1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak skutecznie wykorzysta? chwilówk? dla zad?u?onych?

Jak skutecznie wykorzysta? chwilówk? dla zad?u?onych?

zad?u?enie

Osoby, które maj? zobowi?zania finansowe, na przyk?ad w postaci kredytów, bardzo cz?sto pytaj? si?, czy maj? mo?liwo?? zaci?gni?cia chwilówki. Jest to oczywi?cie mo?liwe i w nazewnictwie firm po?yczkowych bywa nazywane chwilówk? dla zad?u?onych. W takiej sytuacji b?dzie to cz?stokro? jedyna mo?liwo?? otrzymania dodatkowych pieni?dzy, je?li w trakcie innego zobowi?zania spotkamy si? z nag?ym wydatkiem. Chwilówka dla zad?u?onych pomo?e si? z nim upora?. S? jednak sytuacje, w których sprawdzi si? lepiej i s? takie, w których b?dzie strza?em chybionym. Jak wi?c z niej korzysta? rozs?dnie?

Czym dok?adnie jest chwilówka dla zad?u?onych?

Chwilówka dla zad?u?onych, wbrew pozorom, nie jest zobowi?zaniem dla osób maj?cych d?ugi, czyli d?u?ników. Firmy po?yczkowe, u?ywaj?c nomenklatury prawnej, uznaj? zad?u?onych za osoby maj?ce inne zobowi?zania finansowe w momencie wnioskowania o chwilówk?. Nie mog? to by? jednak nale?no?ci przedawnione, a wszystkie zwi?zane z nimi p?atno?ci musz? by? regulowane terminowo. Chwilówka dla zad?u?onych jest wi?c bardziej chwilówk? przeznaczon? dla osób, których zdolno?? finansow? os?abia regularna sp?ata innych nale?no?ci, a po odliczeniu sta?ych wydatków nie pozostaje im du?o wolnej gotówki.

Nag?y wydatek, a sp?acany kredyt

Nag?y wydatek, który przytrafi si? w momencie, gdy sp?acamy inne zobowi?zanie, mo?e zrujnowa? p?ynno?? finansow?. Po?yczkobiorca staje wtedy przed dylematem: op?aci? nag?? potrzeb? czy uregulowa? rat? kredytu. Je?li nie chce wybiera?, powinien zainteresowa? si? w?a?nie chwilówkami dla zad?u?onych. Jego zdolno?? kredytowa b?dzie co prawda obni?ona, ale nawet niskie zarobki obni?one o raty kredytu nie musz? by? przeszkod?, by chwilówk? otrzyma?. Niektórzy po?yczkodawcy wyznaczaj? bowiem minimaln? kwot? zarobków na 500 lub 600 z?otych, a tylko niekiedy pu?ap ten si?ga 800 z?otych. W takiej sytuacji, nawet je?li pracujemy za minimaln? stawk? krajow?, chwilówka dla zad?u?onych jest jak najbardziej osi?galna. Z pewno?ci? b?dzie ona lepszym wyborem ni? nieuregulowanie raty innego zobowi?zania i nara?enie si? na to, ?e zrobi si? z niego d?ug.

Chwilówka na sp?at? innych zobowi?za??

Zaci?ganie chwilówki na sp?at? chwilówki lub na sp?at? kredytu nie jest rozwi?zaniem polecanym i najcz??ciej okre?lane jest jako naprawd? niebezpieczne. Zwykle bowiem bywa tak, ?e zaci?gni?ta chwilówka dla zad?u?onych dobrze przys?u?y si? sp?acie jednej raty zobowi?zania, ale ju? w miesi?cu kolejnym po?yczkobiorca b?dzie musia? stan?? przed faktem sp?acenia nast?pnej raty, ale tak?e i chwilówki. B?dzie to wi?c niejako podwójne obci??enie, którego mo?e ju? nie znie??.

W takiej sytuacji chwilówka dla zad?u?onych b?dzie bardzo wygodna, je?li mamy ?wiadomo??, ?e nasze problemy finansowe s? wy??cznie przej?ciowe i min? najpó?niej po 30 dniach. To awaryjne wyj?cie z sytuacji, a nie sposób na ci?g?e sp?acanie zobowi?zania. Trzeba te? pami?ta? o tym, by nie przesadza? z wysoko?ci? kwoty chwilówki – je?eli do sp?acenia raty zobowi?zania potrzeba nam 500 z?otych, to o w?a?nie tyle powinni?my wnioskowa?. Zapewne po?yczkodawca móg?by nam u?yczy? wi?cej, ale by?oby to tylko niepotrzebne kuszenie losu.

Chwilówka dla zad?u?onych – na to trzeba uwa?a?

Wbrew pozorom, na rynku istnieje bardzo du?o chwilówek dla zad?u?onych, które mog? zosta? udzielone przez uczciwe, zweryfikowane firmy po?yczkowe – udziel? takiej w?a?ciwie ka?de z nich. Gorzej jest z ofertami dla d?u?ników, które bywaj? nazywane równie? „chwilówkami bez baz” albo w?a?nie, ca?kowicie b??dnie, chwilówkami dla zad?u?onych. Rzekomo mog? z nich korzysta? osoby widniej?ce w KRD oraz innych rejestrach d?u?ników BIG, a nawet b?d?ce w trakcie post?powania komorniczego. Odpowiedzialny po?yczkodawca natomiast bardzo rzadko zdecyduje si? po?yczy? pieni?dze takiej osobie. Oferty chwilówek dla wszystkich to najprawdopodobniej oszustwo lub oznaka dzia?alno?ci lichwiarskiej, co w naszym kraju jest powa?nym przest?pstwem. Nie nale?y wi?c im wierzy? – je?eli która? firma po?yczkowa odmawia chwilówki, to zwykle ma ku temu powa?ny powód.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *