1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak mo?na refinansowa? chwilówki?

Jak mo?na refinansowa? chwilówki?

pomoc chwilówki

Chwilówki niesp?acone na czas to chwilówki bardzo drogie – du?o dro?sze, ni? by?my tego chcieli, zw?aszcza je?li na scen? wkrocz? organy pa?stwowe, które zajm? si? ?ci?gni?ciem d?ugu. Je?li wiemy, ?e terminowa sp?ata zobowi?zania nie b?dzie mo?liwa, to warto zainteresowa? si? us?ug?, jak? jest refinansowanie. To do?? prosty sposób na to, by przesun?? termin p?atno?ci chwilówki, unikn?? naliczenia kosztów karnych i innych powa?nych konsekwencji nieterminowo?ci. Tak jak w przypadku ka?dej innej transakcji finansowej, warto jednak zwróci? uwag? na szczegó?y, by zapewni? sobie najwy?szy stopie? bezpiecze?stwa.

Czym w praktyce jest refinansowanie chwilówki?

Refinansowanie jest us?ug? do?? now?, je?li chodzi o chwilówki. Funkcjonuje na rynku dopiero od dwóch lat i po cz??ci zast?pi?o tradycyjne przed?u?enie okresy sp?aty chwilówki. Wynik?o to z wej?cia w ?ycie ustawy antylichwiarskiej, która ograniczy?a maksymalny limit kosztów pozaodsetkowych, w którym cena przed?u?enia okresu sp?aty ju? by si? nie mie?ci?a.

Mo?liwo?? refinansowania mo?liwa jest dzi?ki temu, ?e w praktyce jest to inna chwilówka, zaci?gana u innego po?yczkodawcy, wi?c mo?na za ni? naliczy? koszty. Trzeba pami?ta?, ?e pieni?dzy z tej nowej chwilówki nie dostaniemy „do r?ki”. Zostan? one przekazane pierwotnemu po?yczkodawcy, w zwi?zku z czym chwilówka wyga?nie i nie powstan? ?adne zaleg?o?ci. My, jako po?yczkobiorcy, zostaniemy natomiast z kolejn? chwilówk? do sp?aty w ci?gu kilku, kilkunastu lub kilkudziesi?ciu dni, w zale?no?ci od tego, jak d?ugie refinansowanie op?acimy.

Jak refinansowa? chwilówk??

Przede wszystkim, je?li przewidujemy mo?liwo?? refinansowania chwilówki, powinni?my sprawdzi?, czy taka us?uga jest dost?pna, zanim jeszcze wy?lemy wniosek. Taka informacja powinna si? te? pojawi? w osobistym profilu klienta – to w?a?nie z tego poziomu mo?emy wys?a? wniosek o refinansowanie. Znajd? si? tam wszystkie szczegó?y, które powinni?my zna? – przede wszystkim to, ile b?dzie taka us?uga kosztowa?a i na jaki numer konta nale?y przes?a? op?at?.

Pami?tajmy, ?e refinansowanie mo?liwe jest tylko przed up?ywem ostatecznego terminu p?atno?ci chwilówki. Je?li on minie, chwilówka przeterminuje si?, a po?yczkodawca zacznie nalicza? karne odsetki za zw?ok? i zacznie domaga? si? ca?ej chwilówki wraz z naliczonymi kosztami.

Ile mo?e kosztowa? refinansowanie?

Standardem jest, ?e za refinansowanie zap?acimy tyle, ile wynosz? normalne koszty chwilówki o takich parametrach. Ma to zastosowanie równie? w przypadku, gdy skorzysta?o si? z chwilówki darmowej. Oczywi?cie taka cena dotyczy refinansowania na tak? sam? liczb? dni, na któr? zosta?o zaci?gni?te poprzednie zobowi?zanie. Proporcjonalnie b?dzie cena refinansowania zaci?gni?tego na krótszy okres, a niektóre firmy oferuj? na to nawet 7 lub 1 dni.

Obecnie us?uga refinansowania oferowana jest przez po?yczkodawców: LendOn, ExtraPortfel, Vivus, Chwilówkomat, Szybka Gotówka, ?atwy Kredyt lub Ekassa.

Na co trzeba uwa?a??

Refinansowanie nie jest magicznym sposobem na sp?at? chwilówki, a tylko us?ug? polegaj?c? na od?o?eniu terminu p?atno?ci na pó?niej. Trzeba te? za ni? zap?aci?. Warto wi?c zastanowi? si?, czy jeste?my w stanie ponie?? ??cznie koszty refinansowania i ca?kowitej kwoty chwilówki – pierwsz? transz? natychmiast, a drug? – najwy?ej po miesi?cu. Nie zmieni to wi?c sytuacji na d?u?ej, ale tylko na chwil?. Do?wiadczanie d?ugotrwa?ych k?opotów, spowodowanych na przyk?ad utrat? pracy, mo?e by? przeciwwskazaniem do refinansowania chwilówki. Mo?na to co prawda zrobi? drugi raz, ale b?dzie to kolejny koszt, a zysk znów tylko chwilowy, bo ok?adaj?cy sp?at? w czasie tylko o maksymalnie kilkadziesi?t dni.

Powa?ne problemy ze sp?at? chwilówki wymagaj? powa?niejszych kroków i by? mo?e zamiast nierozmy?lnie wnosi? o refinansowanie, powinni?my zastanowi? si? nad innym rozwi?zaniem, na przyk?ad roz?o?eniem chwilówki na raty. Trzeba mie? jednak ku temu powa?ny powód i najlepiej jest go udokumentowa?, ?eby przekona? po?yczkodawc?, ?e brak sp?aty chwilówki nie wynika z niefrasobliwo?ci.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *