1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak przyspieszy? wyp?at? chwilówki?

Jak przyspieszy? wyp?at? chwilówki?

wyp?ata

Ide?, która przy?wieca?a instytucjom pozabankowym w stworzeniu chwilówek by?a nie tylko relatywna ?atwo?? w otrzymaniu pieni?dzy przez osoby z obni?on? zdolno?ci? kredytow?, ale te? szybko?? takiej transakcji. Du?a cz??? konsumentów wybiera chwilówki, bo zale?y im na tym, ?eby  za?atwi? szybko bez zb?dnych formalno?ci i d?ugiego oczekiwania. Dlatego te? to w?a?nie najszybsze chwilówki ciesz? si? najwi?kszym zainteresowaniem. Co wa?ne, w tej kwestii nie musimy zdawa? si? na ?ask? lub nie?ask? po?yczkodawcy, a sami mamy wp?yw na to, jak szybko chwilówka trafi w nasze r?ce.

Co oznacza szybka wyp?ata pieni?dzy?

Je?li za pewnik przyjmiemy reklamy chwilówek i zapewnienia po?yczkodawców, to nale?y przyj??, ?e szybka wyp?ata pieni?dzy to kwadrans. Slogan chwilówka w 15 minut sta? si? bowiem g?ównym has?em reklamowym tego typu zobowi?za?. Trzeba jednak uzna?, ?e jest to chwilówka ultraszybka, a bardziej rozs?dni po?yczkobiorcy za wystarczaj?c? szybko?? przyjm? pieni?dze na koncie tego samego dnia lub – je?li wniosek sk?ada si? w pó?nych godzinach wieczornych – nast?pnego dnia rano. Jakkolwiek zale?y to od kilku czynników, dlatego powinni?my kierowa? si? kilkoma zasadami, by uczyni? chwilówki jak najszybsze.

Zasada 1: przygotujmy si? do chwilówki jak najlepiej

Szybkie zaci?gni?cie chwilówki zacznijmy od tego, by samemu przygotowa? si? jak najlepiej. Bez obaw – przygotowania nie b?d? musia?y by? rozleg?e, bo do zaci?gni?cia chwilówki b?dziemy potrzebowa? tak naprawd? tylko kilku rzeczy. Pierwsz? z nich jest dowód osobisty – przygotujmy go lub chocia? spiszmy z niego najwa?niejsze informacje: numer i seri?, a tak?e PESEL. Upewnijmy si? tak?e, ?e pami?tamy has?o do podanego adresu e-mail i jest on dalej w u?yciu – to w?a?nie tam trafi decyzja o przyznaniu chwilówki i wzór umowy po?yczkowej.

Dobr? rad? mo?e by? tak?e przygotowanie sobie zawczasu dokumentu potwierdzaj?cego dochody. Chwilówki zwykle udzielane s? bez takiej konieczno?ci, ale w razie, gdyby po?yczkodawca mia? jakiekolwiek w?tpliwo?ci co do wniosku, warto mie? taki dokument pod r?k?. Zwykle wystarczy pobrany plik PDF z konta bankowego.

Zasada 2: wnioskujmy o chwilówki w godzinach pracy firmy

Wnioski o chwilówki mo?na sk?ada? o ka?dej porze, ale analizowane s? tylko wtedy, gdy biuro firmowe jest czynne. Zapoznajmy si? wi?c z godzinami pracy firmy po?yczkowej i z?ó?my wniosek w?a?nie w godzinach pracy. Podpowiemy, ?e te nie s? tak ograniczone – pozabankowi po?yczkodawcy pracuj? niekiedy od rana do pó?nego wieczora. Do godziny 22:00 mo?emy sk?ada? wnioski o chwilówki mi?dzy innymi w: MoneyMan, Wonga, LendOn, Wandoo, Halopo?yczka, Extra Portfel, Filarum, Alegotówka, Vivus, Kuki, NetCredit. Wi?kszo?? z tych firm pracuje tak?e w weekendy, cho? wtedy godziny pracy b?d? odrobin? krótsze.

Zasada 3: zwracajmy uwag? na konta bankowe

Przyznanie chwilówki, a otrzymanie pieni?dzy to niekiedy dwie ró?ne rzeczy. Czasami mo?emy otrzyma? chwilówk? w 5 minut, ale pieni?dze otrzymamy dopiero nast?pnego dnia. Bardzo du?o zale?y bowiem od tego, z jakiego banku po?yczkodawca wysy?a pieni?dze i w jakim banku konto ma po?yczkobiorca. Najlepiej, je?li jest to ten sam bank, bo wtedy chwilówka znajdzie si? na naszym rachunku w ci?gu maksymalnie kilku minut. W innym wypadku wszystko b?dzie zale?a?o od godzin ksi?gowania, wi?c ca?a procedura mo?e si? nieco przed?u?y?. Na szcz??cie firmy po?yczkowe bardzo ch?tnie podaj? pe?n? list? banków, w których maj? rachunki. Zrobi to tak?e dobra porównywarka chwilówek.

Zasada 4: nie musimy wykonywa? przelewu weryfikacyjnego

Je?li po?yczkodawca ma konto w tym samym banku, co my, to dotrze on bardzo szybko. Nie zawsze jednak równie szybko zostanie odnotowany przez po?yczkodawc?. W takim przypadku mo?na wybra? tak zwane chwilówki bez przelewania 1 grosza. Zamiast przelewy u?ywaj? one aplikacji weryfikuj?cej, takiej jak Instantor czy Kontomatik. Przyspieszy to otrzymanie chwilówki i nie nastr?czy to problemów po?yczkobiorcy – na t? czynno?? po?wi?ci nie wi?cej ni? 2 minuty, a analiza wniosku b?dzie mog?a zacz?? si? natychmiast.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *