1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak po?ycza? pieni?dze, aby nie popa?? w tarapaty finansowe?

Jak po?ycza? pieni?dze, aby nie popa?? w tarapaty finansowe?

Jak po?ycza? pieni?dze, aby nie popa?? w tarapaty finansowe?

Wymarzon? sytuacj? jest ta, w której nigdy nie musisz martwi? si? o tak przyziemne kwestie jak pieni?dze. Maj?c odpowiednio du?o ?rodków zgromadzonych na koncie czy w przys?owiowej skarpecie, mo?esz wygodnie ?y?, bez obaw o to, ?e jakiekolwiek nag?e wydarzenie zagrozi Twojej p?ynno?ci finansowej. Niestety prawda jest taka, ?e ma?o kto z nas mo?e pozwoli? sobie na taki komfort psychiczny. Nawet je?li na co dzie? radzisz sobie ?wietnie, nie tylko nie masz d?ugów, ale udaje Ci si? od?o?y? ka?dego miesi?ca par? z?otych na czarn? godzin?, zawsze mo?e zdarzy? si? co?, co ow? p?ynno?? finansow? zaburzy. Czasem jedynym wyj?ciem z sytuacji jest po?yczenie pieni?dzy, a ?róde? dodatkowej gotówki jest kilka. Zanim podejmiesz ostateczn? decyzj? o tym, aby si? zad?u?y?, dobrze si? zastanów, jak to wszystko rozegra?, aby nie popa?? w jeszcze wi?ksze tarapaty finansowe.

Sk?d po?yczy??

Jak ju? zosta?o nadmienione, istnieje co najmniej kilka ?róde?, które mo?esz bra? pod uwag? podczas poszukiwa? zastrzyku szybkiej gotówki. Nale?? do nich przede wszystkim bank, firmy pozabankowe, które udzielaj? tak zwanych szybkich po?yczek, oraz bliscy – rodzina, przyjaciele, znajomi. Co wybra??

Wybór wcale nie jest prosty. Banki ciesz? si? du?ym zaufaniem, poniewa? znajduj? si? pod silnym nadzorem i zwyczajnie nie mog? w ?aden sposób naci?ga? czy oszukiwa? swoich klientów. To z pewno?ci? dzia?a na ich korzy?? i przemawia za tym, aby skorzysta? z ich ofert – a te, trzeba przyzna?, s? rozmaite. Niestety jest te? druga strona medalu, mniej optymistyczna. Zdecydowan? wad? kredytów bankowych jest to, ?e formalno?ci z nimi zwi?zane s? ogromne. Ponadto warunki udzielania kredytu najcz??ciej s? bardzo surowe.

W praktyce oznacza to, ?e nie tak ?atwo uzyska? pozytywn? decyzj? kredytow?. Nie ma za? nic bardziej frustruj?cego ni? mnóstwo straconego czasu na wype?nianie dokumentów i bieganie za stosownymi za?wiadczeniami, a na koniec… odbicie si? od ?ciany. Je?li wi?c potrzebujesz pieni?dzy szybko, a wiesz, ?e z ró?nych powodów jest spore prawdopodobie?stwo tego, ?e Twój wniosek zostanie odrzucony, zacznij od poszukiwania dodatkowych pieni?dzy na innym gruncie.

Rodzina, przyjaciele, znajomi – zasadniczo w przypadku jakichkolwiek k?opotów jest to pierwsza grupa osób, do których powinni?my zwróci? si? o pomoc. W ko?cu po to nawi?zujemy z lud?mi bli?sze relacje, aby wzajemnie si? wspiera?. Wówczas wszystko jest ?atwiejsze. Niestety nie zawsze mo?emy liczy? na wsparcie finansowe od bliskich, bo zwyczajnie mog? nie dysponowa? kwot?, jakiej potrzebujemy. Czasem zdarza si? te?, ?e chc? pomóc, maj? ku temu ?rodki, ale nie mo?e si? obej?? bez gradu pyta?, po co i dlaczego. Nie jest to sytuacja komfortowa dla po?yczkobiorcy. Pami?taj równie?, ?e pieni?dze niejednokrotnie s? przyczyn? rodzinnych sporów.

I jeszcze szybkie po?yczki, czyli chwilówki. To rozwi?zanie zdecydowanie wyró?nia si? na tle pozosta?ych. Firmy po?yczkowe, wychodz?c naprzeciw potrzebom i wymaganiom klientów, ograniczaj? formalno?ci do niezb?dnego minimum. W przypadku mniejszych kwot wystarczy, ?e oka?esz dowód osobisty. Je?li za? potrzebujesz wi?kszej gotówki, musisz przedstawi? pewne za?wiadczenia, ale i tak ilo?? dokumentów jest znacznie mniejsza w porównaniu z t? ??dan? w bankach. Szybk? po?yczk? dostaniesz rzeczywi?cie szybko – nawet w kilkana?cie lub kilkadziesi?t minut od z?o?enia wniosku i otrzymania pozytywnej decyzji. Ogromn? zalet? szybkich po?yczek jest te? to, ?e wszystkie formalno?ci mo?esz za?atwi? za po?rednictwem Internetu, nie wychodz?c z domu.

Jak po?ycza??

Samo po?yczanie pieni?dzy jest procesem wyj?tkowo prostym i szybkim w porównaniu z naturalnie wynikaj?c? z niego konsekwencj?, jak? jest… konieczno?? uregulowania zad?u?enia. W zwi?zku z tym ogromnie istotn? kwesti? jest przeanalizowanie obecnej sytuacji finansowej, aby nie okaza?o si?, ?e sp?ata po?yczki b?dzie niemo?liwa lub „w najlepszym wypadku” mocno utrudni codzienne funkcjonowanie, totalnie rozwalaj?c domowy bud?et.

Najwa?niejsze s? trzy sprawy – musisz oceni?, ile pieni?dzy realnie potrzebujesz, w jakim czasie mo?esz je odda? bez przeszkód, jakiego po?yczkodawc? wybierzesz.

Na pocz?tek ilo?? pieni?dzy. Nigdy, ale to nigdy nie bierz wi?cej, ni? naprawd? potrzebujesz – nawet je?li masz tak? mo?liwo??. Gdy zatem potrzebujesz np. 500 z?, nie po?yczaj 1000 z?, je?li za? musisz zorganizowa? 1000 z?, nie zad?u?aj si? na 1500 z?. Dlaczego to takie wa?ne? Z tej prostej przyczyny, ?e zazwyczaj wydajemy tyle, ile mamy. Je?eli pieni?dze nie s? przeznaczone na konkretny cel, mog? si? szybko „rozej??”. A co, je?li na pewno nie wydasz, ale bierzesz tak w ramach przezorno?ci? To fakt, ?e dobrze jest dysponowa? jakim? awaryjnym bud?etem, ale miej ?wiadomo?? tego, ?e owa przezorno?? mo?e Ci? sporo kosztowa?, i to dos?ownie. Nawet je?li nie wydasz „nadprogramowych” pieni?dzy, i tak musisz za ich po?yczenie zap?aci?, bowiem prowizja i odsetki liczone s? od ca?o?ci po?yczonej kwoty.

Jak szybko b?dziesz w stanie sp?aci? d?ug? Niezale?nie od tego, czy po?yczasz pieni?dze w banku, w firmie pozabankowej czy od bliskich, musisz jasno okre?li?, kiedy sp?acisz zobowi?zanie. Niedotrzymanie terminu nie tylko nie jest mile widziane, ale te? wi??e si? z powa?nymi k?opotami, które jeszcze bardziej pog??bi? kryzys finansowy, a przecie? po?yczasz po to, aby za?egna? obecny problem i wyj?? na finansow? prost?. Je?li chodzi o chwilówki, najcz??ciej masz maksymalnie 30 dni na sp?at? zad?u?enia. Bior?c niewielk? kwot?, z powodzeniem zmie?cisz si? w terminie, je?eli uregulujesz nale?no?? np. po otrzymaniu comiesi?cznego wynagrodzenia.

Co w sytuacji, gdy jednak nie b?dzie to mo?liwe? Na szcz??cie istnieje pewna furtka. Wiele firm oferuje przed?u?enie terminu sp?aty o kolejne 7, 14 lub nawet 30 dni. Wi??e si? ono z niewielk? op?at?. Ponadto coraz wi?cej firm decyduje si? na tak? ofert? jak chwilówka na raty, dzi?ki której nie musisz sp?aca? po?yczki jednorazowo, w ca?o?ci, ale w ci?gu najbli?szych kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesi?ciu miesi?cy. Wówczas raty takiej po?yczki s? niewielkie i na pewno nie wp?yn? negatywnie na stan Twoich finansów.

I ostatnia kwestia – po?yczkodawca. Je?li nie chcesz popa?? w k?opoty, korzystaj wy??cznie z ofert znanych, sprawdzonych firm, które ciesz? si? dobr? opini? na rynku po?yczek. Obecnie ka?d? jedn? firm? mo?esz sprawdzi? bardzo dok?adnie w ci?gu kilku minut, przegl?daj?c opinie i oceny klientów, a tak?e korzystaj?c z aktualnego rankingu chwilówek. Zanim podejmiesz ostateczn? decyzj?, porównaj ró?ne oferty, bowiem ró?ne firmy posiadaj? rozmaite produkty – jest spora szansa, ?e znajdziesz ten, który b?dzie szyty na miar? Twoich potrzeb i przede wszystkim mo?liwo?ci. Kiedy która? oferta Ci? szczególnie zainteresuje, mo?esz bezpo?rednio przenie?? si? na stron? danej firmy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *