1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak skorzysta? na po?yczce w Filarum?

Jak skorzysta? na po?yczce w Filarum?

Jak skorzysta? na po?yczce w Filarum?

Filarum to jeden z tych po?yczkodawców, którzy najwcze?niej zacz?li swoj? dzia?alno?? w Polsce. By? mo?e dzi?ki szeroko zakrojonej kampanii reklamowej po?yczka oferowana przez Filarum szybko zdoby?a uznanie po?yczkobiorców. Opinie klientów firmy zosta?y do?? szybko wyra?one, bo ju? nast?pnego roku Filarum otrzyma? zas?u?on? nagrod? Laur Klienta 2014, co powtórzy?o si? tak?e kilka lat pó?niej. Mo?na ?mia?o stwierdzi?, ?e do dzi? Filarum pozostaje po?yczkodawc? przoduj?cym w udzielaniu szybkich po?yczek online i w oczach konsumentów jest to jedna z najbardziej atrakcyjnych i zaufanych ofert.

 

1000 z?otych za darmo w Filarum

Kilka lat temu swoist? nowo?ci? w bran?y po?yczkowej by?a mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy zupe?nie za darmo. Ka?dy konsument, który po raz pierwszy wzi?? po?yczk? w jednej firmie, móg? po maksymalnie 30 dniach odda? tylko tak? kwot?, jak? po?yczy? – bez ?adnych dodatkowych kosztów i ukrytych op?at. Cho? dzi? darmowa po?yczka jest ju? standardem, wtedy Filarum by? jedn? z nielicznych ofert w tym stylu. By? mo?e to sk?oni?o wielu klientów do skorzystania z ich us?ug.

 

Dzi? nowi klienci Filarum mog? otrzyma? nawet 1000 z?otych bez ponoszenia kosztów. Firma nie pozostawia te? swoich lojalnych po?yczkobiorców, ale – w zamian za brak kolejnych darmowych po?yczek – oferuje im mo?liwo?? otrzymania a? 5000 z?otych na 30 dni. Mimo obci??enia op?atami, Filarum wci?? pozostaje jedn? z najta?szych instytucji pozabankowych na rynku.

 

Po?yczka ekspresowa w Filarum

Jedn? z podstawowych zasad, którym ho?duj? szybkie po?yczki przez Internet, jest szybki czas otrzymania decyzji po?yczkowej. W Filarum wynosi ona tylko kilka minut, podobnie jak samo wype?nienie wniosku. Bior?c pod uwag? d?ugie godziny pracy firmy, równie? w weekendy, pieni?dze mo?emy otrzyma? jeszcze tego samego dnia.

 

Same procedury po?yczkowe s? w najwy?szym stopniu zrozumia?e dla po?yczkobiorców, nieskomplikowane i uczciwe. Poradz? sobie z nimi nawet te osoby, dla których po?yczka internetowa jest czym? nowym i dot?d nieznanym. Z pewno?ci? ucieszy ich te? fakt, ?e w trakcie ca?ego procesu po?yczkobiorca nie zostanie poproszony o przedstawienie za?wiadcze? o zatrudnieniu. Jedynym dokumentem wymaganym przez po?yczkodawc? jest dowód osobisty, którym przecie? ka?dy doros?y obywatel Polski musi dysponowa?. Mo?na wi?c z czystym sumieniem powiedzie?, ?e jest to po?yczka bez formalno?ci, lub po prostu po?yczka na dowód, bo tak te? jest cz?sto nazywana.

 

Jak po?yczy? pieni?dze w Filarum?

Poza wspomnianym wcze?niej dowodem osobistym po?yczanie w Filarum wymaga spe?nienia tylko kilku dodatkowych warunków. Tymi s?:

 

  • uko?czone 20 lat;
  • dost?p do Internetu i urz?dzenia, które pozwoli na obs?u?enie po?yczki – komputera, tabletu, smartfona;
  • numer telefonu komórkowego i adres e-mail;
  • konto bankowe.

 

Jak wida?, nie s? to wymagania wygórowane, wi?c po?yczka w Filarum powinna by? produktem ogólnodost?pnym, przemy?lanym w taki sposób, by nie pog??bia? wykluczenia finansowego w Polsce. Wr?cz przeciwnie, taka forma po?yczki temu wykluczeniu skutecznie zapobiega.

 

Aby z powodzeniem otrzyma? po?yczk?, trzeba tylko pami?ta? o prawid?owym wykonaniu kilku kroków, którymi s?: wybór kwoty po?yczki, zarejestrowanie swojego konta w serwisie Internetowym Filarum, wype?nienie wniosku po?yczkowego oraz przelanie 1 grosza w celu potwierdzenia swoich danych. S? to czynno?ci bardzo proste i nieodbiegaj?ce od normalnej, codziennej aktywno?ci w Internecie.

 

Czy powinienem wybra? Filarum?

Dobra obs?uga klienta, koszty i dost?pna oferta przemawia za wyborem tej firmy, jako okazjonalnego lub sta?ego po?yczkodawcy. Oczywi?cie, takie po?yczki s? dzi? cz?sto spotykane, a klienci maj? w czym wybiera?. Wybór powinien koncentrowa? si? na kilku innych, dodatkowych czynnikach. Oprócz tego Filarum na jeszcze kilka cech, które s?, wed?ug opinii  jej sta?ych klientów, bardzo wa?ne.

 

Po?yczka dla ka?dego. W Filarum akceptowane s? wszystkie rodzaje dochodów, niezale?nie od tego, sk?d one by nie pochodzi?y. Mo?e to by? emerytura, renta, dochody z zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenia, a nawet umowy o dzie?o. Nie musimy si? wi?c martwi? o to, ?e gdy zabraknie gotówki, nasz sposób pracy uniemo?liwi jej uzyskanie.

 

Po?yczka na dowolny cel. Filarum pomaga swoim klientom niezale?nie od tego, na jaki cel zechc? przeznaczy? pieni?dze. Powinni?my si? wi?c wyzu? z obaw, ?e z tych powodów po?yczka zostanie nieprzyznana, a ryzyko po?yczenia uznane za zbyt wysokie. Po otrzymaniu pieni?dzy mo?emy nawet zmieni? zdanie i wyda? pieni?dze na co? innego – zrealizowanie konkretnych planów nie jest obligatoryjne.

 

Wysoka rozpoznawalno?? po?yczki. Popularno?? jest niejako wyznacznikiem bezpiecze?stwa po?yczkobiorcy. Du?y kapita? stoj?cy za Filarum to potwierdzenie tego, ?e na ca?ym ?wiecie wybór po?yczkobiorców pada? w?a?nie na t? po?yczk?. Warto s?ucha? ich opinii – w ko?cu to po?yczkobiorcy s? osobami maj?cymi najbli?sze do?wiadczenia z po?yczkodawc? i, wbrew pozorom, to oni oceniaj? najsurowiej. Wysok? rozpoznawalno?? mo?na wi?c uzna? za przejaw uczciwo?ci i przyjaznej postawy Filarum wobec swoich klientów.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *