1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Ile mo?e wynosi? RRSO chwilówki?

Ile mo?e wynosi? RRSO chwilówki?

rrso chwilówki

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, to bardzo wa?ny wska?nik op?acalno?ci konkretnej chwilówki. Pokazuje bowiem potencjalnemu po?yczkobiorcy, która z porównywanych ofert b?dzie najbardziej atrakcyjna cenowo. W jego sk?ad wchodz? wszystkie koszty chwilówki, które b?dzie musia? ponie?? po?yczkobiorca – op?aty, prowizji, oprocentowanie lub, je?li takie wyst?puje, ubezpieczenie zobowi?zania. W przypadku chwilówek RRSO jest jednak do?? myl?ce, dlatego dobrze jest wcze?niej zapozna? si? ze sposobem jego funkcjonowania.

Jaki liczy si? RRSO?

Jak ju? wiemy, RRSO zlicza wszystkie op?aty, które b?dzie musia? ponie?? po?yczkobiorca w zwi?zku z chwilówk?. Nie jest jednak to?same z oprocentowaniem, cho? wiele osób wci?? jest o tym przekonanych, a samo RRSO wyra?ane jest w procentach. Oprócz wszystkich kosztów zwi?zanych z chwilówk?, RRSO bierze pod uwag? równie? czas sp?acania zobowi?zania i to czyni go tak skomplikowanym. Dlaczego?

RRSO tylko informuje nas o tym, jak? cen? trzeba b?dzie zap?aci? za chwilówk? w skali roku. To poj?cie kluczowe i nieco myl?ce, gdy? chwilówki udzielane s? najcz??ciej na 30 dni, rzadziej na 60. Po?yczkobiorca nie ma bowiem potrzeby patrze? na to, jakie b?d? koszty roczne, a dla przeci?tnego u?ytkownika RRSO b?dzie najczytelniejsze wtedy, kiedy jego zobowi?zanie zostanie zaci?gni?te na 12 miesi?cy. To niestety bardzo krzywdz?ce dla chwilówek i mo?e odci?ga? zainteresowanie od takich produktów.

Horrendalnie wysokie RRSO chwilówki?

Je?li porówna? RRSO dotycz?ce kredytów bankowych i RRSO chwilówki, mo?na doj?? do wniosku, ?e chwilówki s? produktami kilkaset lub nawet kilka tysi?cy (!) razy dro?sze. To nieprawda, aczkolwiek tak w?a?nie mo?e to wygl?da? – RRSO chwilówki mo?e si?ga? nawet liczby sze?ciocyfrowej. Logicznie rzecz bior?c jest to niemo?liwe, bo w jaki sposób, po?yczaj?c 500 z?otych, mieliby?my odda? tysi?c razy wi?cej?

Zasada jest prosta – wzór na obliczenie RRSO jest skonstruowany w taki sposób, ?e im krótszy jest okres sp?aty zobowi?zania, tym wi?kszy b?dzie ten wska?nik i odwrotnie. Trzeba te? zaznaczy?, ?e warto?? RRSO nie b?dzie ros?a nie w sposób liniowy, a kwadratowy. By? mo?e wina le?y po stronie projektantów wzoru obliczeniowego – zosta? on utworzony w ten sposób, aby jak najlepiej obrazowa? koszty zobowi?za? zaci?ganych na lata lub przynajmniej na kilka miesi?cy, a nie na dni.

Ile rzeczywi?cie zap?acimy za wysokie RRSO?

Je?li spojrzymy na oferty chwilówek i w tym porównaniu uwzgl?dnimy RRSO oraz rzeczywist? kwot? kosztów, zobaczymy, jak ró?ne mog? by? to koszty. Za przyk?ad we?my chwilówk? na kwot? 1000 z?otych zaci?gni?t? kolejno na 5, 15 oraz 30 dni, a za po?yczkodawc? pos?u?y nam firma Kuki.

Chwilówka na 30 dni w tej firmie to RRSO na poziomie 916%, a zap?acimy za ni? 210 z?otych. Z prostego rachunku wynika, i? to tylko 21% po?yczonej kwoty. Chwilówka na 15 dni w takiej samej kwocie ma ju? wy?sze RRSO, bo 7531%, natomiast wszystkie koszty wynios? 195 z?otych, czyli 19,5% chwilówki. Jeszcze bardziej zadziwiaj?ce jest porównanie parametrów chwilówki na 5 dni. RRSO to 24067876%, a koszty w stosunku do wysoko?ci chwilówki – 18,5%!
To naprawd? du?e rozbie?no?ci, które nie zawsze b?d? interesowa? po?yczkobiorców. Ci wol? wiedzie?, ile konkretnie zap?ac? za chwilówk?, a ile zostanie im w kieszeni. RRSO jest dalej abstrakcyjny, niemal?e wirtualny.

Nie pomijajmy RRSO w chwilówkach

Pomimo tego, ?e RRSO mo?e by? myl?ce, to wci?? jest do?? dobrym miernikiem kosztów chwilówek. Jest on co prawda do?? abstrakcyjny, ale mo?e przys?u?y? si? do szybkiego porównania ceny poszczególnych chwilówek. Warunek konieczny, by takie porównanie mia?o sens, to porównywanie dwóch lub wi?cej chwilówek o takich samych parametrach. W takiej sytuacji mo?na tak?e na oko oceni?, która z nich b?dzie po prostu ta?sza – bez wnikania w szczegó?y oceniamy po prostu wielko?? wska?nika. To, jakie rzeczywiste op?aty zostan? na nas na?o?one, mo?emy natomiast dowiedzie? si? z kalkulatora dost?pnego na stronie wybranej chwilówki lub z formularza informacyjnego.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *