1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak radzi? sobie z zad?u?eniem? Sprawdzone sposoby

Jak radzi? sobie z zad?u?eniem? Sprawdzone sposoby

pusty portfel

Zaci?gn??e? kilka chwilówek i nie jeste? w stanie sp?aci? ich w terminie? Raty kredytów i po?yczek po?eraj? „lwi? cz???” Twojego bud?etu? Z trudem wi??esz koniec z ko?cem? W artykule omówimy skuteczne sposoby wyj?cia z k?opotliwych d?ugów.

Wychodz?c naprzeciw potrzebom finansowych Polaków, firmy po?yczkowe maksymalnie upraszczaj? procedury, towarzysz?ce zaci?ganiu po?yczek. Coraz wi?cej z nich umo?liwia po?yczenie pieni?dzy przez internet, a decyzj? podejmuj? jedynie na podstawie o?wiadczenia o wysoko?ci wp?ywów.

Uproszczona procedura badania zdolno?ci kredytowej powoduje, ?e po szybkie po?yczki si?ga coraz wi?cej klientów. Nie da si? jednak ukry?, ?e nie wszyscy podejmuj? decyzje o zaci?gni?ciu zobowi?zania w przemy?lany sposób. Ich efektem jest zad?u?enie i wynikaj?cego z niego konsekwencje.

Sk?d te d?ugi?

Je?li si?gniesz po po?yczk?, oferowan? przez instytucj? pozabankow?, na jej sp?at? b?dziesz mia? maksymalnie 61 dni. Trzeba przyzna?, ?e jest to stosunkowo krótki okres na zgromadzenie potrzebnej do zwrotu kwoty. Zw?aszcza, je?li Twoja stabilno?? finansowa pozostawia wiele do ?yczenia.

Ko?em ratunkowym, po które si?ga wielu zdesperowanych klientów, jest przed?u?enie terminu sp?aty lub po?yczka refinansuj?ca. Niestety, taka „przyjemno??” jest bardzo kosztowna. W zale?no?ci od kwoty chwilówki oraz okresu przed?u?enia (lub refinansowania) wysoko?? prowizji wynosi od 20 a? do 40 procent po?yczonej sumy. Przed?u?enie terminu sp?aty oraz refinansowanie pomagaj? jedynie kupi? troch? czasu. Nie tylko nie zmniejszaj?, ale dodatkowo powi?kszaj? kwot? d?ugu.

Jak poradzi? sobie z d?ugami?

Pierwszym krokiem do „wyj?cia na prost?” powinno by? zaprzestanie zaci?gania kolejnych kredytów i po?yczek. Sp?ata chwilówki nast?pn? to pierwszy krok do p?tli zad?u?enia, z której naprawd? trudno si? wydosta?. Kolejne kroki, która pozwol? poradzi? sobie z nadmiernym zad?u?eniem, zale?? przede wszystkim od ?yciowej i finansowej sytuacji konkretnego klienta.

Je?li sp?acasz zobowi?zania finansowe w terminie

Je?li Twój bud?et jest bardzo napi?ty, a jednak udaje Ci si? jeszcze terminowo sp?aca? zaci?gni?te zobowi?zania, jeste? na wygranej pozycji. Najlepszym rozwi?zaniem Twojego problemu b?dzie zaci?gni?cie kredytu konsolidacyjnego, przeznaczonego na sp?at? aktualnych zobowi?za? finansowych.

Konsoliduj?c d?ugi, zamiast kilku rat po?yczek i kredytów, b?dziesz p?aci? jedn? – ni?sz?. Obni?enie raty wi??e si? z konieczno?ci? wyd?u?enia okresu kredytowania. To z kolei mo?e oznacza? nieznaczne zwi?kszenie ca?kowitego kosztu po?yczenia pieni?dzy. Wy?sze koszty nie powinny by? jednak argumentem przeciwko konsolidacji. Konsoliduj?c d?ugi zapewnisz sobie spokojny sen, finansowe bezpiecze?stwo i stabilno??.

Czy mo?na skonsolidowa? d?ugi z chwilówek? Jak najbardziej. Cho? nie wszystkie banki udziel? kredytu konsolidacyjnego na sp?at? po?yczek pozabankowych, z powodzeniem znajdziesz takie, które zaakceptuj? takie zad?u?enie i udziel? Ci finansowania.

Zanim si?gniesz po kredyt upewnij si? jednak, ?e sta? si? na terminow? sp?at? rat. Je?li nie jeste? tego pewien, wyd?u? okres kredytowania, obni?aj?c tym samym wysoko?? raty. Zbyt lekkomy?lna decyzja mo?e zdecydowanie pogorszy? Twoj? – ju? i tak trudn? – sytuacj? finansow?.

Je?li przed?u?y?e? termin sp?aty chwilówki lub si?gn??e? po refinansowanie

Je?li w akcie desperacji si?gn??e? po przed?u?enie terminu sp?aty lub refinsowanie, Twój d?ug nie tylko nie zosta? sp?acony, ale dodatkowo si? powi?kszy?. Je?li wiesz ju?, ?e w ci?gu kolejnych 30 dni nie b?dziesz w stanie zwróci? po?yczonych pieni?dzy, si?gnij po po?yczk? rataln? lub kredyt konsolidacyjny. Roz?o?enie p?atno?ci na niewysokie raty pozwoli Ci unikn?? d?ugofalowych konsekwencji zad?u?enia.

Je?li zosta?e? wpisany na „czarn? list?”

Je?li po?yczkodawca wpisa? Twoje dane do rejestrów BIG-u, nie masz szans na otrzymanie kredytu konsolidacyjnego w banku. Przed podj?ciem decyzji banki bardzo dok?adnie „prze?wietlaj?” swoich klientów, weryfikuj?c nie tylko wysoko?? dochodów, stabilno?? zatrudnienia oraz histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej, ale równie? rejestry Biur Informacji Gospodarczej. Nawet niewielka rysa na wizerunku kredytobiorcy oznacza dla banku zbyt du?e ryzyko, skutkuj?c tym samym negatywn? decyzj? kredytow?.

Alternatyw? dla bankowej konsolidacji mo?e by? jednak zaci?gni?cie ratalnej po?yczki pozabankowej. Pami?taj jednak, ?e nie ka?da instytucja pozabankowa uzna Ci? za wiarygodnego klienta. Kluczem do sukcesu jest wi?c znalezienie takiego po?yczkodawcy, który nie weryfikuje danego rejestru lub nie uzale?nia decyzji kredytowej oraz wpisu na list? d?u?ników.

Je?li posiadasz negatywn? histori? kredytow? w BIK-u

W tym przypadku „plan dzia?ania” powinien wygl?da? dok?adnie tak samo, jak w przypadku wpisu po?yczkobiorcy na czarn? list?. Je?li posiadasz negatywn? histori? w BIK-u, znajd? po?yczkodawc?, który przychylnym okiem patrzy na mniej wiarygodnych klientów, a niskiego scoringu nie przek?ada automatycznie na odmown? decyzj?.

Sprawd? – Ranking: chwilówki bez BIK

Je?li nie masz pracy

Je?li nie posiadasz pracy, mo?esz otrzyma? po?yczk? rataln? pod warunkiem, ?e posiadasz inne ?ród?o dochodu. Wiele instytucji pozabankowych akceptuje niestandardowe ?ród?a dochodów, takie jak wp?ywy z tytu?u programu Rodzina 500+, wynajem nieruchomo?ci, a nawet alimenty.

Istniej? równie? firmy, udzielaj?ce po?yczek poza zastaw mieszkania lub auta. Cho? podstaw? do udzielenia po?yczki jest warto?ciowe dobro, aby sp?aca? raty zgodnie z harmonogramem musisz posiada? odpowiedniej wysoko?ci ?rodki. Zanim podpiszesz umow? z po?yczkodawc? upewnij si?, ?e b?dziesz w stanie wywi?za? si? ze swoich obowi?zków. Po?yczenie pieni?dzy bez realnej mo?liwo?ci ich zwrotu jest decyzj? lekkomy?ln? i niedojrza??. A jej konsekwencje mog? by? wyj?tkowo dotkliwe.

Je?li posiadasz maj?tek w postaci nieruchomo?ci lub auta

Je?li posiadasz nieruchomo?? lub samochód, mo?esz zaci?gn?? po?yczk? pod ich zastaw. Po?yczkodawcy udzielaj?cy takiego finansowania, nie wymagaj? dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i zarobkach. Nie weryfikuj? równie? historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Korzystaj?c z us?ug takich firm, zaci?gniesz po?yczk? równ? nawet osiemdziesi?ciu procentom warto?ci przedmiotu zastawu.

Pami?taj jednak, je?li nie b?dziesz terminowo regulowa? rat, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo spieni??y? dobro i uzyskan? kwot? przeznaczy? na sp?at? zad?u?enia. Nieodpowiedzialna decyzja mo?e wi?c sprawi?, ?e w ci?gu kilku chwil stracisz co?, na co pracowa?e? przez kilka, a nawet kilkana?cie lat.

Je?li do drzwi zapuka komornik

Dla wielu po?yczkobiorców egzekucja komornicza oznacza koniec ?wiata. Na szcz??cie w praktyce wcale ni? nie jest. Wbrew obiegowej opinii komornik nie mo?e pozostawi? Ci? bez ?rodków do ?ycia, zajmuj?c ca?e wynagrodzenie lub wszystkie pieni?dze, zgromadzone na koncie bankowym. Je?li pracujesz w oparciu o umow? o prac?, komornik mo?e zaj?? 50 procent Twojego wynagrodzenia (60 procent, je?li przedmiotem egzekucji s? ?wiadczenia alimentacyjne). Kwota wolna od zaj?cia wynosi równowarto?? minimalnej p?acy, czyli 2000 z? brutto, czyli (1459 z? netto). W przypadku emerytury i renty kwota wolna od zaj?cia wynosi 75 procent minimalnej stawki, czyli 750 z? brutto.

Uzyskanie po?yczki z na sp?at? d?ugów nie b?dzie jednak spraw? prosta. Niewiele firm po?yczkowych zdecyduje si? zaufa? klientowi, który zmaga si? z zaj?ciem komorniczym. Na szcz??cie ostateczna decyzja po?yczkodawcy zale?y od wielu czynników, takich jak wysoko?? d?ugu, aktualna sytuacja finansowa po?yczkobiorcy, stabilno?? zatrudnienia oraz wysoko?? wp?ywów.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *