1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak poprawnie wype?ni? wniosek o chwilówk? online?

Jak poprawnie wype?ni? wniosek o chwilówk? online?

jak wype?ni? wniosek

Bardzo cz?sto, gdy ma si? do czynienia z chwilówk? online, zachwalane s? jej najwi?ksze atrybuty: szybko??, przejrzysto?? i prostota. Ta ostatnia cecha rozpoznawcza przypisywana jest przede wszystkim krótkiemu i nieskomplikowanemu wnioskowi po?yczkowemu. Wed?ug zapewnie? po?yczkodawców, w wi?kszej cz??ci uzupe?niany jest danymi spisanymi z dowodu osobistego. Chwilówki online rzeczywi?cie najcz??ciej wi??? si? z prostym i intuicyjnym wnioskiem, ale warto przy?o?y? si? do jego wype?nienia. Niepoprawne dane mog? bowiem poskutkowa? odrzuceniem wniosku i nieprzyznaniem chwilówki.

Zanim przyst?pimy do wniosku o chwilówk? online

Jednym z najwa?niejszych dokumentów zwi?zanych z chwilówkami online jest dowód osobisty i nale?y mie? go na podor?dziu, ale nade wszystko – sprawdzi? jego dat? wa?no?ci. Przeterminowany spowoduje natychmiastowe odrzucenie wniosku. Zak?adamy, ?e telefon komórkowy i adres e-mail jest dzi? w posiadaniu niemal?e ka?dego, ale warto pami?ta?, ?e potrzebny jest e-mail, z którego korzystamy i do którego mo?emy si? w ka?dej chwili zalogowa?. Warto te? nie przepisywa? ich z pami?ci – nawet drobne literówki mog? by? przeszkod? w otrzymaniu chwilówki online.

Przed z?o?eniem wniosku konieczne b?dzie za?o?enie osobistego profilu klienta na stronie internetowej po?yczkodawcy. W wi?kszo?ci przypadków wniosek o chwilówk? online sk?ada si? w?a?nie z poziomu swojego profilu, tak aby mog?a zosta? zapisana ca?a dokumentacja chwilówki, równie? umowa lub harmonogram sp?aty. Dzi?ki temu kolejne chwilówki online b?d? jeszcze prostsze i szybsze.

Aby poprawnie zarejestrowa? swoje konto klienta, najcz??ciej konieczne b?dzie podanie wy??cznie imienia i nazwiska, a tak?e numeru telefonu i adresu e-mail. Niektóre formularze rejestracyjne s? bardziej rozbudowane i wymagaj? równie? numeru dowodu osobistego i PESEL-u.

Jakie dane trzeba poda? we wniosku o chwilówk? online?

Zgodnie z zapewnieniami po?yczkodawców wniosek jest bardzo prosty. Aby z powodzeniem zaci?gn?? chwilówk? online, nale?y wype?ni? kilka modu?ów dotycz?cych: danych personalnych, adresu, informacji dochodowych, danych bankowych i czasami pojawiaj?cego si? modu?u z informacjami dodatkowymi. Zaci?gni?cie chwilówki online b?dzie mo?liwe, je?li jeste?my w stanie poda? nast?puj?ce informacje:

Dane osobowe: imi? i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, PESEL, imiona rodziców (pojawiaj? si? tylko w cz??ci wniosków).

Adres: zarówno zamieszkania, jak i zameldowania; czasami we wnioskach o chwilówk? online pojawiaj? si? tak?e inne informacje, takie jak typ zamieszkiwanego lokalu, tytu? prawny do niego (np. w?asno?? lub wynajem), niekiedy okres zamieszkania pod ostatnim adresem.

Zdolno?? kredytowa: wysoko?? miesi?cznych dochodów, status zatrudnienia (np. na umow? o prac? lub samozatrudnienie); inne osi?gane dochody, wysoko?? miesi?cznych zobowi?za?, aktualnie sp?acane kredyty lub chwilówki; miejsce pracy.

Dane bankowe: bank w?a?ciwy, numer rachunku (nie zawsze trzeba wpisywa? te informacje, bo w wi?kszo?ci zostan? potwierdzone przez przelew weryfikacyjny lub aplikacj? do weryfikacji b?yskawicznej).

Informacje dodatkowe: wykszta?cenie, stan cywilny, liczba osób wchodz?cych w sk?ad gospodarstwa domowego, cel zaci?gania chwilówki online.

Jak dobrze wype?ni? wniosek?

Najlepsz? odpowiedzi? na to pytanie jest: prawdziwie i uwa?nie. Co to oznacza? Chwilówka online nie zostanie przyznana osobie, która sk?amie we wniosku po?yczkowym. Wbrew pozorom po?yczkodawcy dobrze weryfikuj? poprawno?? danych w nim zawartych. System weryfikacji jest zautomatyzowany, ale to tylko podnosi wiarygodno?? ustale?. Je?li chodzi o chwilówki online, to najbardziej kusz?cymi k?amstwami b?d? zawy?enie dochodów lub podanie nieprawdziwych informacji odno?nie do swojego zatrudnienia (je?li np. jest si? bezrobotnym) oraz u?ycie nieaktualnego dowodu osobistego. Pami?tajmy te?, ?e trzeba podawa? zawsze aktualne dane, a gdy si? zmieni? w trakcie sp?acania chwilówki online, niezw?ocznie powiadomi? o tym po?yczkodawc?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *