1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Ile zap?acimy za chwilówki online?

Ile zap?acimy za chwilówki online?

po?yczka online

Przed zaci?gni?ciem chwilówki online najcz??ciej wzbraniamy si? ze wzgl?du na do?? wysokie koszty takiego zobowi?zania. Wiemy doskonale o tym, jak korzystna mo?e by? jej promocyjna forma za 0 z?otych, ale ju? kolejna chwilówka online mo?e budzi? obawy. Niemniej jednak, ze wzgl?du na du?o wy?sze dost?pne kwoty i praktyczne sprawdzenie funkcjonowania tego typu produktu, du?o osób decyduje si? na form? p?atn?. Jest przecie? ?atwiej i szybciej.

Ile maksymalnie mog? kosztowa? chwilówki online?

Koszty chwilówki online nie mog? zosta? ustalone na takim poziomie, jaki po?yczkodawcy wyda si? najlepszy. Maj? oni pewn? dowolno??, je?li chodzi o cen? takiego zobowi?zania, ale w ?adnym wypadku nie mog? przekroczy? górnej granicy cenowej ustalonej przez ustaw? antylichwiarsk?. Ta wyznacza t? granic? na poziomie 25% warto?ci po?yczki (czyli za po?yczk? w wysoko?ci 2000 z?otych, b?dzie to 250 z?otych) oraz dodatkowe 30% tej kwoty w skali roku. Ta druga sk?adowa kosztów chwilówki online b?dzie tym wi?ksza, im d?u?szy b?dzie okres sp?aty. Inna b?dzie, je?li wybrana przez nas zosta?a standardowa chwilówka online na 30 dni, a inna, je?li okres sp?aty b?dzie d?u?szy i b?dzie wynosi? 45 lub 60 dni.

Pami?tajmy te?, ?e w wysoko?? kosztów wliczaj? si? wszystkie op?aty, które mog? dotyczy? chwilówki online. B?d? to w szczególno?ci oprocentowanie po?yczki, prowizja za jej udzielenie, op?ata przygotowawcza, jak i koszty za czynno?ci windykacyjne.

Koszty chwilówki online – jak to wygl?da w praktyce?

Poziom maksymalny kosztów chwilówki online zosta? ju? wskazany powy?ej i realnie przek?ada si? on na wysoko?? 27-29% po?yczonej kwoty. Trzeba powiedzie?, ?e bardzo du?o firm po?yczkowych  wprowadza koszty bardzo zbli?one do tego poziomu. Nie jest to jednak regu?a, bo istnieje du?o po?yczkodawców udzielaj?cych chwilówek online, którzy te koszty minimalizuj?. Tak du?a konkurencja na rynku pozabankowym prowokuje obni?anie op?at, w zwi?zku z czym bez zb?dnego wysi?ku po?wi?conego na szukanie znajdziemy oferty oscyluj?ce wokó? 20-25%, a nawet znajduj?ce si? poni?ej tej granicy.

Przejrzawszy ranking chwilówek, mo?emy zauwa?y?, ?e za chwilówki online w wysoko?ci 1000 z?otych na 30 dni, b?dziemy musieli zap?aci? od 156 do 281 z?otych. Przekrój kwotowy jest wi?c znaczny, ale nie zawsze trzeba kierowa? si? cen?. Niektóre chwilówki online, pomimo relatywnie wi?kszych op?at, równie? mog? by? korzystne pod wieloma innymi wzgl?dami, np. podej?cia po?yczkodawcy do roz?o?enia chwilówki online na raty. Zaletami mog? by? równie? dost?pne kwoty, czy te? mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty. Najcz??ciej te? te dro?sze chwilówki online s? mniej selektywne i cechuj? si? wi?ksz? przyznawalno?ci?.

Jakie firmy oferuj? najta?sze chwilówki online?

Jednymi z najta?szych chwilówek online na rynku s? te, które znamy z rankingów, reklam telewizyjnych i internetowych. Zasada jest bardzo prosta – bardzo cz?sto te chwilówki online s? najlepiej zarabiaj?cymi, i maj? najwi?cej klientów (co oczywi?cie dzieje si? tak?e ze wzgl?du na ich cen?). Mog? wi?c sobie pozwoli? na to, ?e zobowi?zanie w ich firmie b?dzie ta?sze, ale przy zachowaniu takiego samego poziomu jako?ci. Spójrzmy, jak wygl?daj? koszty chwilówki online na  2000 z?otych u dziesi?ciu najpopularniejszych po?yczkodawców:

 

 

Za darmow? chwilówk? online równie? trzeba zap?aci?

To, ile zap?acimy za chwilówki online, ma znaczenie tak?e w przypadku korzystania z pierwszej, darmowej chwilówki. Oczywi?cie, je?eli oddamy j? w wyznaczonym terminie, nie poniesiemy ?adnych kosztów, ale nie b?dzie tak w przypadku spó?nienia si? ze sp?at? chocia? jeden dzie?. Dlatego, nawet je?li jeste?my nowymi klientami firmy, warto wybra? tego po?yczkodawc?, u którego standardowe koszty chwilówki online nie s? na tyle wysokie, by nie by?o mo?liwo?ci ich poniesienia, je?eli w trakcie sp?acania powinie si? noga.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *