1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak dobrze oceni? wysoko?? chwilówki, któr? chce si? wzi???

Jak dobrze oceni? wysoko?? chwilówki, któr? chce si? wzi???

ocena chwilówki

Zaufanie firm po?yczkowych udzielaj?cych chwilówek wyra?a si? nie tylko w obni?onych (w porównaniu do kredytów) wymaganiach odno?nie do zdolno?ci kredytowej. To tak?e coraz wi?ksze do po?yczenia kwoty. Jeszcze kilka lat temu nikt nie pomy?la?by, ?e mo?liwe b?dzie wzi?cie chwilówki w wysoko?ci 5000 z?otych (np. NetCredit), 7500 z?otych (Vivus), a tym bardziej rekordowych 10 000 z?otych (Kuki). Dzi? jest to mo?liwe i wskazuje równie? na to, ?e tak wysokie chwilówki ciesz? si? popularno?ci? w?ród konsumentów. Czy jednak zawsze powinni?my z tego korzysta?? Czy nie lepiej po?ycza? tak, by zawsze dopasowywa? kwot? chwilówki do swoich mo?liwo?ci i potrzeb?

Kryzysowe sytuacje – ile mog? nas kosztowa??

Chwilówki s? zobowi?zaniami udzielanymi na dowolny cel. Oznacza to, ?e po?yczkodawca nie b?dzie warto?ciowa? naszych potrzeb i udziela? wi?kszych kwot po?yczek, je?li uzna, ?e nasz cel jest wystarczaj?co powa?ny. Sami powinni?my pami?ta? o tym, ?e chwilówki s? rozwi?zaniami tylko tymczasowymi i ni?sze kwoty s? przewidziane w taki sposób, by bez problemu pomóc konsumentom w kryzysowych sytuacjach. Sprawdza?o si? to przez bardzo d?ugi czas, a dost?pne do po?yczenia kwoty wzros?y tylko dlatego, ?e chwilówki zacz??y by? wykorzystywane równie? do innych celów: sfinansowania wycieczek, zakupu drogocennych przedmiotów, czy remontu mieszkania.

Przed wzi?ciem chwilówki sprawd?my jej koszty

Po?yczaj?c du?? kwot?, trzeba liczy? si? z tym, ?e równie wysokie b?d? zwi?zane z ni? op?aty. Tego elementu nie nale?y pomija?, nawet je?li zaci?ga si? chwilówk? za darmo, bo spó?nienie si? ze sp?at? nawet jeden dzie? spowoduje konieczno?? uiszczenia pe?nych kosztów. Bior?c pod uwag? pe?n? kwot? do oddania i analizuj?c swój bud?et domowy pod tym k?tem, mo?emy przekona? si?, czy damy rad? sp?aci? chwilówk? na czas. Pami?tajmy – nigdy nie powinno si? przyjmowa? za pewnik tylko kwoty chwilówki – po miesi?cu trzeba b?dzie odda? nawet o jedn? trzeci? wi?cej. Dlatego najpierw sprawd?my, ile jeste?my w stanie odda?, a dopiero po odj?ciu kosztów dowiemy si?, ile jeste?my w stanie po?yczy?.

Mierzmy si?y na zamiary

Zdajemy sobie spraw? z tego, ?e s? sytuacje, które wymagaj? odpowiednich funduszy i ani z?otówki mniej. Wtedy niejako nie mamy innego wyj?cia, ni? zaci?gn?? chwilówk? w dok?adnie takiej wysoko?ci, nawet je?li by?aby ona zbyt wysoka. Nie warto jednak decydowa? si? na ni? zbyt pochopnie, bez uprzedniego ocenienia swoich mo?liwo?ci finansowych.

Je?eli wiemy, ?e chwilówki najprawdopodobniej nie uda si? sp?aci? w terminie, lub b?dzie to bardzo utrudnione, mo?emy przyj?? jedn? z poni?szych taktyk:

  • zrezygnowa? z chwilówki i poszuka? innej formy zobowi?zania (np. rodzinnego);
  • zaci?gn?? chwilówk? w takiej wysoko?ci, na jak? nas sta? i jak? mo?emy sp?aci?, a brakuj?c? kwot? uzupe?ni? z innego ?ród?a;
  • skorzysta? z chwilówki na raty (niektóre z nich s? nawet darmowe, np. w firmie Provident).

Nie po?yczajmy wi?cej ni? potrzebujemy

Je?eli spe?niamy dwa poprzednie kryteria odpowiedzialnego zaci?gania chwilówek, mamy odpowiedni? zdolno?? kredytow? i pewno?? sp?aty, mo?emy ?mia?o z?o?y? wniosek. Nie powinni?my jednak kusi? si? na to, by wzi?? dodatkow? kwot? „na zapas”, której tak naprawd? nie potrzebujemy. W takim wypadku my?li o tym, ?e „przyda?oby si? kupi? co? jeszcze” mog? by? wyj?tkowo natr?tne i wiele osób ulega takiej pokusie. Impulsywno?? i niezorganizowanie nie id? jednak w parze z chwilówkami i w takim wypadku najlepiej trzyma? si? swojego pierwotnego planu. Nie b?dziemy wtedy ryzykowa? przeci??eniem swojego portfela i niesp?aceniem chwilówki.

Chwilówki nie b?d? niebezpieczne, je?eli zastosujemy si? do tych zasad. Znalezienie z?otego ?rodka pomi?dzy wysoko?ci? chwilówki, w?asnymi potrzebami i sytuacj? finansow? jest kluczem do sukcesu. Nie zawsze bowiem wysoka dost?pna kwota chwilówki i nawet ch?? samej firmy po?yczkowej, by tak wysokiego zobowi?zania udzieli?, gwarantuje bezproblemow? sp?at?. Czasami b?dzie wr?cz przeciwnie – dlatego warto zawsze stosowa? zasad? ograniczonego zaufania, równie? wobec siebie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *