1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak skorzysta? na akcjach marketingowych firm po?yczkowych?

Jak skorzysta? na akcjach marketingowych firm po?yczkowych?

Jak skorzysta? na akcjach marketingowych firm po?yczkowych?

?owcy promocji kojarz? si? przede wszystkim z zakupami w supermarketach lub mozolnym ?ledzeniem aukcji internetowych. Zastanówmy si? jednak czy polowanie na promocje ma sens w przypadku po?yczek online. W ko?cu to normalny produkt, który tak samo musi si? zareklamowa? i sprzeda?. Wysoka dynamika rynku po?yczkowego sprawia, ?e i polityka marketingowa instytucji pozabankowych robi si? coraz bardziej agresywna. Mo?e to by? dla po?yczkobiorców bardzo korzystne, je?li tylko umiej? odnale?? si? w bogatej ofercie i wyszuka? tak zwane „pere?ki”. Przyjrzyjmy si?, kiedy najbardziej op?aca si? skorzysta? z chwilówki.

Wiele firm, wiele darmowych chwilówek

Koszty. To element ka?dej po?yczki, który najbardziej odstrasza przysz?ych po?yczkobiorców od powzi?cia decyzji. Z jednej strony to dobrze i – je?li wynika to z obaw o niemo?no?? sp?aty zobowi?zania w przysz?o?ci – chroni po?yczkobiorc? od problemów finansowych. Z drugiej – mo?e wynika? tylko z ch?ci nieponoszenia jakichkolwiek wydatków zwi?zanych z po?yczk?, a przez to pozbawienia si? szansy na sfinansowanie swoich celów. To zrozumia?e, ale wcale nie musi zamyka? drogi do zaci?gni?cia po?yczki. Na rynku istnieje przecie? wiele firm, które oferuj? darmowe chwilówki dla nowych klientów. Z ich punktu widzenia jest to transakcja wymienna – klient mo?e przetestowa? po?yczk? za darmo, a je?li b?dzie z niej zadowolony, powróci i zaci?gnie po?yczk? p?atn?. Nie jest jednak do tego zobligowany i – je?li b?dzie potrzebowa? kolejnego zastrzyku gotówki – mo?e uda? si? do innej firmy i po raz kolejny si?gn?? po nieob?o?on? kosztami chwilówk?.

Na dobr? spraw?, taki po?yczkobiorca móg?by po?ycza? regularnie przez kilka lat i nic za to nie p?aci?. Nie musia?by nawet ponosi? przy tym wi?kszego wysi?ku, gdy? porównywarki po?yczkowe bardzo szybko pokaza?yby mu kilkana?cie, je?li nawet nie wi?cej marek, które tak? promocj? posiadaj? w swoim repertuarze. To niew?tpliwy plus i nie ma powodów, by z tego nie skorzysta?. Jest jednak kilka „ale”.

Klient nastawiony wy??cznie na darmowe chwilówki w oczach firmy po?yczkowej nie jest klientem zaufanym ani lojalnym. Pr?dzej czy pó?niej darmowa po?yczka zostanie odmówiona, tym bardziej ?e obecnie w celu weryfikacji klienta korzysta si? nie tylko z BIK czy KRD, ale równie? z baz wymiany informacji pomi?dzy samymi firmami – np. EUCB lub getSCORE. Tam ju? jak na d?oni wida? kiedy, w jakich firmach i na jakich zasadach zaci?ga?o si? po?yczk?. Poza tym trzeba mie? te? na wzgl?dzie to, ?e jedna firma po?yczkowa posiada cz?sto kilka marek firmowanych ró?nymi nazwami. Marki takie jak LendOn, ExtraPortfel czy Retino to w rzeczywisto?ci jeden po?yczkodawca. Szybko mo?e wi?c okaza? si?, ?e darmowych chwilówek nie b?dzie tak wiele.

Brak przesady i zaci?gni?cie kilku darmowych chwilówek mo?e by? jednak przydatne. Po?yczkobiorcy – bo darmowa po?yczka mo?e zapewni? mu mo?liwo?? sp?aty po?yczki, której móg?by nie dokona?, gdyby musia? jeszcze zebra? pieni?dze na pokrycie kosztów. Po?yczkodawcy – bo pr?dzej czy pó?niej mo?e zaistnie? potrzeba wi?kszej kwoty po?yczki, a ju? aktywne konto klienta mo?e sk?oni? klienta do powrotu w?a?nie tam.

Programy lojalno?ciowe w razie konieczno?ci

Korzystanie w pierwszej kolejno?ci z kilku darmowych chwilówek otwiera jeszcze jedn? drog? mo?liwo?ci po?yczkowych, a mianowicie idealnego spasowania si? oferty firmy wraz z potrzebami klienta. Kilka aktywnych kont w serwisach po?yczkowych to swobody wybór najkorzystniejszej po?yczki – w jednej firmie mo?na po?yczy? kwot? wi?ksz? lub liczy? na szczególnie d?ugi okres sp?aty, w innej koszty b?d? zdecydowanie ni?sze od reszty, a w jeszcze innej mo?na liczy? na bezpo?rednie bonifikaty finansowe (np. za polecenie us?ug firmy znajomym w Via SMS) lub cz?ste i atrakcyjne promocje. Nie trzeba by? wi?c skazanym na jedn? ofert?. Najcz??ciej te?, to w?a?nie stali klienci b?d? mieli mo?liwo?? uczestniczenia a okresowych promocjach. Darmowe chwilówki zaci?gni?te w kilku firmach zaprocentuj? wi?c w przysz?o?ci.

Ferratum – lider akcji promocyjnych

Zaci?gaj?c darmow? chwilówk?, warto kierowa? si? my?leniem perspektywicznym i dog??bnie pozna? firm?, z której us?ug zamierza si? skorzysta?. Nie dotyczy to tylko warunków udzielenia po?yczki, ale równie? ogólnej dzia?alno?ci firmy, w tym jej dzia?a? promocyjnych. Absolutnym rekordzist?, je?li chodzi o liczb? konkursów i promocji jest firma Ferratum, która praktycznie co miesi?c og?asza promocj? lub konkurs. W tym roku (a od jego pocz?tku nie min??y jeszcze nawet cztery miesi?ce), takich akcji by?o ju? 4! Mo?na wi?c by?o spotka? si? z konkursem na Walentynki lub na dzie? Kobiet (w których do wygrania by?y tablety Samsung Galaxy), promocj? wielkanocn? i obecn? – majówkow?.

Zgodnie z zasadami, z nowej promocji mog? skorzysta? stali klienci, którzy do 30.04 zaci?gn? po?yczk? rataln? na 15 miesi?cy i b?d? sp?aca? j? terminowo, mog? liczy? na umorzenie ostatniej raty. Pozwoli im to zaoszcz?dzi? nawet kilkaset z?otych, co w ogólnym rozrachunku sprawi, ?e koszty po?yczki b?d? przedstawia? si? bardzo korzystnie.

Akcje marketingowe powinny przynosi? korzy??

Zaci?gni?cie po?yczki „bo jest na promocji” jest bardzo podobne do sytuacji, w której jedzie si? kupi? jeden ta?szy o kilka z?otych produkt do supermarketu znajduj?cego si? na drugim ko?cu miasta i nie bierze si? pod uwag? kosztów poniesionych na paliwo i stracony czas. W podobny sposób z?ot? zasad? po?yczkobiorcy-?owcy promocji powinno by? to, ?e to potrzeba finansowa powinna wygenerowa? skorzystanie promocji, nie za? odwrotnie – promocja wymusi? zaci?gni?cie po?yczki. Akcje marketingowe powinny przynosi? wymierne korzy?ci, a tak? z pewno?ci? nie b?dzie niemo?no?? sp?aty po?yczki z powodu zbyt pochopnego zdecydowania si? na finansowanie. Po?yczajmy z g?ow?.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *