dodatkowe, wcale niema?e op?aty. Po jakim? czasie mo?e okaza? si? nawet, ?e za zaci?gni?t? chwilówk? zap?acimy tyle samo, o ile nie wi?cej, ile by?a warta.

Jak wida?, refinansowanie chwilówki jest broni? obosieczn?. Powinno wi?c by? wykorzystywane tylko w podbramkowych sytuacjach, jako ?rodek zaradczy, a nie sposób na wzi?cie chwilówki na kilka miesi?cy. Refinansowanie jest bowiem ?rodkiem awaryjnym i nie powinno by? powtarzane przez d?u?szy okres – w takim wypadku mo?e do szcz?tu zrujnowa? finanse po?yczkobiorcy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *