1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak sp?aci? zaleg?e chwilówki na dowód?

Jak sp?aci? zaleg?e chwilówki na dowód?

dowód osobisty

Czasami trudno jest nad??y? ze wszystkimi op?atami i nieoczekiwanymi wydatkami bez dodatkowego ?ród?a finansowania. Mniejsze lub wi?ksze potrzeby mog? zosta? pokryte przez pieni?dze pochodz?ce z tak zwanych chwilówek na dowód. Problem pojawi si? jednak wtedy, gdy po?yczkobiorca nie radzi sobie z ich sp?at? i w celu unikni?cia negatywnych konsekwencji i dodatkowych kosztów, zaci?ga kolejn? chwilówk? na dowód na sp?at? poprzedniej. Potem drug?, trzeci?, czasami kilka naraz, a? do momentu, gdy poczuje, ?e w?a?nie wpad? w p?tl? zad?u?enia.

Jakie ryzyko nios? chwilówki na dowód?

Zobowi?zania pozabankowe zyska?y du?? popularno?? i spore grono wiernych klientów. Mo?e to oznacza?, ?e w wi?kszo?ci przypadków chwilówki na dowód udaje si? sp?aci? na czas i za kolejn? potrzeb? zwróci? si? w?a?nie w ich stron?. U?atwia to szybko?? i prostota takiego rozwi?zania. Trzeba jednak pami?ta?, ?e chwilówki na dowód to nie tylko same zalety i uwolnienie od trosk – przypominaj? o tym sami po?yczkodawcy.

Najwi?kszym zagro?eniem p?yn?cym ze zbyt lekkomy?lnego zaci?gania chwilówek na dowód jest spirala zad?u?enia. Semantyka tego wyra?enia wskazuje na to, ?e im wi?cej zobowi?za? zaci?gamy, tym gorzej przedstawia si? sytuacja finansowa zad?u?onego. Zaczyna si? ju? od momentu, w którym brakuje nam na sp?at? bie??cej chwilówki. Nawet je?li jest to chwilówka za darmo i nie ??czy si? z ?adnymi kosztami, to i tak trzeba zaci?gn?? kolejn?. W pewnym momencie spó?nimy si? ze sp?at? jednej chwilówki na dowód i konieczne b?dzie zaci?gni?cie wi?kszej, a potem jeszcze wi?kszej. A kulminacyjnym momencie spirali zad?u?enia dojdzie do sytuacji, gdy zobowi?za? b?dzie kilka naraz, a ich ??czna wysoko?? przewy?szy kwot? miesi?cznych zarobków po?yczkobiorcy. Nie b?dzie móg? wi?c sp?aci? ?adnego z nich, a koszty wci?? b?d? rosn??.

Jak wyj?? ze spirali zad?u?enia?

Tylko na pierwszy rzut oka chwilówki na dowód wydaj? si? niegro?ne, bo zwykle s? niewielkie. Zawsze s? te? dost?pne, wi?c bardzo ?atwo odsun?? od siebie konsekwencje braku sp?aty za pomoc? innego zobowi?zania, które ju? po kilkunastu minutach mo?e znale?? si? na naszym koncie. Nie warto jednak bagatelizowa? sygna?ów ostrzegawczych i wzi?? sprawy w swoje r?ce.

Konsolidacja chwilówek. Po?yczkobiorca, który wpad? w pu?apk? chwilówek, ma kilka dróg do wyboru. W pierwszej kolejno?ci powinien pami?ta? o tym, ?e chwilówki na dowód mog? podlega? konsolidacji, równie? pozabankowo. Przyda si? to szczególnie wtedy, gdy nie ma si? odpowiedniej zdolno?ci kredytowej, by z tej mo?liwo?ci skorzysta? w banku. Taka us?uga pozwoli na natychmiastow? sp?at? wszystkich zaleg?ych chwilówek na dowód, a ca?? kwot? roz?o?y na p?atno?ci ratalne. Dost?pna jest w firmie Ekassa.

Chwilówka na raty. Dzia?a to podobnie do konsolidacji, z tym ?e pieni?dze nie trafi? od razu do po?yczkodawcy, a otrzymamy je do r?ki i samodzielnie b?dziemy musieli dokona? sp?aty. Pozabankowe chwilówki na raty tak?e dost?pne s? na dowód i bez za?wiadcze?, ale trzeba pami?ta?, ?e nie mo?emy widnie? w KRD jako d?u?nicy.

Dogadanie si? z po?yczkodawc?. W instytucjach, które udzielaj? chwilówek na dowód, równie? pracuj? ludzie, którzy rozumiej? problemy finansowe swoich klientów. Dlatego przewiduj? wiele mo?liwo?ci ugodowego rozwi?zania sporu, np. roz?o?enia chwilówki na dowód na raty lub ustalenia indywidualnego harmonogramu sp?aty w inny sposób. Najwa?niejsze jest wykazanie dobrej woli.

Metoda ma?ych kroków mo?e by? pomocna

Sp?acanie wielu chwilówek na dowód naraz mo?e by? skuteczne tylko, je?li opracujemy konkretny plan dzia?ania. Niestety, cz?sto mo?e okaza? si?, ?e nie ob?dzie si? bez dodatkowego ?ród?a dochodu, ale b?dzie on tylko dodatkiem. Rad?, która mo?e okaza? si? najbardziej pomocna, jest próbowanie sp?acania takiej chwilówki, która jest najmniejsza i naj?atwiej j? sp?aci?, lub taka, która generuje najwi?cej kosztów. Jest to tak zwany efekt kuli ?nie?nej, wed?ug którego, je?li poradzimy sobie z ma?ymi sprawami, ?atwiej b?dzie nam poradzi? sobie z tymi wi?kszymi.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *