1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak d?ugi mo?e by? okres sp?aty chwilówki?

Jak d?ugi mo?e by? okres sp?aty chwilówki?

sp?ata chwilówki

Chwilówki to szybkie zobowi?zania internetowe, których zaci?gni?cie zajmuje dos?ownie chwil?. Niekiedy wystarczy tylko kilkana?cie minut, by otrzyma? gotówk? na swoje konto bankowe, a w wi?kszo?ci przypadków i tak otrzymujemy pieni?dze jeszcze tego samego dnia. Chwilówki kojarz? si? tak?e z krótkim czasem na sp?at?, bo – rzeczywi?cie – s? to pieni?dze po?yczane tylko „na chwil?”. Ile mo?e ta chwila wynosi??

Chwilówki na 30 dni wci?? standardem

Najcz?stszym okresem sp?aty s? chwilówki zaci?gane na 30 dni. Do takiego okresu stosuj? si? tak?e ci najwi?kszy po?yczkodawcy, jak Vivus, NetCredit, Via SMS, Halopo?yczka, Kuki, czy Solven. Oczywi?cie, nie jest to termin na?o?ony odgórnie, ale jest to maksymalna liczba dni, któr? mo?emy ustawi?. Je?li chcemy sp?aci? zobowi?zanie wcze?niej, to mamy kilka mo?liwo?ci.

Wi?kszo?? po?yczkodawców dopuszcza ustawienie okresu sp?aty chwilówki z dok?adno?ci? do jednego dnia. Nie ma wtedy znaczenia, czy zaci?gniemy chwilówk? na jakikolwiek niestandardowy okres – 1, 6, czy 11 dni. Jakkolwiek cz??? firm pozabankowych umo?liwia ustawienie dnia sp?aty tylko co pi?? dni. Najkrótszy czas sp?aty wynosi?by w takim wypadku 5 dni, a kolejno by?oby to dni 10, 15, 20, 25 i na ko?cu 30 dni. Niekiedy mo?liwe jest te? ustawienie terminu p?atno?ci chwilówki co 7 dni, a czasami – mo?liwy jest tylko wybór tylko 15 lub 30 dni.

Jak wida?, chwilówki wyst?puj? w ró?nych systemach p?atno?ci. Zawsze jednak korzystniej jest zaci?ga? zobowi?zania na okres maksymalny. Co prawda b?dzie to kosztowniejsze, ale nie du?o. Niekiedy ró?nica pomi?dzy chwilówk? na 15 dni a chwilówk? na 30 dni to tylko 40-50 z?otych, a po?yczkobiorca jest bezpieczniejszy. Zawsze mo?e tak?e odda? chwilówk? wcze?niej, do czego ma prawo w ka?dym dogodnym dla siebie momencie.

Dodatkowe dwa tygodnie na sp?at?

Niestandardowy, bo 45-dniowy okres na sp?at? chwilówki zdecydowa?o si? wprowadzi? trzech po?yczkodawców: LendOn i ExtraPortfel (nale??ce w?a?ciwie do jednej firmy Creamfinance), a tak?e Po?yczka Plus.

W pierwszych dwóch firmach tak d?ugi okres sp?aty chwilówki dost?pny jest dla wszystkich klientów, nawet je?li po?yczaj? po raz pierwszy. Nie jest te? zale?ny od po?yczonej kwoty. 45 dni na sp?at? mo?emy wybra? zarówno, je?li zaci?gamy chwilówk? na 200 z?otych, jak i chwilówk? na 6000 z?otych (dost?pne za drugim razem). Inny system wprowadza natomiast Po?yczkaplus. W tej firmie pierwsza i druga chwilówka mo?e zosta? zaci?gni?ta maksymalnie na 30 dni, a dopiero od trzeciej mo?liwe jest wybranie 45-dniowego okresu sp?aty.

Chwilówki na 60 dni – najwi?ksze korzy?ci

Chwilówki na 60 dni to coraz cz??ciej poszukiwany produkt. To w?a?ciwie dwa razy d?u?szy czas na sp?at? zobowi?zania, bez uciekania si? do takich rozwi?za?, jak przed?u?enie okresu sp?aty chwilówki lub refinansowanie. Co najwa?niejsze – taki okres sp?aty dotyczy równie? darmowych chwilówek, mo?na wi?c skorzysta? z niego zupe?nie za darmo.

Jednym z pierwszych po?yczkodawców, którzy wprowadzili na rynek chwilówki na 60 dni, by?a brytyjska Wonga. Co prawda nie ma ona w swojej ofercie darmowej chwilówki, ale nowi klienci musz? za ni? zap?aci? tylko 10 z?otych, co wci?? jest bardzo op?acaln? ofert?. Kwota chwilówki niestety nie jest jednak zbyt wysoka, jak na obecne standardy, bo jest to tylko 1500 z?otych.

Inaczej chwilówki na 60 dni widzi natomiast Money Man. Tam bez kosztów równie? mo?na po?yczy? 1500 z?otych, ale chwilówk? sp?acimy nie w jednej, a w dwóch równych transzach, co 30 dni ka?da.

Najbardziej kusz?c? ofert?, je?li chodzi o stosunek kwoty chwilówki do okresu sp?aty, jest oferta pochodz?ca od Szybka Gotówka. W tej firmie nowi klienci maj? do dyspozycji a? 6000 z?otych i mog? odda? zobowi?zanie dopiero po 65 dniach. Kolejne chwilówki wi??? si? z takim samym okresem sp?aty, ale dost?pna jest ju? wy?sza kwota, bo a? 7000 z?otych. Do tego, nawet tak d?ug? chwilówk? mo?na refinansowa?, je?li wie si?, ?e zobowi?zanie nie b?dzie mog?o by? sp?acone w terminie. Dzi?ki temu na sp?at? chwilówki b?dziemy mieli rekordowo d?ugi czas.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *