1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak potwierdza si? dochody w chwilówkach na dowód?

Jak potwierdza si? dochody w chwilówkach na dowód?

pieni?dze

Chwilówki na dowód s? bardzo ?atwym sposobem na szybkie pozyskanie dodatkowej gotówki. Rzesze klientów wybieraj? je równie? z powodu braku towarzysz?cych im formalno?ci, co sprowadza si? g?ównie do tego, ?e nie b?d? potrzebne ?adne za?wiadczenia o zarobkach. Nie oznacza to jednak, ?e nie trzeba tych dochodów mie?, lub ?e mo?na poda? jak?kolwiek wysoko?? zarobków, by wniosek o chwilówk? na dowód zosta? rozpatrzony pozytywnie. W du?ej ilo?? przypadków po?yczkodawca i tak znajdzie sposób, by ponad wszelk? w?tpliwo?? ustali?, czy jego klient da rad? sp?aci? zobowi?zanie.

Chwilówki na dowód bez potwierdzania dochodów

Z bardzo du?? cz?stotliwo?ci? chwilówki na dowód bywaj? klasyfikowane jako chwilówki na o?wiadczenie. Co to oznacza? Mniej wi?cej to, ?e po?yczkodawcy do przeanalizowania zdolno?ci kredytowej wystarcz? informacje dochodowe wpisane we wniosku. Wiedz?c o wysoko?ci zarobków i miejscu pracy (lub wysoko?ci innych dochodów) mo?e on okre?li?, jak du?e jest ryzyko niezwrócenia pieni?dzy. Po?yczkodawcy czyni? tak dlatego, ?e w przypadku sk?amania we wniosku o chwilówk? na dowód przez po?yczkobiorc?, ten drugi mo?e zosta? poci?gni?ty do odpowiedzialno?ci karnej. Jako ?e za to grozi nawet pozbawienie wolno?ci do 3 lat, po?yczkodawcy zdaj? sobie spraw?, ?e dzia?a to odstraszaj?co. Po?yczkobiorcy za?, maj?c do wyboru nieotrzymanie chwilówki na dowód, a wi?zienie lub bardzo wysok? grzywn?, logicznie wybior? to pierwsze.

Instantor – b?yskawicznie za?atwimy wszystkie formalno?ci

Instantor jest oprogramowaniem, po które po?yczkodawcy si?gaj? coraz ch?tniej. Jest to aplikacja, która w swoim podstawowym wymiarze s?u?y do potwierdzenia to?samo?ci osoby wnioskuj?cej o chwilówk? na dowód i zast?puje tradycyjny przelew weryfikacyjny. Równie? dzi?ki niemu mo?liwe jest otrzymanie pieni?dzy nawet w ci?gu 15 minut. Jak dzia?a?

Wnioskodawca po otwarciu aplikacji musi z panelu bankowego wybra? odpowiadaj?cy sobie bank, a nast?pnie zalogowa? si? do swojej bankowo?ci elektronicznej. Dzi?ki temu krokowi Instantor zyska dost?p do danych w?a?ciciela konta i mo?e potwierdzi? ich zgodno??. Nie jest to jednak jedyna ich funkcja – Instantor u?yty przy chwilówkach na dowód mo?e równie? prze?ledzi? histori?  transakcji konta bankowego. Po?yczkodawca mo?e wi?c dok?adnie zobaczy?, jakie zarobki otrzymuje wnioskodawca. Obecnie Instantor nie jest jedyn? tak? aplikacj?, bo z powodzeniem u?ywane s? równie? inne: Kontomatik lub KontoConnect.

Po?yczkobiorcy musz? mie? te? ?wiadomo?? tego, ?e chwilówki na dowód z u?yciem Instantora lub Kontomatik s? bezpieczne – aplikacja ma dost?p tylko do informacji i wy??cznie jednorazowy. Nie przechowuje ich te? nigdzie, wi?c nie trzeba obawia? si? wycieku danych i wykorzystania ich do okradzenia konta.

Telefon do pracodawcy? Raczej si? nie zdarza

Niekiedy, wnioskuj?c o chwilówk? na dowód, spotkamy si? z konieczno?ci? wpisania we wniosku danych kontaktowych do pracodawcy, w tym równie? jego numeru telefonu. Oczywi?cie mo?e si? zdarzy? tak, ?e aby tak? chwilówk? na dowód udzieli?, po?yczkodawca zadzwoni i potwierdzi prawdziwo?? zatrudnienia i dochodów. B?d? to jednak sytuacje naprawd? wyj?tkowo rzadkie i po?yczkodawcy nie robi? tego z czystego pragmatyzmu. Chwilówki na dowód musz? by? bardzo szybkie, a dzwonienie do pracodawcy wraz z ka?dym z?o?onym wnioskiem prawdopodobnie by ich tego atrybutu pozbawi?o – liczba sk?adanych ka?dego dnia wniosków jest po prostu zbyt wysoka. Robi? tak tylko po?yczkodawcy, którzy z góry o?wiadczaj?, i? w?a?nie w taki sposób potwierdzaj? dochody.

Za?wiadczenie o zarobkach niekiedy b?dzie potrzebne

Je?li w trakcie weryfikacji wniosku o chwilówk? na dowód oka?e si?, ?e niezb?dne jest potwierdzenie wysoko?ci zarobków, po?yczkodawcy wol? poprosi?, by zrobi? to ich klient. W takiej sytuacji dopuszczalne jest, by wys?a? elektroniczn? wersj? wydruku z przelewem od pracodawcy. Z jednej strony doskonale potwierdza to zdolno?? kredytow?, a z drugiej – zapewnia, ?e chwilówki na dowód mog? pozosta? bardzo ?atwe, szybkie i bez formalno?ci.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *