1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Ile mo?e zabra? komornik z pensji, gdy nie sp?acimy chwilówki?

Ile mo?e zabra? komornik z pensji, gdy nie sp?acimy chwilówki?

z?otówki

Bardzo ?atwo jest dosta? po?yczk? online, ci??ej niestety jest j? sp?aci?. Niestety wiele osób zamiast próbowa? porozumie? si? z po?yczkodawc?, udaje ?e problem nie istnieje. Cz?sto czeka si? na opó?niony przelew lub inny przyp?yw gotówki.

Gdy up?ynie termin sp?aty, to wtedy instytucja po?yczkowa zaczyna nalicza? odsetki karne. Do tego zaczynaj? dochodzi? op?aty za monity. W ko?cu po?yczkodawca wyczerpuje dost?pne prawem ?rodki nacisku i oddaje d?ug do egzekucji komorniczej.

Niesp?acona po?yczka – co zrobi??

Najpierw zajmijmy si? tym, co zrobi?, gdy nie mo?emy sp?aci? swojego zobowi?zania. Zawsze pierwszym krokiem, jaki w takim wypadku powinien nast?pi?, jest kontakt z instytucj? po?yczkow? w celu zg?oszenia problemu i ustalenia ewentualnego planu dzia?ania. Dzi?ki temu mo?emy unikn?? dodatkowych kosztów w postaci odsetek karnych, i dodatkowo wierzyciel widzi wówczas, ?e nie mamy z?ych intencji.

Je?li b?dziemy unika? kontaktu i liczy? na jakie? cudowne rozwi?zanie, to mo?emy sta? si? dla instytucji po?yczkowej niewiarygodnymi osobami. Skoro doros?a osoba, która ?wiadomie wzi??a na siebie zobowi?zanie, nie reaguje na przypomnienia, nie odbiera telefonów, to nie ma sensu proponowanie jej dodatkowych rozwi?za?. Ze strony po?yczkodawcy nie warto traci? na ni? czasu – nieskuteczne monity b?d? jednak solidnym argumentem w sporze s?dowym.

Monit po?yczki – jakie formy?

Pozosta?my jeszcze chwil? przy temacie ponagle? ze strony po?yczkodawcy. Jakie mog? one przybra? formy i czy s? one p?atne? Przedstawimy je w takiej kolejno?ci, w jakiej s? najcz??ciej wykorzystywane przez instytucje po?yczkowe, czyli:

 • email i SMS – ponaglenia wysy?ane s? jako wiadomo?ci elektroniczne, ich koszt mo?e si?ga? od kilku do kilkunastu z?otych, z góry uznaje si? równie?, ?e zosta?y dor?czone do odbiorcy.
 • rozmowa telefoniczna – wykonywana przez wewn?trzny dzia? windykacji, ma na celu przypomnienie o zaleg?o?ci i ewentualnie dopytanie o powód zw?oki, równie? uznawana za skuteczn?, nawet gdy nie odbierzemy po??czenia. Op?ata za ni? wynosi od kilku do kilkudziesi?ciu z?otych.
 • list tradycyjny – wysy?any za po?rednictwem Poczty Polskiej, cz?sto z opcja potwierdzenia odbioru. Jego koszt to od oko?o kilkunastu do kilkudziesi?ciu z?otych.
 • wizyta terenowa – raczej rzadko jest stosowana przez instytucje po?yczkowe dzia?aj?ce w internecie, jest najdro?sz? form? monitów (do kilkuset z?otych), pozwala pracownikowi dzia?u windykacji okre?li? na miejscu sytuacj? po?yczkobiorcy.

Bardzo cz?sto zadawanym pytaniem jest to, dlaczego monit uznawany jest za skuteczny, nawet gdy nie trafi? on do adresata. Po prostu po stronie po?yczkodawcy jest obowi?zek podawanie prawdziwych informacji, a w razie zmiany adresu do korespondencji, numeru telefonu lub skrzynki email aktualizacja tych danych. Racja zatem b?dzie po stronie po?yczkodawcy, o ile ten nie pomyli danych na skutek w?asnego b??du, a w formularzu zg?oszeniowym by?y podane poprawne informacje.

Egzekucja komornicza – kiedy jest mo?liwa?

Interwencja komornika jest mo?liwa dopiero wówczas, gdy wierzyciel uzyska s?dowy tytu? wykonawczy egzekucji nale?no?ci. To znaczy musi najpierw wyczerpa? polubowne ?rodki na rozwi?zanie sprawy, by odda? j? do rozpatrzenia przez s?d.

Wniosek o wydanie tytu?u wykonawczego najcz??ciej sk?ada si? do e-s?du. Rozpatruje on spraw? w ci?gu 24 godzin, najcz??ciej z pozytywnym skutkiem dla wnioskodawcy. Je?li nie zgadzaj? si? jakie? istotne dane, to osoba zainteresowana mo?e wystosowa? pismo odwo?awcze i do??czy? pro?b? o skierowanie sprawy do rozpatrzenia we w?a?ciwym s?dzie rejonowym. Sprawa wkracza wtedy w standardowy bieg i mo?emy przedstawi? swoje argumenty sk?adowi orzekaj?cemu.

Tytu? wykonawczy jest przekazywany do komornika i ten na podstawie tego dokumentu mo?e zacz?? egzekucj? d?ugu. Odbywa si? ona najcz??ciej nast?puj?cymi ?cie?kami:

 • zaj?cie wynagrodzenia,
 • zaj?cie ?rodków na rachunku rozliczeniowym,
 • zaj?cie mienia.

Kwota wolna od zaj?cia – wynagrodzenie za prac?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na odzyskanie zaleg?ych chwilówek jest zaj?cie pensji. Dodatkowo takie dzia?anie wymaga kontaktu komornika z pracodawc? d?u?nika, wi?c cz?sto wchodzi w gr? uczucie zawstydzenia i ch?tniejsza wspó?praca w sp?acie zobowi?zania w celu unikni?cia tego kroku.

Gdy pracujemy na etacie, to komornik jest zobowi?zany do pozostawienia nam ?rodków niezb?dnych do prze?ycia. Kwota wolna od zaj?cia wynosi 75% najni?szego krajowego wynagrodzenia za prac?. Komornik mo?e zatem zaj?? wszystko powy?ej tej kwoty.

Inaczej jest, gdy wyp?ata jest wyp?acana na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o dzie?o. Osób zarabiaj?cych w ten sposób prawo nie chroni w ?aden sposób – komornik mo?e zaj?? ca?? zarobion? przez nas kwot?.

Niesp?acona po?yczka – co jeszcze mo?e zaj?? komornik?

Czasem jednak nie udaje odzyska? zaleg?ych pieni?dzy zajmuj?c wyp?aty, poniewa? d?u?nicy nie pracuj? lub przechodz? do szarej strefy. Wtedy stosowane s? inne ?rodki egzekwowania nale?no?ci.

Komornik mo?e równie? zaj?? ?rodki na rachunku rozliczeniowym d?u?nika. Zaj?ciu nie podlega kwota w wysoko?ci 75% najni?szej krajowej wyp?aty za prac?, natomiast wszystko, co jest powy?ej ju? tak. Limit jest co miesi?c odnawiany, zatem d?u?nikowi pozostaj? ?rodki na podstawowe wydatki (op?at? rachunków, zakup ?ywno?ci).

Zaj?te mo?e zosta? mienie d?u?nika, zarówno ruchome, jak i nieruchome, do tego dochodz? te? inne dobra. Mienie nieruchome, to nieruchomo?ci (dzia?ka, dom, mieszkanie, lokal komercyjny). Natomiast do mienia ruchomego nale?? samochody, sprz?t RTV i AGD, luksusowe wyposa?enie domu. Innymi dobrami zaj?tymi przez egzekutora d?ugu mog? by? udzia?y w spó?kach, wierzytelno?ci (dzier?awa i inne nale?no?ci).

Warto natomiast wiedzie?, czego komornik nie mo?e zabra? d?u?nikowi: b?d? to zapasy ?ywno?ci, sprz?ty w domu niezb?dne, odzie? osobista, po?ciel, sprz?t medyczny lub leki. Nie mo?e zosta? równie? zabrany zapas opa?u (miesi?czny), ani narz?dzia niezb?dne do wykonywania pracy.

Przekroczenie uprawnie? komornika, nieprawid?owo?ci – gdzie uzyska? pomoc?

Wszelkie skargi na dzia?anie komorników powinny by? sk?adane we w?a?ciwych s?dach rejonowych. Poniewa? taki dokument powinien spe?nia? pewne wymagania formalne (np. logiczne i spójne uzasadnienie tego wniosku), powinno si? go skonsultowa? z osob? posiadaj?c? wiedz? z zakresu prawa.

Dlatego gdy mamy w?tpliwo?ci, co do dzia?a? podj?tych przez komornika to najlepiej skontaktowa? si? z adwokatem lub radc? prawnym. Nadzór nad prac? komorników pe?ni równie? Krajowa Rada Komornicza, cho? raczej rzadziej interweniuje ona na skargi indywidualne.

Porady prawne s? udzielane równie? bezp?atnie, najcz??ciej s? w O?rodkach Opieki Spo?ecznej lub przy urz?dach miast i gmin. Bezp?atne poradnie prawne funkcjonuj? równie? przy wielu uczelniach wy?szych. Warto prze?ama? barier? wstydu lub zweryfikowa? internetowe rewelacje – inaczej s?d mo?e odrzuci? skarg? jako bezzasadn? i b?dziemy wtedy pokrzywdzeni.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *