1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak m?drze bra? chwilówki i ustrzec si? b??dów?

Jak m?drze bra? chwilówki i ustrzec si? b??dów?

chwilówka zdj?cie

Za ka?dym razem, gdy stoimy przed konieczno?ci? po?yczenia pieni?dzy, powinni?my zastanowi? si? nad plusami i minusami ka?dej mo?liwo?ci. Nierzadko bilans wskazuje na chwilówki i stawia je ponad kredytem bankowym czy po?yczeniem od rodziny. Mimo pozytywnego stosunku zalet do wad zaci?ganie chwilówek musi odbywa? si? z g?ow?. M?dre po?yczanie jest bowiem kluczem do bezpiecze?stwa po?yczkobiorcy, oczywi?cie poza dok?adnym czytaniem tabeli kosztów i prowizji oraz umowy po?yczkowej.

Jakie niebezpiecze?stwa zwi?zane s? z chwilówkami?

Chwilówki, wbrew pozorom, nie nios? za sob? wi?kszego niebezpiecze?stwa ni? inne produkty finansowe i wi???ce si? ze stabilno?ci? finansow? po?yczaj?cego. Trzeba jednak powiedzie?, ?e chwilówki s? specyficzne. Jak ?aden inny produkt finansowy, udzielane s? ekspresowo, ale te? bardzo szybko nale?y je odda?. Najcz??ciej jest to 30 dni, co dla niektórych mo?e by? niewystarczaj?ce. Dodatkowo ca?a kwota wraz nale?nymi kosztami musi zosta? oddana naraz, bez mo?liwo?ci sp?acania chwilówki w kilku transzach. To z kolei mo?e przysparza? problemów z zebraniem ca?ej kwoty w wymaganym terminie. By? mo?e przez to po?yczkobiorca mo?e mie? trudno?ci z zebraniem takiej ilo?ci pieni?dzy, bo wystarczy drobny wydatek, by kwota ta by?a niewystarczaj?ca. Chwilówki, ze wzgl?du na swoj? specyficzno?? przydadz? si? wi?c w specyficznych sytuacjach – warto je zawczasu rozró?ni?.

Czy chwilówki s? dobre dla mnie?

Pierwszy pytaniem, na jakie powinien odpowiedzie? sobie po?yczkobiorca, jest to, czy rzeczywi?cie potrzebuje chwilówki. Pytania pomocnicze, jakie si? przy tym pojawi? to: Czy zarabiam wystarczaj?co du?o, ?eby odda? pieni?dze w terminie? Czy spodziewam si? wi?kszego wp?ywu pieni??nego w najbli?szym czasie? Czy koniecznie musz? zdecydowa? si? na rozwi?zanie krótkoterminowe?

Chwilówki s? idealne dla tych, którzy nie chc? wik?a? si? w zobowi?zania na d?u?szy okres. By? mo?e planuj? wzi?cie wi?kszego kredytu i nie mog? obci??a? swojej zdolno?ci kredytowej. By? mo?e nie maj? regularnych dochodów. By? mo?e pracodawca spó?nia si? z wyp?at?, a pieni?dze potrzebne s? by przetrwa? tych kilka dni. By? mo?e te? pieni?dze z chwilówki potrzebne s? im do zrealizowania zlecenia, które w nied?ugim czasie przyniesie im wi?ksz? gotówk?. Je?li ich zarobki s? ma?e, ale regularne i – co najistotniejsze – pewne, lepiej, je?li wybior? inn? form? zobowi?zania.

Wybór najlepszej chwilówki – pierwsze przykazanie po?yczkobiorcy

Chwilówki oferowane s? przez naprawd? wiele firm po?yczkowych. Poszczególne ró?ni? si? mi?dzy sob? warunkami – finansowymi i nie tylko. Przed wyborem tej odpowiedniej mo?na si?gn?? po porównywark? chwilówek lub po opinie klientów. Pami?tajmy jednak, ?e nie zawsze warto sugerowa? si? czyim? do?wiadczeniem – chwilówki, które sprawdzi?y si? w przypadku jednych po?yczkobiorców, nie zawsze b?d? idealne dla drugich. Kierujmy si? raczej w?asnym rozs?dkiem i ocen? swojej sytuacji finansowej. Postarajmy si? te? przewidzie?, jakie jest prawdopodobie?stwo tego, ?e chwilówk? sp?acimy w terminie i czy w takim przypadku nie lepiej b?dzie skorzysta? z us?ug po?yczkodawcy, który oferuje przed?u?enie okresu sp?aty chwilówki i jest ono mo?liwie jak najmniej kosztowne.

Oczywi?cie warto rozwa?y? równie? inne parametry chwilówki – takie jak mo?liwo?? otrzymania jej w 15 minut, ekspresow? wysy?k?, czy mo?liwo?? jej zaci?gni?cia w weekend. Niemniej jednak nie s? to cechy bezpo?rednio gro??ce w bezpiecze?stwo, a jedynie pewne u?atwienia.

Po?yczajmy tyle, na ile nas sta?

Cho? chwilówki s? coraz wy?sze, nie warto ?akomi? si? na dodatkow? gotówk? tylko dlatego, ?e jaka? firma jest w stanie nam j? po?yczy?. Wi?ksza dost?pna kwota powinna oznacza? tylko tyle, ?e  sp?ata chwilówki le?y w zasi?gu naszych mo?liwo?ci finansowych. Z kwot? mniejsz?, ale dok?adnie tak?, jaka jest potrzebna, b?dzie to jeszcze ?atwiejsze, tym bardziej, ?e za mniejsz? chwilówk? stoj? tak?e mniejsze koszty. Te nale?y oczywi?cie bezwarunkowo uwzgl?dni? w programie sp?aty.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *