1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak dopasowa? po?yczk? do w?asnych potrzeb i mo?liwo?ci?

Jak dopasowa? po?yczk? do w?asnych potrzeb i mo?liwo?ci?

Jak dopasowa? po?yczk? do w?asnych potrzeb i mo?liwo?ci?

Nikt z nas nie lubi po?ycza? pieni?dzy, bowiem wcze?niej czy pó?niej nadchodzi moment, w którym musimy sp?aci? d?ug. Najgorsze jest jednak to, ?e dopóki nie sp?acimy zobowi?zania, ca?y czas b?dzie nad nami wisia?o widmo k?opotów. Bo co w sytuacji, gdy nagle co? si? stanie i nie b?dziemy mogli uregulowa? nale?no?ci? A co, je?li po?yczkobiorca zupe?nie niespodziewanie za??da sp?aty wcze?niej i zacznie grozi? nieprzyjemnymi konsekwencjami? Nie da si? ca?kowicie wyeliminowa? ryzyka, bo to zawsze istnieje tam, gdzie w gr? wchodz? pieni?dze. Ale na szcz??cie mo?na je zminimalizowa?. W jaki sposób? Dok?adnie analizuj?c w?asne potrzeby i mo?liwo?ci, a nast?pnie odpowiednio do nich dopasowuj?c po?yczk?.

Forma po?yczki

Istnieje co najmniej kilka dróg zdobycia dodatkowych ?rodków. Zazwyczaj w pierwszej kolejno?ci prosimy o pomoc bliskich. Je?eli nie mo?emy liczy? na ich wsparcie, wówczas najcz??ciej decydujemy si? na wizyt? w banku – mamy niemal ca?kowit? pewno??, ?e otrzymamy atrakcyjn? ofert?, skoro ju? tak d?ugo jeste?my klientami danej placówki. Jakie? rozczarowanie nas ogarnia, gdy okazuje si?, ?e nie tylko nie dostaniemy ?adnej super oferty, ale w ogóle nie mamy szans na kredyt, bo… nie spe?niamy wymaga?. Czas leci, pieni?dze s? coraz bardziej potrzebne, a my wracamy do punktu wyj?cia.

Kiedy wy?ej wymienione drogi s? dla nas zamkni?te, nie?mia?o zaczynamy spogl?da? w stron? szybkich po?yczek, czyli tak zwanych chwilówek. Robimy to bardzo ostro?nie, nie do ko?ca przekonani, czy aby na pewno idziemy w dobr? stron?. Tymczasem, jak si? okazuje, chwilówki niejednokrotnie s? o wiele lepszym, szybszym, wygodniejszym i bezpieczniejszym rozwi?zaniem ni? kredyt bankowy czy prywatna po?yczka od bliskich. Dlaczego tak si? dzieje?

Dlaczego chwilówka?

Kredyt w banku to oferta przeznaczona tak na dobr? spraw? dla nielicznych. Aby go zdoby?, musimy spe?nia? ca?e mnóstwo wymaga?, które s? mocno wy?rubowane. Kiedy podejmiemy decyzj? o staraniu si? o kredyt, musimy przebrn?? przez g?szcz formalno?ci i dokumentów. Wszystko to sprawia, ?e jeste?my coraz bardziej zniech?ceni, zm?czeni i zdenerwowani. Aby dope?ni? owych formalno?ci, musimy po?wi?ci? sporo czasu, którym nie zawsze dysponujemy. Koniec ko?ców mo?e si? okaza?, ?e bank jednak nie mo?e przedstawi? nam ?adnej oferty lub te? jest ona wyj?tkowo niekorzystna.

Po?yczka prywatna, od rodziny czy przyjació?, oczywi?cie ma swoje plusy, a chyba najwi?kszym z nich jest fakt, ?e bliscy nie b?d? nalicza? nam odsetek i prowizji, zatem oddamy tyle, ile po?yczyli?my. Niestety ta zaleta szybko zostaje przy?miona, je?li zag??bimy si? w temat i rozwa?ymy wszystkie za i przeciw. Po pierwsze, jak ju? zosta?o nadmienione, po?yczkodawca (w tym wypadku kto? nam bliski) mo?e za??da? wcze?niejszej sp?aty. Tak naprawd? nie musi tego w ?aden sposób argumentowa?. W ko?cu nie podpisywali?my z nim ?adnej umowy i ma prawo do tego, aby chcie? odzyska? swoje pieni?dze tu i teraz. Taka sytuacja bez dwóch zda? zrodzi powa?ny konflikt.

Po drugie po?yczanie pieni?dzy od bliskich jest zwyczajnie kr?puj?ce. Musimy dok?adnie wyt?umaczy?, na co przeznaczymy zdobyte ?rodki, a nie zawsze chcemy i mo?emy to zrobi?. Je?li nasz po?yczkodawca stwierdzi, ?e on na dany cel wcale nie przeznaczy?by pieni?dzy, co jest równoznaczne z tym, ?e my zamierzamy post?pi? nieodpowiedzialnie, musimy cierpliwie wys?ucha? komentarza i „z?otych rad”, bo w ko?cu wyst?pujemy z pozycji po?yczkobiorcy. I jeszcze jedna istotna kwestia – nawet gdy uda si? nam sp?aci? d?ug w ustalonym terminie, d?ugo jeszcze nie uwolnimy si? od poczucia zobowi?zania za udzielon? pomoc. Jest to bardzo niezdrowa sytuacja, która szkodzi relacjom z bliskimi.

W przypadku chwilówek wszystkie te problemy nie wyst?puj?. Zarówno formalno?ci i wymagania ograniczone s? do minimum, dlatego szybk? po?yczk? rzeczywi?cie mo?emy otrzyma? szybko i sprawnie, za?atwiaj?c ca?? spraw? przez Internet. Zdobyte pieni?dze przeznaczamy na dowolny cel i nikomu z niczego nie musimy si? t?umaczy?. Jedynym naszym obowi?zkiem jest terminowa sp?ata. Co równie istotne, naszego po?yczkodawc? te? obowi?zuj? pewne regu?y – nie mo?e on za??da? wcze?niejszej sp?aty czy nagle narzuci? kosmicznych op?at, o których wcze?niej nie by?o mowy.

Szybk? po?yczk? oczywi?cie tak?e trzeba dopasowa? do w?asnych potrzeb i mo?liwo?ci, aby pomog?a wyj?? z k?opotów i nie poci?gn??a za sob? kolejnych. Jak to zrobi??

Kwota po?yczki

To jedna ze zdecydowanie najistotniejszych kwestii. Szybkie po?yczki zamykaj? si? zazwyczaj w kilku tysi?cach z?otych. W przypadku po?yczania pieni?dzy po raz pierwszy, mo?emy zdoby? maksymalnie 3000 z?. Je?li sp?acimy po?yczk? bez problemu, kolejne b?d? opiewa? na wi?ksze kwoty. Tylko ile tak naprawd? potrzebujemy? To, ?e mo?emy otrzyma? rzeczone 3000 z?, a nast?pnym razem np. 5000 z? nie oznacza przecie?, ?e w?a?nie tyle mamy wzi??. Niezmiernie istotne jest to, aby zawsze bra? tyle pieni?dzy, ile realnie musimy zdoby? w celu zaspokojenia najbardziej pilnych potrzeb. Wszelka nadprogramowa gotówka szybko si? rozejdzie – zapewne na rzeczy, które nie s? nam niezb?dne do ?ycia.

Termin sp?aty

W przypadku szybkich po?yczek termin sp?aty wynosi maksymalnie 30 dni. Je?eli chcemy po?yczy? np. 500 lub 1000 z?, b?dziemy w stanie uregulowa? nale?no?? w tym czasie, si?gaj?c po ?rodki z wynagrodzenia. Je?li natomiast wydarzy si? co?, co przeszkodzi nam w sp?acie, istnieje pewne rozwi?zanie – jest nim przed?u?enie terminu sp?aty. Tak? us?ug? oferuje wi?kszo?? po?yczkodawców, ale nie wszyscy. Dlatego te? zanim zdecydujesz si? na po?yczk? w konkretnej firmie, sprawd?, czy dopuszcza ona mo?liwo?? przed?u?enia terminu. Najcz??ciej jest to przed?u?enie o kolejne 7, 14 lub 30 dni. Wi??e si? ono z niewielk? op?at?. Warto mie? takie rozwi?zanie w zanadrzu.

Je?li s?dzimy, ?e mimo wszystko jest to zbyt krótki czas na sp?at?, mo?emy rozwa?y? tak? propozycj? jak chwilówka na raty. Wówczas sp?ata zostaje roz?o?ona na d?u?szy okres, a my b?dziemy sp?a? zad?u?enie w niewielkich ratach co miesi?c. Chwilówka na raty to doskona?a alternatywa dla wspomnianych ju? kredytów bankowych, bo cho? dzia?a na bardzo podobnych zasadach, mo?emy j? uzyska? znacznie szybciej, a wymagania s? mniejsze.

Czy warto?

Je?li tylko dobrze przemy?limy kwesti? po?yczki, zapoznamy si? z dost?pnymi ofertami i znajdziemy tak?, która spe?nia nasze oczekiwania, a tym samym jest dopasowana do naszych mo?liwo?ci finansowych – jak najbardziej warto. Dodatkowe pieni?dze zawsze si? przydadz? na realizacj? najbardziej pilnych celów, planów i marze?. Szybka po?yczka mo?e wi?za? si? z samymi korzy?ciami i b?dzie nam dobrze s?u?y?, gdy zostanie w?a?ciwie dobrana.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *