1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak chwilówki online przestrzegaj? praw po?yczkobiorców?

Jak chwilówki online przestrzegaj? praw po?yczkobiorców?

prawo

Decyduj?c si? na zaci?gni?cie chwilówki online, musimy wiedzie?, jakie przys?uguj? nam prawa i co musi umo?liwi? nam po?yczkodawca. W takich przypadkach konieczne jest nie tylko skrupulatne przeczytanie umowy, ale tak?e jej zrozumienie. Oczywi?cie, trzeba te? pami?ta? o tym, ?e chwilówki online w równym stopniu, co z prawami, ??cz? si? z obowi?zkami, a zrozumienie tej zale?no?ci jest kluczowe. Na szcz??cie wszystko jest regulowane prawnie i pod ?cis?? kontrol?, wi?c zazwyczaj nie trzeba obawia? si? o swoje bezpiecze?stwo.

Chwilówki online bezpieczne jak nigdy

Ka?dy po?yczkobiorca, który decyduje si? na zaci?gni?cie chwilówki online, powinien wiedzie?, ?e na stra?y jego bezpiecze?stwa stoi szereg instytucji kontrolnych. Jest to z jednej strony instytucja ?ci?le wyspecjalizowana, czyli Polski Zwi?zek Instytucji Po?yczkowych, z drugiej – szersze instytucje obejmuj?ce swoim dzia?aniem ca?y rynek finansowy. Do tych drugich zaliczaj? si? Komisja Nadzoru Finansowego oraz Rzecznik Finansowy. Chwilówki online dobrze chronione s? tak?e przez UOKiK, do którego mo?na zwróci? si? bezpo?rednio, je?li napotka si? jakiekolwiek problemy.

Dodatkowo wszystkie chwilówki online s? przedmiotem regulacji prawnych, takich jak ustawa o kredycie konsumenckim oraz ustawa antylichwiarska. Unormowaniu podlegaj? wi?c takie rzeczy, jak sam fakt zaci?gni?cia chwilówki online, jej koszty i sposób poinformowania o nich, a tak?e tryb reklamacyjny czy odst?pienia od umowy. Po?yczkobiorca chroniony jest na wszystkich p?aszczyznach, o ile oczywi?cie wybierze wiarygodn? firm? po?yczkow?.

Formularz Informacyjny chwilówki online

Je?li wybierzemy ju? odpowiedni? dla siebie chwilówk? online, bez znaczenia, czy b?dzie to z polecenia znajomych, czy z porównywarki chwilówek, z pewno?ci? trafimy na stron? internetow? po?yczkodawcy. Znajduje si? na niej kalkulator z?o?ony z dwóch suwaków, za pomoc? których mo?na ustawi? kwot? chwilówki online oraz jej okres sp?aty. Je?li dobrze si? przyjrzymy, to mo?na zauwa?y?, ?e za ka?dy razem, gdy zmienimy te parametry, pojawi si? odno?nik do Formularza Informacyjnego.

Formularz Informacyjny to dokument, który zawiera wszystkie szczegó?y dotycz?ce konkretnej chwilówki online, czyli takiej, o któr? chce wnioskowa? po?yczkobiorca. W szczególno?ci powinni?my zwróci? uwag? na koszty zobowi?zania. Pami?tajmy przy tym, ?e nie mog? zosta? podane koszty przyk?adowe lub koszty ?rednie. Widniej?ca tam kwota powinna dotyczy? dok?adnie takiej chwilówki online, o jak? wnioskujemy. Je?li wi?c chcemy zaci?gn?? 1000 z?otych na 30 dni, to w?a?nie dla takich parametrów powinien by? stworzony Formularz Informacyjny. Jest to obowi?zek, który na po?yczkodawców nak?ada prawo.

Wszystkie prawa po?yczkobiorcy

Pami?tajmy, ?e chwilówki online wi??? si? z prawami, z których mo?emy skorzysta? w ka?dej dogodnej dla nas porze: przed zaci?gni?ciem i w trakcie trwania zobowi?zania. Gwarancj? udanego skorzystania z tego typu produktu jest:

  • prawo do pe?nej i jasnej informacji na ka?dy temat zwi?zany z chwilówk? online;
  • prawo do poznania kosztów maksymalnych zobowi?zania;
  • prawo do odst?pienia od umowy w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia bez podawania przyczyny;
  • prawo do wcze?niejszej sp?aty chwilówki online i otrzymania zwrotu cz??ci kosztów;
  • prawo do reklamacji.

Gwarancja bezpiecze?stwa

Gwarantem bezpiecze?stwa po?yczkobiorcy jest równie? on sam. Zwa?ywszy na to, warto dobrze zastanowi? si? nad swoimi potrzebami, zanim chwilówka online stanie si? faktem i trzeba b?dzie wywi?za? si? ze wszystkich swoich obowi?zków – nade wszystko z jej terminowej sp?aty.

Pami?tajmy tak?e, ?e o bezpiecze?stwie i korzy?ciach p?yn?cych z chwilówek online decyduj? kroki, które podejmiemy, zanim jeszcze z?o?ymy wniosek. W szczególno?ci odnosi si? to do wyboru odpowiedniego po?yczkodawcy – postarajmy si? do?o?y? wszystkich stara?, by mie? pewno??, ?e dzia?a on zgodnie z prawem. Najlepiej pomo?e nam w tym porównywarka chwilówek lub ranking, które zawieraj? tylko uczciwe oferty, nienara?aj?ce swoich klientów na straty finansowe.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *