1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Jak nie da? si? nabra? na chwilówki online?

Jak nie da? si? nabra? na chwilówki online?

kobieta

Chwilówki online to nieskomplikowany produkt, z którego mo?na skorzysta? niemal?e od r?ki, w ci?gu kilku minut od podj?cia decyzji. Dlatego sta?y si? ?wietnym zamiennikiem dla kredytu bankowego, którego uzyskanie mo?e by? trudne. Niektórzy po?yczkodawcy z pewno?ci? t? sytuacje wykorzystuj? i zalewaj? rynek chwilówkami, które nie s? do ko?ca korzystne, a wr?cz mog? by? szkodliwe i nara?a? na szwank finanse po?yczkobiorcy. Jak si? przed tym ustrzec i na jakie kwestie nale?y by? szczególnie wyczulonym?

Czym charakteryzuj? si? chwilówki online?

Chwilówki online to nowoczesny produkt finansowy, który – jak sama nazwa wskazuje – mo?emy otrzyma? przez Internet. Podstawowymi cechami chwilówek jest niezbyt du?a wysoko?? po?yczanej kwoty oraz krótki okres sp?aty zobowi?zania.

O ile ta pierwsza cecha w ostatnich latach uleg?a znacznym zmianom i dzi? mo?emy znale?? oferty chwilówek online nawet na kilka tysi?cy z?otych (np. 8000 z? w Po?yczkaplus oraz 10 000 z? w Kuki), to okres sp?aty pozostaje niemal?e niezmienny. W firmach takich jak Wonga czy Money Man mo?emy znale?? 60 dni na sp?at? chwilówki online, a w LendOn i Extra Portfel nawet 45 dni, to miesi?czny okres zobowi?zania nadal pozostaje chwilówkowym standardem.

Za pozosta?e cechy rozpoznawcze chwilówki online z pewno?ci? mo?na uzna? ich szybko?? oraz wygod?. Decyzj? po?yczkow? otrzymuje si? najcz??ciej ju? po kilkunastu minutach od z?o?enia wniosku internetowego, a natychmiast po tym pieni?dze wysy?ane s? na nasze konto bankowe. Nie trzeba si? te? martwi? o to, ?e w procesie starania si? o chwilówk? online potrzebne b?d? dokumenty, których uzyskanie mo?e zaj?? sporo czasu. Z regu?y wystarczy tylko dowód osobisty.

Jakie to bezpieczne chwilówki online?

Chwilówki online, na które nie musimy nie dawa? si? nabiera?, s? – oprócz tego, ?e szybkie i wygodne – produktem bardziej popularnym ni? mog?oby si? wydawa?. Osoby, które cho? odrobin? zapozna?y si? z tym tematem, nie b?d? mia?y problemu z wyborem. Nowicjusz, czyli osoba, która nigdy z chwilówki online nie skorzysta?a, napotka jednak pewne problemy. Przed przyst?pieniem do umowy powinien on zwróci? uwag? na kilka szczegó?ów, które wskazuj? na bezpiecze?stwo zwi?zane z chwilówk? online. W szczególno?ci, ale niekoniecznie w przedstawianej kolejno?ci, b?d? to:

 • popularno?? konkretnej marki po?yczkowej;
 • obecno?? w porównywarce chwilówek;
 • obecno?? w rankingu (nie jest to warunek konieczny);
 • dost?pno?? i przejrzysto?? kosztów jeszcze przed z?o?eniem wniosku;
 • profesjonalnie wygl?daj?ca strona internetowa;
 • wzór umowy oraz tabela op?at i prowizji dost?pna na stronie po?yczkodawcy;
 • niepobieranie op?at z rozpatrzenie wniosku;
 • prowizja i oprocentowanie doliczane do kwoty do sp?aty, ale nigdy niewymagane przed wys?aniem pieni?dzy;
 • op?ata weryfikacyjna wynosz?ca nie wi?cej ni? 1 z?oty.

Porównanie chwilówek online najlepszym zabezpieczeniem

Je?li chodzi o bezpiecze?stwo chwilówek online, to najlepszym zabezpieczeniem transakcji jest uprzednie skorzystanie z porównywarki chwilówek. Dla po?yczkobiorcy stanowi ona wst?pn? selekcj? ofert i posegregowanie ich na lepsze i gorsze. Ró?ne osoby b?d? natomiast mie? ró?ne podej?cia do jako?ci chwilówki online. Mog? kierowa? si? kosztami, popularno?ci?, czy dost?pno?ci? darmowej chwilówki. Nie ma to wi?kszego znaczenia, bo porównywarka chwilówek mo?e je porówna? niemal?e w ka?dej kategorii.

Tniemy koszty

Bez wzgl?du na to, jaki rodzaj chwilówek online preferujemy, zawsze pozostaniemy te? postawieni przed wyborem opcji dro?szej lub ta?szej. Zwró?my wtedy uwag? na wysoko?? RRSO, koszty ca?kowite chwilówki online, czy te? koszty nieterminowo?ci. Nie zawsze bowiem chwilówka musi oznacza? wydrenowanie portfela (a takie g?osy niestety si? pojawiaj?).

W miar? mo?liwo?ci powinno si? te? zwraca? uwag? na darmowe chwilówki online. To najlepszy pomys? na ci?cie kosztów, ale oczywi?cie ich op?acalno?? w takim przypadku równie? musi by? obserwowana. Darmowa chwilówka w nieuczciwej firmie dalej mo?e „wyj??” bardzo drogo.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *