1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak odzyska? p?ynno?? finansow? dzi?ki chwilówkom bez BIK?

Jak odzyska? p?ynno?? finansow? dzi?ki chwilówkom bez BIK?

p?ynno?? finansowa

Utrata p?ynno?ci finansowej to niestety nie jest rzadko??. Najcz??ciej przyczyniaj? si? do niej niewysokie zarobki i ?ycie ponad stan zwi?zane z nierozs?dnym zad?u?aniem si?. W pewnym momencie utrata kontroli nad swoimi finansami doprowadzi do tego, ?e zobowi?zania zamieni? si? w d?ugi, a nast?pnie zaczn? si? powi?ksza?. Czy z obawy przed tym jest sens zaci?gania chwilówki, a konkretniej – chwilówki bez BIK? Czy nie b?dzie zbyt ryzykowna?

Jak poprawi? p?ynno?? finansow??

Pierwsze, co przychodzi na my?l, je?li chodzi o poprawienie p?ynno?ci finansowej, jest po prostu zwi?kszenie swoich zarobków. Pomóc mo?e równie? wdro?enie rozs?dnego, acz efektywnego planu oszcz?dno?ciowego. Nadgodziny, praca dorywcza lub zdalna, wyprzeda? niepotrzebnych przedmiotów – to rzeczywi?cie dobry sposób na zdobycie dodatkowej gotówki. Problemem jest jednak to, ?e takie post?powanie nie przyniesie pieni?dzy z dnia na dzie?, a zajmie to przynajmniej miesi?c.

Zewn?trzne ?ród?o, które pomo?e odzyska? p?ynno??, niekiedy wydaje si? dobrym pomys?em. Konsolidacja, najrozs?dniejszy wybór, nie zawsze jest jednak mo?liwa, zw?aszcza gdy brakuje zdolno?ci kredytowej. Chwilówki bez BIK mog? by? dobrym rozwi?zaniem, je?eli po??czymy je z dalszym planem pozyskania gotówki.

Kto udzieli mi chwilówki bez BIK?

Osoba wnioskuj?ca o chwilówk? bez BIK musi pami?ta? o tym, ?e jego zobowi?zania nie mog? by? jeszcze wpisane do rejestru d?u?ników – KRD, ERIF lub BIG Infomonitor, bo to z nimi najcz??ciej wspó?pracuj? po?yczkodawcy. Je?li sprawy zajd? tak daleko, to ci??ko b?dzie naprawi?. Po chwilówki bez BIK nale?y si? wi?c zg?asza?, jak tylko pojawi? si? pierwsze oznaki utraty p?ynno?ci finansowej – tzn. wtedy gdy zacznie brakowa? pieni?dzy na sp?at? zobowi?za? czy bie??cych wydatków.

Chwilówki bez BIK w takiej sytuacji powinno udzieli? przynajmniej kilka firm funkcjonuj?cych obecnie na rynku pozabankowym. Nie ka?da z nich zawsze da 100-procentow? gwarancj? przyznania pieni?dzy. Jedne z nich w ogóle nie wezm? pod uwag? bazy BIK (co nie oznacza, ?e jej nie sprawdz?), a drugie dopuszczaj? jedynie niewielkie zaleg?o?ci – co mo?e sk?ania? po?yczkobiorc?, by jak najpr?dzej wzi?? sprawy w swoje r?ce. Do tej pierwszej grupy nale?? mi?dzy innymi Via SMS, Miloan, Creditstar, Alegotówka, Szybka Gotówka, czy LendOn, za? w?ród tych drugich po?yczkodawców na pierwszy plan wysuwaj? si? Vivus i Kuki.

Czy chwilówka bez BIK mo?e pomóc mi wyj?? z k?opotów?

Je?li tylko zdecydujemy si? wyda? j? na sp?at? zaleg?ych – tak. Trzeba tylko pami?ta?, ?e stanie si? tak pod pewnymi warunkami i przy zachowaniu wysokiego poziomu samodyscypliny. Trzeba wiedzie?, ?e chwilówki bez BIK b?d? skuteczne tylko wtedy, gdy b?d? cz??ci? skumulowanego ataku. W rzeczy samej s? jedynie przed?u?eniem okresu, w którym musimy zebra? potrzebn? nam gotówk?.

Trzeba zawsze pami?ta?, o tym, ?e chwilówk? bez BIK trzeba sp?aci? bezwarunkowo w terminie, inaczej mo?na wpa?? w jeszcze g??bsze k?opoty. Je?li wi?c wzi?li?my nadgodziny, umówili?my si? na prac? dorywcz? lub mo?emy zorganizowa? po?yczk? od rodziny w najbli?szym czasie, to chwilówki bez BIK mog? by? dobrym pomys?em. Nie b?d?, je?li traktujemy je jedynie jako chwilowe odsuni?cie od siebie problemów.

Chwilówka bez BIK na 60 dni – rozwi?zanie optymalne

Wyja?nili?my ju? sobie, ?e odzyskiwanie p?ynno?ci finansowej jest procesem d?ugotrwa?ym. Dlatego te? bardzo wa?ne jest, by zwróci? uwag? na chwilówki bez BIK, które mog? zaproponowa? d?u?szy ni? tradycyjnie okres sp?aty. Najlepiej sprawdzi si? chwilówka na 60 dni, która zagwarantuje dwukrotnie d?u?szy czas na sp?at?. Istnieje spore prawdopodobie?stwo, ?e wtedy uda nam si? zgromadzi? pieni?dze na czas.

Jedn? z firm, która ma w swojej ofercie chwilówki bez BIK na 60 dni, jest Szybka Gotówka. Po prawdzie, ten czas jest jeszcze d?u?szy, bo wynosi a? 65 dni. W tej ofercie znajdziemy tak?e 6000 z?otych nawet dla nowych klientów, a w razie problemów przed?u?ymy okres sp?aty, co te? b?dzie pomocne w ?mudnym odbudowywaniu p?ynno?ci finansowej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *