1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak chwilówki na dowód weryfikuj? to?samo?? po?yczkobiorców?

Jak chwilówki na dowód weryfikuj? to?samo?? po?yczkobiorców?

weryfikacja chwilówki

Mo?liwo?? zaci?gni?cia chwilówki na dowód cieszy wiele osób. Oznaczaj? one brak formalno?ci, za?wiadcze? i – nade wszystko – czasoch?onno?ci. W ko?cu jedynym dokumentem, który musimy posiada?, by otrzyma? chwilówk?, jest dowód osobisty, którym legitymuje si? ka?dy pe?noletni Polak. Co jednak, je?li dokument to?samo?ci zostanie skradziony? Czy kto? mo?e wykorzysta? zawarte w nim dane do niecnych celów? Po?yczkodawca nie widzi w ko?cu swojego klienta i nie mo?e porówna? jego wizerunku ze zdj?ciem w dowodzie. Nie ma o to obaw – chwilówki na dowód s? produktami jak najbardziej bezpiecznymi. Wszystko za spraw? ró?nych rodzajów weryfikacji klienta, które niezawodnie potwierdzaj?, ?e osoba wnioskuj?ca jest t?, za któr? si? podaje.

Przelew weryfikacyjny – wci?? standardowy sposób weryfikacji

Zwyk?y przelew bankowy na niewielk? kwot? jest (prawie) nieod??czn? cz??ci? ka?dej chwilówki na dowód. Jakie znaczenie mo?e mie? wys?anie jednego lub kilku groszy? Zasada jest bardzo prosta – firma po?yczkowa uznaje, ?e zlecenie przelewu z osobistego konta bankowego mo?e wyj?? wy??cznie od jego w?a?ciciela. Nikt inny nie powinien mie? bowiem dost?pu do bankowo?ci elektronicznej innej osoby, poza ni? sam?. W ten sposób, nawet je?li jaka? osoba trzecia wesz?a w posiadanie cudzego dowodu osobistego, to bardzo ma?e jest prawdopodobie?stwo tego, ?e zyska?a równie? dost?p do konta. Chwilówka na dowód mo?e zosta? udzielona, je?li wszystkie dane zapisane we wniosku i na koncie b?d? takie same.

Z tego powodu chwilówki na dowód w procesie weryfikacji nie akceptuj? kont innych ni? konto indywidualne. Nie mo?e to by? nawet konto, które dzielimy z naszym wspó?ma??onkiem, bo wtedy po?yczkodawca mia?by problem z ustaleniem, kto rzeczywi?cie wnioskowa? o chwilówk?. Co ciekawe (i niestety mo?e by? ma?? niedogodno?ci?), chwilówki na dowód nierzadko odrzucaj? równie? konta prowadzone przez SKOK-i.

Szybka weryfikacja dzi?ki aplikacji

Je?li chodzi o chwilówki na dowód, to post?p technologiczny jest nieunikniony. Konsumenci wybieraj? zwykle takie chwilówki, które mog? zosta? udzielone w jak najszybszym czasie. W ko?cu chwilówki na dowód mia?y do tego doprowadzi?, pozbywaj?c si? wszystkich zb?dnych i poch?aniaj?cych czas procedur. Niestety, powa?n? wad? przelewu weryfikacyjnego mo?e by? w?a?nie ta czasoch?onno?? i oczekiwanie na zaksi?gowanie go na koncie po?yczkodawcy.

W?a?nie z tego powodu wprowadzone do u?ytku zosta?y specjalne aplikacje, które mog? ??czy? si? z elektronicznym kontem bankowym i same odczyta? dane osobowe posiadacza konta bankowego. W wi?kszo?ci przypadków aplikacja otrzyma tak?e dost?p do historii transakcji, dzi?ki czemu nie b?dziemy musieli przedstawia? ?adnych za?wiadcze? o dochodach. Dzi?ki takim aplikacjom chwilówki na dowód mog? zosta? wys?ane naprawd? szybko, bo ca?a procedura potwierdzenia to?samo?ci potrwa tylko dwie minuty.

Najpopularniejszymi aplikacjami tego typu s? Instantor, Kontomatik oraz KontoConnect. U?ywaj? ich mi?dzy innymi: LendOn, MoneyMan, Chwilówkomat, Alegotówka, Halopo?yczka, ExtraPortfel, Zaplo.

Weryfikacja telefoniczna odchodzi do lamusa

Cho? istniej? jeszcze firmy, które udzielaj? chwilówek na dowód na podstawie weryfikacji telefonicznej, to nie jest to ju? sposób, który cieszy si? popularno?ci?. Po pierwsze, nie zapewnia tak wysokiego stopnia bezpiecze?stwa, jak dwie wcze?niejsze opcje. Po drugie, wymaga to czasu i nie jest tak komfortowe dla po?yczkobiorcy.

Uwa?a? nale?y tak?e na to, gdy po?yczkodawca poprosi nas o zeskanowanie dowodu osobistego i wys?anie go mailowo. Co prawda nazwa chwilówki na dowód mog? wskazywa? na takie preferencje, ale jest to obecnie rzadko??. Nie ka?dy po?yczkodawca, który tego za??da, b?dzie nieuczciwy. Je?li jednak zdecydujemy si? to zrobi?, to pami?tajmy, by na kopii elektronicznej zas?oni? wszystkie dane wra?liwe i umie?ci? adnotacj?, w jakim celu powinna by? u?yta ta kopia i kiedy zosta?a wykonana. Dodatkowo powinni?my tak?e zadba? o zabezpieczenie pliku has?em, by nikt inny nie mia? do niego dost?pu.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *