1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Jak dzia?aj? Bezp?atne Konsultacje w LendOn?

Jak dzia?aj? Bezp?atne Konsultacje w LendOn?

Jak dzia?aj? Bezp?atne Konsultacje w LendOn?

Coraz wi?cej firm po?yczkowych stawia na edukacj? swoich klientów. Dla firmy rzetelnej i uczciwej dobrym po?yczkobiorc? jest po?yczkobiorca ?wiadomy, posiadaj?cy wiedz? o swoich prawach i obowi?zkach i umiej?cy skutecznie zarz?dza? swoimi finansami. Taka postawa stanowi gwarancj? tego, ?e proces zaci?gni?cia i sp?aty po?yczki przebiegnie bez problemu, ku po?ytkowi zarówno jednej, jak i drugiej strony. LendOn wychodzi o krok przed szereg i swoim klientom oferuje nie tylko artyku?y blogowe, ale równie? indywidualny program finansowy we wspó?pracy z doradcami. Na czym polega ten program i jak na nim skorzysta??

Co oferuj? Bezp?atne Konsultacje w LendOn?

Tre?? programu, jak okre?la sama marka LendOn, to szeroko poj?te wykorzystanie ?rodków finansowych, zarówno je?li chodzi o cele prywatne, jak i inwestowanie. Plan edukacji ekonomicznej i finansowej w LendOn podzielony jest na trzy modu?y zwieraj?ce zarówno wiedz? teoretyczn?, jak i praktyczn?. W sk?ad programu wchodz?:

 1. Wykorzystanie osobistych ?rodków finansowych. Bezp?atne konsultacje w najwi?kszej mierze koncentruj? si? na zarz?dzaniu w?asnymi ?rodkami i bud?etem osobistym, utrzymaniu p?ynno?ci finansowej, umiej?tnemu tworzeniu zobowi?za? i ich zarz?dzaniu w taki sposób, by nie musia?y zaburza? przep?ywu ?rodków osobistych. Osobisty doradca od LendOn doradzi, w jaki sposób optymalnie opracowa? indywidualny bud?et oraz, jak prowadzi? ewidencj? wydatków i wp?ywów, by by?a ona przejrzysta i dawa?a najlepszy pogl?d na w?asne mo?liwo?ci finansowe. Wskazane zostan? równie? metody s?u??ce poprawie p?ynno?ci i powi?kszeniu bud?etu.
 2. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i finansów. Aby zarz?dzanie swoimi ?rodkami by?o jak najbardziej wydajne, nie wystarczy korzysta? z rad bardziej do?wiadczonych osób i specjalistów. Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim zrozumienie mechanizmu dzia?ania przep?ywu pieni?dzy. Dlatego LendOn udost?pnia bezp?atny samouczek ekonomiczny, a dodatkowo mo?na równie? skorzysta? z porad eksperta, który wska?e gdzie szuka? rzetelnych ?róde? informacji w konkretnej specjalizacji. Ekspert pomo?e tak?e w ich zrozumieniu.
 3. Zarz?dzanie przychodami i wydatkami. W sk?ad poradnictwa w LendOn wchodzi nie tylko wiedza praktyczna dotycz?ca organizacji i planowania bud?etu, ale równie? wymiar praktyczny, dotycz?cy bie??cych wp?ywów pieni??nych. Osoby korzystaj?ce z Bezp?atnych Konsultacji mog? uzyska? porad? praktyczn? w konkretnej sytuacji.

Jak skorzysta? z programu finansowego?

Z Bezp?atnych Konsultacji w LendOn mog? skorzysta? te osoby, które z powodzeniem sp?aci?y ju? przynajmniej dwie po?yczki. Dost?p do poradnictwa maj? wi?c tylko te osoby, które cho? raz zaci?gn??y po?yczk? p?atn?. Przypomnijmy wi?c, jak wygl?da po?yczka w tej firmie i jakie koszty wygeneruje.

Pierwsza po?yczka w LendOn dost?pna jest w kwocie od 100 do 3000 z?otych i jest ona darmowa. Dla klientów, którzy powrócili z kolejnym wnioskiem, LendOn udost?pnia a? 6000 z?otych. To du?a jak na chwilówki kwota, a dodatkow? atrakcyjno?? oferty podnosi d?ugi okres sp?aty – 45 dni. Trzeba pami?ta? jednak o kosztach takiego zobowi?zania. Wynikaj? one z naliczanych przez firm? odsetek nominalnych (10% w skali roku) oraz prowizji za udzielon? po?yczk?. Ca?kowite koszty, jakie b?dzie musia? ponie?? po?yczkobiorca to:

 • 1000 z? – 297 z? kosztów;
 • 2000 z? – 595 z? kosztów;
 • 3000 z? – 892 z? kosztów;
 • 4000 z? – 1189 z? kosztów;
 • 5000 z? – 1487 z? kosztów;
 • 6000 z? – 1784 z? kosztów.

Po sp?aceniu drugiej po?yczki, w osobistym profilu klienta w LendOn zostanie stworzona zak?adka z konsultacjami, z których b?dzie mo?na korzysta? w razie potrzeby.

Wonga równie? z misj? edukacyjn?

LendOn nie jest jedyn? firm?, która dba o edukacj? finansow? swoich klientów. Szeroko zakrojon? dzia?alno?? prowadzi równie? Wonga. Ciekaw? rzecz? w tym wypadku jest to, ?e do szkolenia w Wonga maj? dost?p równie? osoby postronne. Ka?dy mo?e wej?? na stron? internetow? i skorzysta? z bezp?atnych artyku?ów, filmów instrukta?owych, czy porad ekspertów z zakresu prawa, oszcz?dzania i cyberbezpiecze?stwa.

S? to jednak materia?y okrojone, a szerszy dost?p zyskuj? te osoby, które regularnie korzystaj? z us?ug Wonga. Co wi?cej, tacy po?yczkobiorcy mog? wype?nia? quizy z zakresu wiedzy finansowej i zdobywa? za nie punkty, które pó?niej mog? zosta? przekszta?cone w rabat na kolejn? po?yczk?. Wiedza w tym wypadku idzie równie? w parze z korzy?ciami finansowymi.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *