1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Jak dowiedzie? si?, dlaczego odmówiono mi po?yczki?

Jak dowiedzie? si?, dlaczego odmówiono mi po?yczki?

Jak dowiedzie? si?, dlaczego odmówiono mi po?yczki?

Osoby wnioskuj?ce o po?yczk? lub kredyt cz?sto odprawiane s? z kwitkiem. Nie ma w tym nic dziwnego, w ko?cu zobowi?zanie finansowe – zarówno to w banku, jak i firmie pozabankowej – jest du?? odpowiedzialno?ci?, która spadnie na barki po?yczkobiorcy. Czasami trzeba wi?c prze?kn?? t? gorzk? pigu?k? i albo stara? si? o finansowanie u innego po?yczkodawcy, albo popracowa? nad swoj? sytuacj? finansow?. Gorzej, je?li kredyto- lub po?yczkodawca nie poda? przyczyn odmowy udzielenia zobowi?zania. Czy w takim wypadku mamy prawo dowiedzie? si?, co bezpo?rednio spowodowa?o t? odmow? i czy po?yczkodawca ma obowi?zek udzieli? odpowiedzi?

Co na ten temat mówi prawo?

To, w jakim wypadku musimy zosta? poinformowani przez po?yczkodawc? o przyczynie odmowy udzielenia po?yczki, reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Art. 10 tej?e ustawy mówi, ?e „je?eli kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, kredytodawca niezw?ocznie przekazuje konsumentowi bezp?atn? informacj? o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje baz? danych, w której tego sprawdzenia dokonano”.

Oznacza to nie mniej, nie wi?cej, ?e obowi?zek poinformowania wnioskuj?cego o przyczynie negatywnej decyzji po?yczkowej le?y po stronie po?yczkodawcy tylko wtedy, je?li odmowa zosta?a spowodowana negatywn? weryfikacj? w rejestrze Biura Informacji Kredytowej lub w Biurach Informacji Gospodarczej, czyli w Krajowym Rejestrze D?ugów, Rejestrze D?u?ników ERIF, BIG Infomonitor oraz rzadziej Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej. W takim wypadku po?yczkodawca musi poda?, jaki by? wynik tych poszukiwa? (np. d?ugi lub spore zaleg?o?ci w sp?acie poprzednich zobowi?za? finansowych) i w której z tych baz znaleziono informacje, które wywo?a?y negatywn? decyzj? po?yczkow?.

Co ciekawe, ustawa o kredycie konsumenckim pozwala równie? na to, by po?yczkodawca sprawdzi? wnioskuj?cego w swojej wewn?trznej bazie danych lub w bazie danych stworzonej specjalnie na u?ytek firm pozabankowych. Mo?e to by? np. platforma GetScore lub baza EUCB, w których po?yczkodawca zobaczy przede wszystkim to, ile po?yczek zosta?o ju? zaci?gni?tych na to nazwisko, ile razy zosta? odrzucony wniosek, czy kiedykolwiek zdarza?y si? opó?nienia w sp?atach etc. Tak?e wtedy konieczne jest jednak poinformowanie klienta o wynikach takiej weryfikacji.

Konieczno?? podania takich informacji wynika z tego, by zapewni? po?yczkobiorcy mo?liwo?? skorygowania ewentualnych b??dów w rejestrach lub usuni?cia wpisów przedawnionych, które nie powinny si? ju? pojawia?. O tym, jak usun?? wpisy w BIK pisali?my ju? w artykule Jak usun?? b??dne wpisy w BIK?.

Niewystarczaj?ca zdolno?? kredytowa nie zawsze jawna

Je?li bank lub firma po?yczkowa uzna, ?e wnioskuj?cy nie ma odpowiedniej zdolno?ci kredytowej, by móg? spokojnie i bez przeszkód sp?aci? po?yczk?, mo?e mu odmówi? i wcale nie musi informowa? o tym po?yczkobiorcy. Mo?e pozostawi? swoj? decyzj? bez wyja?nienia. Nie oznacza to, ?e jest to informacja ?ci?le tajna i nie mo?e by? podana do wiadomo?ci. Wnioskuj?cy, który zwróci si? z tym pytaniem do po?yczkodawcy, bardzo cz?sto otrzyma odpowied?. B?dzie ona jednak lakoniczna i zwykle ograniczy si? do krótkiego zdania „brak zdolno?ci kredytowej”.

Gdy staramy si? o chwilówk? lub inn? po?yczk? pozabankow?, przyczyn? braku zdolno?ci kredytowej mo?e by?:

 • zbyt niskie zarobki w stosunku do wysoko?ci po?yczki;
 • brak dochodów;
 • zbyt krótki okres sp?aty, który sprawia, ?e jedna rata po?yczki jest zbyt wysoka dla miesi?cznego bud?etu.

Czynnikami warunkuj?cymi odmow? udzielenia kredytu w banku mog? by? ju? bardziej skomplikowane rzeczy, jako ?e i wi?ksze s? wymagania stawiane przysz?ym po?yczkobiorcom. Restrykcje wprowadzane przez banki mog? sk?ania? do my?lenia, ?e odmowa udzielenia po?yczki z powodu nieodpowiednio wysokiej zdolno?ci kredytowej mo?e by?, oprócz wskazanych powy?ej, spowodowana:

 • brakiem stabilnego zatrudnienia;
 • umow? na czas okre?lony;
 • zatrudnieniem na postawie umowy-zlecenie lub umowy o dzie?o;
 • krótkim sta?em pracy – mniej ni? 3 miesi?ce, je?li jeste?my zatrudnieni i mniej ni? 12 miesi?cy, je?li prowadzimy dzia?alno?? gospodarcz?;
 • nieodpowiedni profil kredytobiorcy (np. nieposiadanie w?asnego mieszkania, samochodu, zamieszkanie w wynaj?tym mieszkaniu, du?a liczba osób na utrzymaniu).

Wymienione okoliczno?ci s? najcz?stszymi i najbardziej logicznymi wyja?nieniami odmowy udzielenia po?yczki. Zwykle jednak nie zostan? tak szczegó?owo ujawnione. Ka?da instytucja finansowa, nawet ta pozabankowa, ma bowiem swój w?asny algorytm wyliczania tej zdolno?ci i, niestety, nie jest on jawny. Dzieje si? tak g?ównie dlatego, ?e opracowanie takiego algorytmu, który by?by efektywny, przynosi? zyski tej instytucji i potrafi? dobrze okre?li? ryzyko po?yczenia pieni?dzy, jest bardzo czasoch?onne i drogie, tym bardziej ?e model scoringowy opiera si? na wielu zmiennych, nie tylko zarobkach i rodzaju zatrudnienia. Dlatego te? nie liczmy na to, ?e dowiemy si? szczegó?ów, których nie zna nawet pracownik firmy po?yczkowej lub banku.

Inne informacje ?atwiejsze do zdobycia

Nierzadko wniosek po?yczkowy odrzucany jest z powodu b??dów formalnych lub niedope?nienia pewnych formalno?ci ze strony po?yczkobiorcy. Cho? zwykle po?yczkodawca nie poinformuje o tym, jaka by?a przyczyna odmowy, to po skontaktowaniu si? z nim, z pewno?ci? otrzymamy po??dan? przez nas odpowied?. Mo?emy si? wtedy dowiedzie?, ?e powodem nieotrzymania po?yczki by?:

 • nieodpowiedni wiek;
 • b??dnie wype?niony wniosek;
 • b??dnie wykonana weryfikacja to?samo?ci;
 • nieprawid?owy numer konta bankowego podany we wniosku;
 • utrata daty wa?no?ci dowodu osobistego (niektóre formy wniosków automatycznie weryfikuj? i od razu informuj? wnioskuj?cego o tym fakcie).

Dla po?yczkodawcy nie jest to informacja tajna. Wr?cz przeciwnie – jemu równie? zale?y na tym, by po?yczkobiorca w ko?cu zaci?gn?? po?yczk?, zw?aszcza je?li ma odpowiedni? zdolno?? kredytow?, a powodem odmowy by? tylko ma?y b??d. Czasami nie warto rezygnowa? z po?yczki, a po prostu dopyta?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *