1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Ile razy mo?na bra? chwilówki za darmo?

Ile razy mo?na bra? chwilówki za darmo?

chwilówka za darmo

Po?yczaj?c pieni?dze, najcz??ciej zwraca si? uwag? na to, ile ich trzeba b?dzie odda? po up?ywie terminu p?atno?ci. Ludzie boj? si? prowizji, oprocentowania i skomplikowanych wylicze?, a przede wszystkim tego, ?e koszty chwilówki trzeba b?dzie zap?aci? w do?? krótkim czasie. Darmowe chwilówki przynosz? tym wszystkim osobom ulg? i poczucie spe?nienia w sensie ekonomicznym.

Ile jest darmowych chwilówek na rynku?

Na polskim rynku pozabankowym funkcjonuje kilkadziesi?t firm po?yczkowych, a bardzo du?a cz??? z nich stawia na po?yczanie krótkoterminowe. Ci po?yczkodawcy zdaj? sobie równie? spraw? z tego, jak wa?ne jest pozyskanie nowych klientów i zatrzymanie ich przy sobie. Przy aktualnych wymaganiach konsumentów i sporej konkurencji nie mog? sobie pozwoli? na wyzbycie si? ze swojej oferty darmowych chwilówek. Darmowe chwilówki dost?pne s? mi?dzy innymi w firmach:

Je?li te? bli?ej przyjrzymy si? rankingom chwilówek, zauwa?ymy, ?e wszystkie miejsca okupowane s? przez po?yczkodawców oferuj?cych darmowe chwilówki. Nie b?dzie wi?c problemu z tym, by naliczy? przynajmniej dwadzie?cia par? takich ofert. To bardzo du?o, w porównaniu do pocz?tku dekady, kiedy to firmy pozabankowe zaczyna?y na dobre funkcjonowa? na rynku finansowym. W ten sposób mo?emy korzysta? z po?yczania za darmo przez wiele miesi?cy, a nawet lat, je?li przyj??, ?e z chwilówek korzystamy kilka razy w roku.

h2Ile razy mo?na wzi?? darmow? chwilówk??

Nie jest ustalone, ile razy mo?emy otrzyma? darmow? chwilówk?, maj?c oczywi?cie na wzgl?dzie, ?e nie b?d? to chwilówki zaci?gane u tego samego po?yczkodawcy. Bycie nowym klientem firmy jest bowiem podstawowym wymogiem skorzystania z promocji na chwilówk? za 0 z?otych. Dotyczy to wszystkich marek, które nale?? do jednego po?yczkodawcy. Nie ma znaczenia, czy s? to darmowe chwilówki w Po?yczkaplus, czy w SMART Po?yczka – jest to wci?? jedna firma po?yczkowa i je?eli skorzystamy z darmowej chwilówki w jednej marce, w drugiej nie b?dzie ju? ona dost?pna. Ilo?ciowo ogranicza to mo?liwo?ci po?yczkobiorcy, ale raczej w niewielkim stopniu.

Nawet po?yczaj?c regularnie co 30 dni, mo?emy otrzymywa? darmowe chwilówki przez prawie dwa lata. Naturalnie trzeba pami?ta?, ?e kryteria oceny stosowanie przy darmowych chwilówkach s? dok?adnie takie same, jak w ka?dym innym przypadku. Musimy wi?c mie? na wzgl?dzie to, ?e po?yczkodawca skrupulatnie zbada nasze dochody i histori? kredytow? w BIK.

Kilka darmowych chwilówek naraz – czy to mo?liwe?

Z technicznego punktu widzenia zaci?gni?cie kilku darmowych chwilówek nie jest zakazane ani niemo?liwe. Oczywi?cie, podobnie jak we wcze?niejszym punkcie, musz? to by? chwilówki pochodz?ce od ró?nych po?yczkodawców. Je?li o wszystkie z nich wnioskujemy w tym samym czasie, bardzo ma?e b?dzie prawdopodobie?stwo tego, ?e stosowna adnotacja pojawi si? w BIK, a firma po?yczkowa zobaczy, i? nasza zdolno?? kredytowa jest ju? obci??ona.

Taka postawa najcz??ciej przyjmowana jest przez te osoby, które potrzebuj? wi?kszej ilo?ci gotówki, ale jako nowi klienci nie mog? znale?? oferty darmowej chwilówki, która proponowa?aby tak wysok? kwot?. Z tego rozwi?zania mog? skorzysta? równie? po?yczkobiorcy z nisk? zdolno?ci? kredytow? lub negatywnymi wpisami w BIK. Wnioskuj?c o wysok? chwilówki w jednej firmie, mogliby si? spotka? z odmow?. Je?li natomiast z?o?? kilka wniosków opiewaj?cych na ma?e kwoty, z du?ym prawdopodobie?stwem je otrzymaj?.

Darmowe chwilówki tylko dla rozs?dnych

Istnieje szereg powodów, dla których darmowe chwilówki nie oferuj? po?yczkobiorcy wysokiego zobowi?zania. Nie jest to tylko widzimisi? po?yczkodawcy, ale te? troska o bezpiecze?stwo po?yczaj?cego i ch?? ochrony jego interesów, je?eli nie przedstawia odpowiednio wysokiej zdolno?ci kredytowej. Dlatego, cho? nie ma przeciwwskaza? formalnych, po?yczkobiorca powinien zachowa? trze?wy umys? i rozs?dek.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *