1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Jak skutecznie porozumie? si? z firm? po?yczkow??

Jak skutecznie porozumie? si? z firm? po?yczkow??

Jak skutecznie porozumie? si? z firm? po?yczkow??

Problem ze sp?at? chwilówki lub po?yczki ratalnej nie jest abstrakcyjny. Ka?dy po?yczkobiorca, równie? ten sumienny, mo?e znale?? si? w sytuacji, w którym sp?ata po?yczki w terminie oka?e si? niemo?liwa. Niezale?nie od natury problemów, najlepiej, by ich rozwi?zanie polega?o na ugodowym za?atwieniu sprawy i obustronnej wspó?pracy obu stron. Wbrew pozorom, po?yczkodawcy równie? opowiadaj? si? z takim sposobem rozwi?zywania sporów – mo?liwo?? otrzymania zwrotu pieni?dzy bez konieczno?ci uciekania si? do zewn?trznych ?rodków (np. firmy windykacyjnej, s?du lub komornika) jest korzystna tak?e dla nich. Dlatego ju? zawczasu przewiduj? pewne ?rodki zaradcze, które mo?na wykorzysta?.

Kontakt z po?yczkodawc? na pierwszym miejscu

Chowanie g?owy w piasek, gdy nie ma si? pieni?dzy na sp?at? po?yczki, to tylko pozorne od?o?enie problemów na pó?niej. Nieodbieranie telefonów i niereagowanie na monity nie sprawi, ?e konieczno?? uregulowania nale?no?ci zniknie. Wprost przeciwnie – najcz??ciej sprawi, ?e po?yczkodawca straci cierpliwo?? i bardzo szybko skieruje po?yczk? do windykacji lub sprzeda d?ug wyspecjalizowanej firmie.

Samodzielne podj?cie kontaktu jest wi?c kluczowe. Wskazuje firmie po?yczkowej na to, ?e po?yczkobiorca bierze odpowiedzialno?? za sp?at?, wykazuje ch?? oddania pieni?dzy i nie unika konsekwencji swojego dzia?ania. W wielu przypadkach jest to wystarczaj?c? gwarancj?, by po?yczkodawca da? swojemu klientowi kredyt zaufania i pozwoli? na indywidualn? sp?at?, tym bardziej ?e wielu z nich zawczasu zak?ada tak? mo?liwo??. W?ród po?yczkodawców, którzy zach?caj? do kontaktu w razie jakichkolwiek problemów ze sp?at to LendOn, Alegotówka, Extra Portfel, Fellow Finance czy Creditstar. Jak wida?, grono takich po?yczkodawców jest spore. Ponadto znajdzie si? równie? wiele takich, które nie uprzedzaj? o tym wcze?niej, ale w razie konieczno?ci s? sk?onni przychyli? si? do wniosku o indywidualne potraktowanie sprawy.

Co mo?e zaproponowa? nam po?yczkodawca?

Ka?da firma po?yczkowa ma swoje indywidualnie wypracowane procedury, przewidziane na takie przypadki. Je?li podejmiemy stosowne kroki jeszcze przed up?ywem ostatecznego terminu sp?aty, po?yczkodawca mo?e nam zaproponowa?:

 • przed?u?enie okresu sp?aty;
 • refinansowanie;
 • roz?o?enie chwilówki na raty, je?li po?yczkobiorca nie mo?e op?aci? dwóch poprzednich;
 • wyd?u?enie harmonogramu sp?aty w przypadku po?yczki ratalnej;
 • wakacje po?yczkowe;
 • odroczenie terminu p?atno?ci raty;
 • ustalenie indywidualnej sp?aty w sposób ustalony w drodze negocjacji.

Pami?tajmy, ?e najlepiej jest dzia?a? zawczasu i podj?? odpowiednie kroki, zanim jeszcze po?yczka si? przeterminuje. Da to wi?ksze szanse na to, ?e po?yczkodawca zgodzi si? na przedstawiony przez nas plan sp?aty.

Wiarygodny powód opó?nie? w sp?acie

Chwilówkodawcy traktuj? swoich klientów jako powa?nych partnerów do rozmowy. Je?li chcemy skorzysta? z indywidualnego planu sp?aty chwilówki, powinni?my pami?ta?, ?e szanse powodzenia wzrastaj?, je?li przedstawimy konkretny powód niemo?no?ci sp?aty.

Argument o trudnej sytuacji finansowej to jeden z tych, który lubi by? przez po?yczkobiorców nadu?ywany. Je?li jednak jest to sytuacja niezamierzona, po?yczkodawca mo?e spojrze? przychylniejszym okiem. Na ulgowe traktowanie zas?uguj? przede wszystkim ci po?yczkobiorcy, którzy w tarapatach znale?li si? z nieswojej winy. By? mo?e opó?nienie w sp?acie spowodowane jest utrat? pracy, przestojem w dzia?alno?ci gospodarczej, chorob?, wydatkami, których nie mo?na by?o unikn??, powzi?ciem opieki nad bliskim niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Ch?? sp?aty po?yczki najlepsz? kart? przetargow?

Na to, by po?yczkodawca da? wiar? naszym zapewnieniom o ch?ci sp?aty po?yczki, mo?emy wp?yn?? w dwojaki sposób. Je?li mamy tak? mo?liwo??, powinni?my w tym celu pos?u?y? si? swoj? histori? kredytow?. Najlepiej, je?li mamy ju? na koncie jak?? po?yczk? u tego samego po?yczkodawcy i zosta?a ona sp?acona na czas. Je?li nie – dobrym argumentem b?d? pozytywne wpisy w BIK i brak zaleg?o?ci w tym rejestrze.

Post?powaniem, które w najwi?kszym stopniu przekona po?yczkodawc? o naszej rzetelno?ci i sumienno?ci, jest te? wykazanie si? inicjatyw? p?atnicz?. Wp?acaj?c ma?? cz??? po?yczki od razu i przedstawiaj?c propozycj? dalszej sp?aty w formie ratalnej, wyka?emy si? przemy?lno?ci? i perspektywicznym podej?ciem. Warto zaznaczy? przy tym, i? wp?acona kwota jest w takiej wysoko?ci, na jak? pozwala nasza zdolno?ci kredytowa. Regularnie sp?acane ma?e kwoty to dla po?yczkodawcy dobry znak i wi?ksze prawdopodobie?stwo tego, ?e w ogólnym rozrachunku po?yczka zostanie sp?acona w ca?o?ci. Instytucje po?yczkowe najcz??ciej nie stawiaj? swoim klientom wymaga? nie do spe?nienia. Taka postawa grozi?aby im nieodzyskaniem po?yczonego kapita?u i konieczno?ci? sprzedania d?ugu innemu podmiotowi za u?amek ceny.

Dlaczego warto dogada? si? z po?yczkodawc??

Najwa?niejsz? i najwi?ksz? korzy?ci?, która powinna sk?oni? po?yczkobiorc? do próby ugodowej, jest koszt takiego rozwi?zania. Oczywi?cie, nale?y spodziewa? si? dodatkowych op?at za indywidualny plan sp?aty, ale b?d? one nieporównywalnie mniejsze ni? gdyby d?ug mia? by? egzekwowany przez zewn?trzn? firm? windykacyjn?, nie mówi?c ju? o komorniku, który pobiera op?aty za ka?d? czynno?? egzekucyjn?. Mo?na równie? powiedzie?, ?e szansa na dogadanie si? z wierzycielem maleje wraz z up?ywem czasu od momentu, w którym nale?no?? sta?a si? wymagalna. Na samym pocz?tku jest wi?c najwi?ksza.

Mo?liwo?? sp?aty swojego zobowi?zania w sposób indywidualny to równie? gwarancja „czystego konta”. Zaleganie z p?atno?ci? przez d?u?szy czas to natomiast prosta droga do uzyskania negatywnego wpisu w bazie BIK, a w dalszej kolejno?ci tak?e w rejestrach d?u?ników KRD, ERIF czy BIG Infomonitor. Figurowanie w tych rejestrach niemal?e w stu procentach wyklucza mo?liwo?? zaci?gni?cia zobowi?zania w banku, a tak?e u wi?kszo?ci po?yczkodawców pozabankowych.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *