1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak otrzyma? chwilówk? w 15 minut?

Jak otrzyma? chwilówk? w 15 minut?

chwilówka w 15 minut

Chwilówki w 15 minut to wyra?enie ju? utarte i zakorzenione w polskim rynku pozabankowych. W rzeczy samej wi?kszo?? firm po?yczkowych oferuj?cych chwilówki mo?e pochwali? si? wr?cz b?yskawicznym czasem ich udzielania. Chwilówki w 15 minut nie s? wi?c mitem i ho?duj? im tak duzi po?yczkodawcy, jak Vivus, LendOn, Extra Portfel, ?atwy Kredyt czy Wonga. Co jednak musi wiedzie? po?yczkobiorca, by tak? chwilówk? otrzyma?? Czy on sam mo?e mie? wp?yw na to, jak szybko otrzyma pieni?dze?

Stali klienci otrzymuj? chwilówki szybciej

W najlepszej sytuacji s? klienci, którzy kiedykolwiek wcze?niej korzystali ju? z us?ug konkretnego po?yczkodawcy. Ma to zwi?zek nie tyle z udowodnieniem swojej sumienno?ci i terminowej sp?acie wcze?niejszej chwilówki, co przede wszystkim z tym, ?e wszelkie informacje na temat wnioskodawcy – dane personalne, adres, zdolno?? kredytowa – s? ju? doskonale znane firmie po?yczkowej. Je?li poprzednie chwilówki nie by?y zaci?gane wyj?tkowo dawno, po?yczkodawca nie si?gnie tak?e do rejestru BIK czy do rejestrów d?u?ników KRD lub ERIF. Uznaje po prostu, ?e w tym zakresie nic si? nie zmieni?o.

Na korzy??  sta?ego klienta przemawia te? fakt, ?e wcze?niej zweryfikowa? ju? swoj? to?samo?? i je?li tylko kolejna chwilówka ma zosta? wys?ana na to samo konto, nie b?dzie on musia? robi? przelewu weryfikacyjnego kolejny raz.  To sprawi, ?e udzielenie chwilówki sprowadzi si? tylko do wybrania kwoty i okresu sp?aty oraz wys?ania pieni?dzy.

Co mo?e zrobi? po?yczkobiorca, by otrzyma? chwilówk? w 15 minut?

Chwilówki wyst?puj? w tak ogromnej liczbie, ?e najlepsz? rzecz?, jak? mo?e zrobi? po?yczkobiorca, by w jak najszybszym czasie otrzyma? pieni?dze, jest po prostu wybór odpowiedniej chwilówki. Co to znaczy? Dok?adnie to, ?eby skupi? si? na trybie procedury po?yczkowej uznawanej przez konkretnego po?yczkodawc?. Szczególna uwaga powinna by? zwrócona na to, w jaki sposób weryfikuje si? to?samo?? klienta i jak (i kiedy) wysy?ane s? pieni?dze.

Nie tylko przelew weryfikacyjny

Chwilówki, które znajd? si? na koncie klienta w kilka lub kilkana?cie minut, to najcz??ciej takie, które nie wymagaj? zrobienia przelewu weryfikacyjnego, czyli os?awionego ju? przelania 1 grosza. Zwykle takie chwilówki bazuj? na specjalnej aplikacji ??cz?cej si? z kontem klienta, po tym, jak ten zalogowa? si? w niej swoim loginem i has?em do bankowo?ci elektronicznej. Pozwala to na uzyskanie dost?pu do newralgicznych danych: numeru konta bankowego, imienia i nazwiska  oraz adresu.

Chwilówka dost?pna tylko w godzinach pracy

Najwi?ksz? zalet? chwilówki jest mo?liwo?? z?o?enia wniosku w porze, która jest dla po?yczkobiorcy najwygodniejsza. Je?li jednak klientowi zale?y na tym, by chwilówki za ka?dym razem by?y b?yskawiczne, powinien z?o?y? wniosek w godzinach, w których pracuje wybrana firma po?yczkowa. Bez obaw – godziny pracy po?yczkodawców s? znacznie d?u?sze ni? w przypadku banków. Nie ma problemu, by z?o?y? wniosek w pó?nych godzinach wieczornych, czy nawet w weekend – tak, niektóre chwilówki dost?pne s? nawet w niedziel?, czy po godzinie 20.

Jak wysy?ane s? chwilówki?

Najpopularniejszym sposobem na wys?anie chwilówki jest oczywi?cie przelew na konto. Z do?wiadczenia wiemy jednak, ?e niekiedy mo?e on dotrze? dopiero nast?pnego dnia. Aby tego unikn??, warto wybiera? chwilówki, które wysy?ane s? za pomoc? przelewów ekspresowych Blue Cash lub Blue Media. Inny sposobem na przyspieszenie przelewu jest wybór po?yczkodawcy, który ma konto w wielu bankach. Dzi?ki temu chwilówki s? wysy?ane z tego banku, w którym rachunek posiada po?yczkobiorca, a ca?a procedura nie zajmie wi?cej ni? kilka minut.

Dobrze pomy?le? zawczasu

W niektórych „gor?cych” okresach to nie sposób weryfikacji czy wysy?ki chwilówki do klienta ma znaczenie, ale te? szybko?? analizy wniosków. Je?li wi?c wiemy, ?e chwilówka przyda nam si? np. przed ?wi?tami, warto aplikowa? o ni? ju? kilka dni wcze?niej. Pami?tajmy o tym, ?e w takim okresie o chwilówki b?dzie stara? si? wiele innych osób, co mo?e sprawi?, ?e firma po?yczkowa po prostu nie nad??y z przetworzeniem wszystkich wniosków.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *