1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak nie przesadzi? z kwot? chwilówki?

Jak nie przesadzi? z kwot? chwilówki?

kwota chwilówki

To, ile pieni?dzy po?yczamy, nie zawsze idzie w parze z tym, ile pieni?dzy rzeczywi?cie potrzebujemy. Cz?sto poszukujemy chwilówki w takiej wysoko?ci, by mie? dodatkowe pieni?dze, zapas gotówki, zabezpieczenie – ró?ne s? wyt?umaczenia po?yczkobiorców. Przesuni?cie suwaka odrobin? w prawo jest bardzo proste, ale mo?e te? prowadzi? do problemów z pó?niejsz? sp?at? chwilówki. Dlaczego niekiedy lepiej jest si? wstrzyma??

Czy istniej? ?le dobrane chwilówki?

Z jednej strony po?yczkobiorcy cz?sto wymagaj? zwi?kszenia limitów kwotowych na chwilówki i uczynienia ich jak najwi?kszymi. Z drugiej – mo?e to sk?ania? ich do nadmiernego zad?u?ania i zaci?gania chwilówek w kwotach, których naprawd? nie potrzebuje. Podobnie mo?e zadzia?a? wysoka przyznawalno??. Dlatego tak wa?ne jest, by zaci?gn?? nie tylko tyle, ile si? realnie potrzebuje, ale te? tyle, ile jest si? w stanie sp?aci?. Konieczna jest wi?c dok?adna analiza swoich mo?liwo?ci finansowych i tego, czy za 30 dni b?dzie si? dysponowa? potrzebn? kwot?. Rozpisanie swoich wydatków i wp?ywów, równie? tych potencjalnych, mo?e si? okaza? bardzo przydatne. Bardzo ?atwo zauwa?y? wtedy, ile pieni?dzy mo?na przeznaczy? na sp?at? chwilówki. Nie jest to czynno?? skomplikowana i nie wymaga wprawy, a jedynie skrupulatnego podej?cia do bud?etu. Wystarczaj?ca mo?e by? zwyk?a kartka, czy tabelka w Excelu.

Podobne zasady mo?emy zastosowa? w odniesieniu do okresu sp?aty chwilówki. Cho? logiczne jest, ?e im b?dzie on krótszy, tym mniej zap?acimy, to nie s? to koszty proporcjonalne – je?li zaci?gniemy chwilówk? na 10 dni zamiast na 30, wcale nie zap?acimy trzy razy mniej. Takie post?powanie ma jeszcze mniej sensu, je?li korzystamy z darmowej chwilówki. W takim przypadku nie p?acimy przecie? nic, wi?c mo?na bez ?adnych konsekwencji finansowych skorzysta? z najd?u?szego okresu sp?aty.

Po?yczkodawcy pomagaj? w wyborze najlepszej kwoty

Nieterminowo?? w sp?acie chwilówki zdaje si? na tyle powa?na, ?e po?yczkodawcy sami staraj? si? regulowa? zap?dy swoich klientów. Najprostszym sposobem sprawowania kontroli nad po?yczkobiorcami zdaje si? stopniowanie dost?pnych kwot po?yczki.

Najcz??ciej ró?nicuje si? nowych i sta?ych klientów. Ci pierwsi mog? skorzysta? tylko z u?amka ogólnej kwoty chwilówki, czasami kilkukrotnie mniejszego, a dopiero kolejne po?yczenie odblokowuje kwot? maksymaln?. Rzadziej, ale nie w stopniu niespotykanym, przyjmuje si?, ?e kwota ta ro?nie wraz z ka?dym kolejnym zaci?gni?ciem po?yczki i osi?ga swoj? warto?? maksymaln? dopiero za pi?tym lub szóstym po?yczeniem. Dzi?ki temu po?yczkodawca liczy nie tylko na to, ?e klienci wróc? do niego cz??ciej (bo przecie? nie chc? traci? wypracowanej ju? wcze?niej kwoty), ale te?, ?e ?atwiej im b?dzie t? chwilówk? sp?aci?.

By? mo?e jest to te? sposób, który powinien wykorzysta? po?yczkobiorca. Je?li sam nie umie sprawowa? kontroli nas kwot? zaci?ganej chwilówki, zadzia?aj? na niego narzucone ograniczenia.

Jakie s? konsekwencje ?le dobranej chwilówki?

Wi?ksza wysoko?? zaci?gni?tej chwilówki to przede wszystkim tak?e wy?sze koszty. Razem z podwy?szon? kwot? po?yczki da to do?? poka?n?, ??czn? sum?. Zebranie takiej ilo?? pieni?dzy, zw?aszcza je?li pocz?tkowo przygotowywali?my si? finansowo na mniejsze koszty, mo?e by? problematyczne. Je?li z kolei nie sp?acimy chwilówki w terminie, to musimy liczy? si? tak?e z kosztami nieterminowo?ci – odsetkami karnymi, op?atami za windykacj?, a nawet za dalsze post?powanie w s?dzie i u komornika.

Cz?sto równie? nieprawid?owe dobranie wysoko?ci chwilówki mo?e poskutkowa? tym, ?e cz??? po?yczkobiorców ucieknie si? do zaci?gni?cia kolejnej chwilówki na sp?at? poprzedniej, a potem kolejnej i kolejnej… Niechybnie prowadz?c do spirali zad?u?enia.

Pami?tajmy te?, ?e chwilówki s? cz?sto powodem wpisania po?yczkobiorcy do bazy BIK lub jednego z rejestrów d?u?ników: KRD, ERIF lub BIG Infomonitor. Skutecznie uniemo?liwi to wzi?cie kredytu, zakupy na raty lub w wi?kszo?ci przypadków nawet zaci?gni?cie kolejnej chwilówki.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *