1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Internetowy po?rednik po?yczkowy. Jak wygl?daj? jego us?ugi?

Internetowy po?rednik po?yczkowy. Jak wygl?daj? jego us?ugi?

Internetowy po?rednik po?yczkowy. Jak wygl?daj? jego us?ugi?

Po?yczki s? tak ?atwo dost?pne, ?e nawet najwi?kszy laik nie powinien napotka? najmniejszego problemu ze znalezieniem najlepszych ofert i trafieniem bezpo?rednio do firmy, która go najbardziej zainteresowa?a. Wystarczy, ?e skorzysta z porównywarki po?yczkowej i ustawi po??dane parametry. Je?li tego chce, mo?e by? nawet bezpo?rednio przeniesiony na stron? wybranej instytucji. W zwi?zku z tym mo?na mniema?, ?e dzia?alno?? internetowego po?rednika po?yczkowego z góry skazana jest na niepowodzenie. Jednak takowi istniej? i wcale nie s? skazani na ostracyzm po?yczkowy. Postaramy si? wyja?ni? dzia?anie takich po?redników oraz przedstawi? wszystkie strony korzystania z po?rednictwa internetowego.

Czym zajmuje si? internetowy po?rednik po?yczkowy?

O ile dzia?alno?? po?redników stacjonarnych maj?cych swoje oddzia?y w wi?kszo?ci polskich miast mo?na bez problemu zrozumie?, o tyle dzia?alno?? po?rednika internetowego cz?sto budzi zdziwienie. Placówki po?rednictwa s? przede wszystkim wygodne dla tych, którzy nie maj? zaufania do internetowych transakcji i preferuj? bezpo?redni? interakcj? z pracownikiem firmy, który dodatkowo mo?e lepiej wyja?ni? wszystkie niezrozumia?e zagadnienia. Po?rednictwo online, jak mo?na mniema?, takich udogodnie? zaproponowa? nie mo?e.

Internetowy po?rednik po?yczkowy dzia?a jednak na podobnej zasadzie. Aby móc sprawnie i bez problemu zaoferowa? po?yczk? swoim klientom, musi posiada? bogat? ofert? wyboru. To sprawia, ?e zmuszony jest do wspó?pracy z innymi firmami po?yczkowymi. Od niego i jego zdolno?ci negocjacyjnych zale?y z iloma i z jakimi firmami podpisze umowy kooperacyjne. Oczywi?cie, im wi?ksze, popularniejsze i bardziej zaufane b?d? to firmy, tym lepiej. Po?rednicy jednak celuj? w jak najwi?ksz? ilo?? ró?norodnych po?yczek, tak by zdoby? jak najwi?cej klientów maj?cych odmienne potrzeby. Po tym po?rednik swoim klientom proponuje takie po?yczki, które b?d? jak najbardziej dostosowane do ich potrzeb i kondycji finansowej.

Po?rednik internetowy nie jest porównywark?!

Z powy?szego opisu mo?e wynika?, ?e po?yczkowe po?rednictwo internetowe nie jest niczym innym, jak porównywark? po?yczkow?. Tak nie jest. Na czym polega wi?c ró?nica? Porównywarka po?yczkowa jest bezstronnym narz?dziem analitycznym, który s?u?y zestawieniu po?yczek, porównaniu ich kosztów i warunków ich udzielenia. Nie jest jednak stworzona w celu zarabiania na udzielaniu po?yczek i mo?e ewentualnie przekierowa? klienta na stron? po?yczkodawcy, który samodzielnie musi z?o?y? wniosek.

Po?rednik online natomiast w oczach wielu klientów cz?stofunkcjonuje jako osobna firma po?yczkowa. Tak te? wygl?da jego strona internetowa, na której znajduje si? kalkulator oraz suwaki pozwalaj?ce ustawi? kwot? po?yczki i okres sp?aty. Równie? na stronie po?rednika wype?nia si? wniosek po?yczkowy. Dopiero po tym kroku, po?yczkobiorca kierowany jest do udzielaj?cej mu po?yczki firmy, w której musi dokona? weryfikacji swojej to?samo?ci i podpisa? umow? po?yczkow?. Nie trzeba te? wyja?nia?, ?e po?rednictwo po?yczkowe nastawione jest na zarobek – im wi?cej klientów pozyska danej firmie, tym wi?cej zarobi.

Kto skorzysta na us?ugach po?yczkowego po?rednika online?

Taka us?uga najwi?ksz? korzy?? przyniesie osobom, które chc? mie? pewno??, ?e z?o?enie JEDNEGO wniosku po?yczkowego zako?czy si? sukcesem. Oczywi?cie, ?aden po?rednik nie osi?ga 100-procentowej skuteczno?ci, ale s? na poziomie bardzo zbli?onym. Przyk?adem na to mo?e by? szwajcarska firma Credy, która z powodzeniem zajmuje si? po?rednictwem po?yczkowym na ca?ym ?wiecie. Mo?na w niej po?yczy? 2000 z?otych do sp?aty w 30 dni. Dzi?ki temu, ?e firma ta indywidualnie traktuje ka?dy wniosek, mo?e pochwali? si? przyznawalno?ci? na poziomie 94-procent.

To te? szansa dla tych osób, które nie maj? dobrej historii p?atniczej lub odpowiednio wysokiej zdolno?ci kredytowej. Zwykle poszukiwania odpowiedniej po?yczki dla takich osób s? d?ugotrwa?e, czaso- i energoch?onne, a cz?sto i tak ko?cz? si? negatywnym zaopiniowaniem wniosku po?yczkowego. Po?rednik, dzi?ki doskona?ej znajomo?ci rynku, kieruje wniosek od razu do tej instytucji, która z najwi?ksz? pewno?ci? udzieli po?yczki. Bez zb?dnego szukania mo?na wi?c liczy? na:

Oczywi?cie nie trzeba si? martwi? o to, ?e w po?rednictwie nie b?dzie obowi?zywa?a tak atrakcyjna promocja, jak? jest chwilówka za 0 z?otych. Je?li tylko po raz pierwszy korzysta si? z us?ug danej firmy, to oczywi?cie takie prawo przys?uguje po?yczkobiorcy.

Nie traci si? równie? na szybko?ci uzyskania po?yczki online. Wniosek po?yczkowy jest natychmiastowo analizowany i przekazywany do konkretnej firmy po?yczkowej, która docelowo ma udzieli? po?yczki. Dalsza procedura odbywa si? w taki sam sposób – czasami konieczna b?dzie weryfikacja przelewem, czasami za pomoc? aplikacji Instantor lub Kontomatik. W taki sam sposób przeprowadzana jest równie? wyp?ata pieni?dzy, które z firmy po?yczkowej trafiaj? prosto na konto klienta, bez ?adnego udzia?u po?rednika.

Zaufany po?rednik to bezpieczny po?rednik

Firmy takie jak Credy nie kieruj? wniosków po?yczkowych do innych firm na w?asn? r?k?, a aktywnie i rzetelnie wspó?pracuj? z po?yczkodawcami. Wa?ne jest równie? to, ?e umow? podpisuje si? z firm?, która po?yczki udzieli?a, nie za? z po?rednikiem. Wyklucza to potencjalne oszustwo lub wy?udzenia po?yczek i nara?enia po?yczkobiorców na problemy prawne, utrat? pieni?dzy i inne nieprzyjemne konsekwencje.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *