1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Ile zap?acimy za po?yczki z rankingów?

Ile zap?acimy za po?yczki z rankingów?

Ile zap?acimy za po?yczki z rankingów?

Z rankingu po?yczkowego korzystamy bardzo ch?tnie. Jest bezsprzecznie bardzo przydatnym narz?dziem, pozwalaj?cym na szybki i prosty wybór niezawodnej oferty. Skojarzenia z nim zwi?zane przywodz? na my?l chwilówki najlepsze, najbardziej zaufane i najbardziej popularne. Poznanie funkcjonowania rankingów i sposobu ich ustalania pozwoli za? zrozumie? to, czy b?d? to chwilówki równie? najta?sze. Nie zawsze musi tak by?, a mimo to wci?? korzystny jest wybór po?yczki nieznajduj?cej si? w najni?szym przedziale cenowym. Dlaczego tak si? dzieje i jakie s? rozbie?no?ci cenowe pomi?dzy liderami ró?nych rankingów po?yczkowych?

Co daje nam ranking po?yczkowy?

Je?liby okre?li? ranking po?yczkowy w kilku s?owach, mo?na by powiedzie?, ?e jest to wst?pna selekcja chwilówek, maj?ca na celu pozostawienie tylko tych najlepszych. Co wi?cej, tworzony jest przez osoby ?ci?le zwi?zane z bran?? po?yczkow?, a wi?c umiej?ce oceni? op?acalno?? i bezpiecze?stwo po?yczek. Skraca to czas poszukiwa? i zmniejsza ryzyko natkni?cia si? na nierzetelnych, nieuczciwych po?yczkodawców.

Dzi?ki tworzeniu podkategorii rankingowych i grupowaniu po?yczek wed?ug kryteriów przyznawania lub celowych grup odbiorców szybko trafimy w firmy wyspecjalizowane, które z samego za?o?enia sk?onne s? udzieli? po?yczki osobom nieb?d?cym „ulubie?cami” po?yczkodawców. Z tego wzgl?du warto korzysta? z rankingów tematycznych, dedykowanych. W naszym serwisie równolegle prowadzimy mi?dzy innymi ranking pierwszych chwilówek, chwilówek od 18 lat, chwilówek dla emerytów, chwilówek bez BIK czy chwilówek dla zad?u?onych.

Ile zap?acimy za chwilówk? z rankingu?

Ogólny ranking chwilówek z wrze?nia 2018 na trzech pierwszych miejscach plasuje marki: LendOn, Filarum oraz Vivus. S? to jednocze?nie jedni z najbardziej rozpoznawalnych po?yczkodawców w Polsce – nie dziwi wi?c wysoka pozycja w rankingu. Przypatrzmy si? jednak kosztom, które wygeneruj? kolejne po?yczki (wszystkie z nich oferuj? darmowe chwilówki). Przyjmijmy te?, ?e zaci?gamy po?yczk? w kwocie 2000 z?otych oraz 3000 z?otych. Za takie chwilówki zap?acimy kolejno:

  • LendOn – 594,59 z? oraz 891,89 z?/45 dni; 564,39 z? oraz 846,59 z?/30 dni;
  • Filarum – 562,16 z? i 799 z?/30 dni;
  • Vivus – 400 z? oraz 600 z?/30 dni.

Jak wida?, najta?sz? po?yczk? z wymienionych jest Vivus, który wcale nie znalaz? si? na czele rankingu. Ta?sza od pierwszych dwóch miejsc jest tak?e po?yczka w firmie Kuki, która znajduje si? na li?cie, ale dopiero na szóstym miejscu. Na pierwszy rzut oka, nie powinien by? to ranking miarodajny, ale tak nie jest. Dlaczego? Wyja?nimy to w dalszym punkcie.

Po?yczki dla emerytów i od 18 lat – ile kosztuj??

Rankingi szczegó?owe ró?ni? si? innymi prawami i mog? znacznie zmieni? wyd?wi?k rankingu ogólnego. Przede wszystkim, oferta po?yczkowa b?dzie okrojona, ale za to skorzystaj? z niej osoby, które niekoniecznie mog? dosta? po?yczk? w innych firmach.

Chwilówki od 18 lat nie s? codzienno?ci? w firmach po?yczkowych, ale mimo wszystko udzielaj? ich tak?e firmy o doskona?ej reputacji. W naszym rankingu pierwsze miejsca w tej kategorii zaj??y firmy Kuki, Szybka Gotówka oraz Halopo?yczka. Za po?yczki o takich samych parametrach, co poprzednio, zap?acimy:

  • Kuki – 420 z? oraz 630 z?/ 30 dni;
  • Szybka Gotówka – 637,75 z? i 950,30 z?/65 dni; 565,50 z? i 848,10 z?/ 30 dni;
  • Halopo?yczka – 565,50 z? oraz 848 z?/ 30 dni.

Tutaj równie? dysproporcje s? widoczne i, w odró?nieniu od rankingu ogólnego, pierwsze miejsce zajmuje po?yczka najta?sza. Jakkolwiek, kolejne miejsca nie odstaj? ju? cenowo od LendOn czy Filarum. Na plus wyró?nia si? jednak Szybka Gotówka, która mo?e zaoferowa? najd?u?szy okres sp?aty. Ta firma przoduje tak?e w?ród chwilówek dla emerytów, wi?c i seniorzy po?ycz? na takich samych warunkach. Na dalszych miejscach plasuj? si? znani ju? sk?din?d Vivus i LendOn.

Po?yczki bez BIK i po?yczki z komornikiem dro?sze od innych?

Chwilówki dedykowane osobom z obni?on? zdolno?ci? kredytow? lub osobom niewiarygodnym (a tak w?a?nie s? postrzegani d?u?nicy), uwa?ane s? za dro?sze. Firma po?yczkowa w ten sposób ponosi wi?ksze ryzyko nieodzyskania po?yczonego kapita?u, wi?c ubezpiecza si? wy?szymi kosztami po?yczki. Czy tak jest w rzeczywisto?ci? Miejsce pierwsze i drugie w rankingu chwilówek bez BIK zajmuj? Kuki oraz Filarum – wiemy wi?c, ?e s? to sprawdzeni ju? po?yczkodawcy i oferuj?cy atrakcyjne koszty. Miejsce trzecie przypad?o w udziale firmie NetCredit. Czy ona tak?e mo?e zaproponowa? korzystne warunki? Koszty chwilówki w NetCredit (wci?? o tych samych parametrach) to odpowiednio 565,80 z? oraz 848,70 z?otych na 30 dni. Koszt po?yczki jest wi?c porównywalny z tym, co znajdziemy w ogólnym rankingu chwilówek.

Je?li chodzi o ranking po?yczek z komornikiem, to pojawiaj? si? tutaj nowi po?yczkodawcy, którzy nie pojawiaj? si? w ?adnym innym rankingu. Pierwszy z nich to Solcredit, który nie jest rzeczywistym po?yczkodawc?, a jedynie po?rednikiem. Trudno wi?c wyrokowa? na temat kosztów, gdy? nie wiemy, która firma po?yczkowa finalnie zdecyduje si? udzieli? zobowi?zania. Dwie pozosta?e firmy to SohoCredit oraz Credit.pl. Wygeneruj? one koszty takie same koszty: 500 z? oraz 750 z?/ 30 dni.

Jak ustala si? kolejno?? w rankingu po?yczkowym?

Koszty po?yczki nie s? jedynym kryterium okre?laj?cym „dobr?” czy „najlepsz?” po?yczk?. Ustalaj?c ranking, jego twórcy kieruj? si? tak?e innymi czynnikami: dost?pno?ci? darmowej po?yczki, jej wysoko?ci?, d?ugo?ci? okresu sp?aty, mo?liwo?ci? refinansowania, szybko?ci? uzyskania po?yczki czy jako?ci? obs?ugi. Po?yczka, która nie jest najta?sza na rynku, wci?? mo?e by? po?yczk? korzystniejsz?, a co wi?cej – widzimy tak?e, ?e nie winduje ona kosztów do maksimum.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *