1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak dosta? wysok? kwot? chwilówki?

Jak dosta? wysok? kwot? chwilówki?

banknoty i monety

Czasy, w których chwilówki mog?y zaoferowa? nie wi?cej ni? kilkaset z?otych, ju? przemin??y. Stopniowe zwi?kszanie maksymalnych kwot zobowi?zania ma miejsce ju? od kilku lat i – jak mo?na si? domy?la? – nie sko?czy si? to szybko. Obecnie ?rednia kwota chwilówkowej oferty to 5000 z?otych i mo?na j? dosta? – uwaga – nawet w pierwszej, darmowej chwilówce! Nie trzeba te? du?ego wysi?ku, by znale?? chwilówki jeszcze wi?ksze – 7500 z?otych w Vivus czy 10 000 z?otych w Kuki ?wiadczy o tym najlepiej. Czy jednak a? tak wysokie chwilówki nie s? chwytem marketingowym?

Kto mo?e otrzyma? wysok? chwilówk??

Chwilówki zosta?y zaprojektowane jako dora?na pomoc w krótkich i niekoniecznie powa?nych problemach finansowych. Trzeba te? wspomnie? o powszechnym przekonaniu, ?e osoby korzystaj?ce z chwilówek to takie, które nie maj? wystarczaj?cej zdolno?ci kredytowej, by skorzysta? z innego rodzaju zobowi?zania, np. bankowego. Obecnie nie jest to prawda, bo chwilówki to doskona?a opcja tak?e dla tych, którzy zarabiaj? sporo i mog? otrzyma? kredyt bankowy, ale ceni? sobie wygod? i bardzo szybki czas otrzymania pieni?dzy. Czasami mog? nawet nie mie? wyj?cia, bo gotówka potrzebna jest im „na ju?”. To w?a?nie dla nich zosta?y stworzone tak wysokie chwilówki. Aby móc je otrzyma? nale?y wi?c mie?:

  • wysok? zdolno?? kredytow?, wyra?on? najcz??ciej w dobrych zarobkach i braku innych zobowi?za? finansowych;
  • stabilny status zawodowy, rodzinny i mieszkaniowy;
  • doskona?? histori? kredytow? w BIK i – co najwa?niejsze – brak d?ugów.

Kolejna chwilówka ?atwiejsza do uzyskania

Pierwsza chwilówka podlega nie tylko ograniczeniom wynikaj?cym ze zdolno?ci kredytowej, ale równie? limitów wewn?trznych firmy po?yczkowej. Przy kolejnej chwilówce limity te wzrastaj? i najcz??ciej ju? przy drugim po?yczeniu mo?emy dosta? maksymaln? kwot?. Dobrze wi?c skierowa? si? od razu do takiego po?yczkodawcy: s? to mi?dzy innymi Vivus, LendOn, Via SMS, czy Filarum.

Przy drugiej chwilówek rozlu?nia si? te? nieco podej?cie po?yczkodawcy do wymaga? dotycz?cych  wydolno?ci finansowej. Klient sprawdzi? si? ju? w praktyce, sp?aci? poprzedni? chwilówk? na czas (pami?tajmy, ?e jej niesp?acenie to wilczy bilet u tego po?yczkodawcy!) i wydaje si? osob? rzeteln? i sumienn?. Mo?e wi?c otrzyma? wysok? kwot? po?yczki, nawet je?li jego zdolno?? kredytowa nie jest imponuj?ca.

Jeszcze wi?ksza pob?a?liwo?? mo?e wyst?powa? u po?yczkodawców oferuj?cych chwilówki, których kwota ro?nie z ka?dym kolejnym po?yczeniem. By uzyska? maksymaln? kwot?, nale?y po?ycza? niekiedy pi?? (Halopo?yczka) lub nawet osiem razy (Po?yczkaplus), ale mo?e si? to op?aci?. Sprawdzili?my si? ju? tyle razy, ?e maksymaln? kwot? chwilówki mo?emy uzyska? du?o ?atwiej.

Sprawd?my nowe chwilówki

Je?li tylko przekonamy si?, ?e nowa chwilówka na rynku jest bezpieczna i godna zaufania, to zaci?gni?cie takowej mo?e przynie?? spore korzy?ci. Pocz?tkuj?cy po?yczkodawcy s? bardziej sk?onni do ryzyka i, aby przyci?gn?? wi?ksz? liczb? klientów, mog? zaproponowa? im wi?ksze chwilówki. S? to tak?e chwilówki, które cechuj? si? wysok? przyznawalno?ci?, a wi?c stosuj? nieco lu?niejsze procedury analizy wniosków. Trzeba jednak pami?ta? o tym, ?e nie zawsze tak wysoka chwilówka sprawdzi si? w praktyce i nie nale?y do niej d??y? za wszelk? cen? – dla w?asnego bezpiecze?stwa.

Nie tylko chwilówki na 30 dni

Je?li zale?y nam na wysokiej kwocie, ale krótki okres sp?aty chwilówki b?dzie problematyczny, mo?emy zastanowi? si? nad innym rodzajem zobowi?zania finansowego. W pierwszej kolejno?ci powinni?my przemy?le? zaci?gni?cie chwilówki na raty, która mo?e zaproponowa? równie wysokie (a nawet wy?sze) kwoty, ale nie wymaga tak wysokiej zdolno?ci kredytowej.  to pewno??, ?e po?yczkobiorca z wi?ksz? ch?ci? udzieli odpowiedzi pozytywnej.

Dla po?yczkobiorców dogodne mog? by? równie? zobowi?zania wymagaj?ce zastawu lub por?czenia. Tak?e wyst?puj? pozabankowo i mog? zosta? zaci?gni?te przez Internet. W trudniejszych sytuacjach stanowi? wi?c doskona?? alternatyw? dla chwilówki.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *