1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak oszcz?dza? z chwilówkami?

Jak oszcz?dza? z chwilówkami?

oszcz?dzanie

Oszcz?dzanie z chwilówkami wydaje si? oksymoronem. W ko?cu, jak mo?na oszcz?dza?, je?eli trzeba po?ycza? pieni?dze i – z drugiej strony – po co bra? chwilówki, je?li ma si? oszcz?dno?ci? Nie jest to jednak tak niewiarygodne, jak by si? mog?o wydawa?. Z chwilówkami równie? mo?na oszcz?dza?, je?li tylko rozs?dnie b?dzie si? gospodarowa? swoim bud?etem domowym. Utrzymywanie go na sta?ym poziomie i odpowiedzialne branie chwilówek mo?e naprawd? zaprocentowa? w przysz?o?ci.

Kiedy warto bra? chwilówki?

We wst?pie artyku?u zosta?o postawione pytanie: po co bra? chwilówki, je?eli ma si? oszcz?dno?ci? By? mo?e najlepsz? odpowiedzi? b?dzie to, ?e oszcz?dno?ci s?u?? temu, by pomóc ich w?a?cicielowi w naprawd? ci??kich czasach. Te mog? by? spowodowane naprawd? wieloma czynnikami – utrat? pracy i niemo?no?ci? znalezienia kolejnej przez kilka miesi?cy, ci??k? chorob? wy??czaj?c? z pracy na d?ugi czas, czy konieczno?ci? porzucenia swojego aktualnego zatrudnienia. S? to wydatki, które nie powinny by? finansowane chwilówkami. Na d?u?sz? met? regularne zaci?ganie krótkoterminowych zobowi?za? nie powinno si? sprawdzi?, kiedy po?yczkobiorca nie dysponuje odpowiedni? ilo?ci? pieni?dzy, by regularnie oddawa? chwilówki.

Chwilówki, zw?aszcza je?li s? darmowe, a wi?c niegeneruj?ce dodatkowych kosztów i nara?aj?ce po?yczkobiorc? na utrat? cz??ci wcze?niej zgromadzonych pieni?dzy, mog? przyda? si? zawsze wtedy, kiedy stoimy przed wydatkami nag?ymi, ale bardziej b?ahymi w porównaniu do wcze?niej opisanych sytuacji. Niektórymi z sytuacji, w których mog? przyda? si? chwilówki, b?d?:

  • spó?nianie si? z wyp?at? pracodawcy;
  • nag?e, ale ma?e wydatki, np. na niespodziewany wyjazd;
  • do?o?enie ma?ej kwoty do planowanego zakupu;
  • sfinansowanie cz??ci zakupów w okresie, który szczególnie obfituje w wydatki.

Na wszystkie wymienione powy?ej wydatki potrzeba raczej ma?ych kwot. Bez problemu znajdziemy wi?c chwilówki, za które nie b?dziemy musieli p?aci?, je?eli tylko oddamy je w terminie. Nie obci??? te? wtedy domowego bud?etu, a i ze wzgl?du na nisk? kwot?, ka?dy po?yczkodawca powinien nam ich udzieli?.

Fundusz awaryjny – dlaczego nie warto go rusza??

Fundusz awaryjny to zazwyczaj niewielka kwota kilku tysi?cy z?otych, która b?dzie przeznaczona na nag?e, ale odrobin? wi?ksze wydatki. Je?li zepsuje nam si? samochód czy niezb?dny do pracy komputer, chwilówki nie zawsze mog? zaspokoi? nasze zapotrzebowanie. Z jednej strony, chwilówki zaci?gane po raz pierwszy nie b?d? tak wysokie, a z drugiej – mo?emy nie mie? odpowiednio wysokiej zdolno?ci kredytowej, by je zaci?gn?? w takiej wysoko?ci. Dlatego, je?eli spotkamy si? z mniejszym wydatkiem, nie warto finansowa? go, bior?c pieni?dze ze zgromadzonego funduszu. Chwilówki sprawdz? si? o wiele lepiej, bo nie naruszaj? zgromadzonej kwoty, która mo?e by? naprawd? potrzebna kiedy indziej.

Tworzymy poduszk? finansow??

W tym przypadku istnieje podobna zasada – poduszka finansowa pod ?adnym pozorem nie mo?e zosta? uszczuplona w celach innych, ni? te, do których zosta?a stworzona. Ma ona zapewni? mi?kkie l?dowanie w przypadku wyj?tkowo trudnych i d?ugotrwa?ych problemów. Je?li wi?c mamy wybór, chwilówki czy poduszka finansowa, lepiej jest wybra? chwilówki. Powód jest bardzo prosty – mog? one powodowa? wi?ksz? motywacj? do oszcz?dzania i gromadzenia zapasów. Zabieranie ma?ych kwot z poduszki finansowej przyniesie natomiast odwrotny skutek – rozleniwi finansowo i mo?e sprawi?, ?e b?dziemy bra? pieni?dze z oszcz?dno?ci regularnie, a? w ko?cu nie zostanie nam nic.

Czy chwilówki przeszkadzaj? w oszcz?dzaniu?

Je?li umiemy je umiej?tnie zaci?ga?, to nie powinny nam sprawi? ?adnego problemu. Zgromadzenie pewnych oszcz?dno?ci jeszcze przed zaci?gni?ciem chwilówki mo?e bowiem wskazywa? na to, ?e nabyli?my ju? pewne umiej?tno?ci w zarz?dzaniu swoim maj?tkiem, ci?ciu kosztów tam, gdzie mo?na oby? si? bez pewnych rzeczy i dysponowaniu nadwy?kami pieni??nymi. ?atwiej wi?c b?dzie te chwilówki sp?aci?, bez uszczuplania oszcz?dno?ci, które nie powinny by? po?ytkowane na bie??ce wydatki.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *