1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak sprawdzi?, czy dostan? po?yczk??

Jak sprawdzi?, czy dostan? po?yczk??

Jak sprawdzi?, czy dostan? po?yczk??

Osoby zwracaj?ce si? o pomoc do firm pozabankowych, cz?sto s? tymi, które spotka?y si? z negatywnym zaopiniowaniem wniosku kredytowego w banku. Po?yczka internetowa to za? niejednokrotnie ratunek w ci??kiej sytuacji, w której potrzeba gotówki, a sytuacja finansowa wnioskuj?cego pozostawia sporo do ?yczenia. W zwi?zku z tym pojawia si? pytanie o to, czy równie? i w takiej firmie nie spotkamy si? z odmow?. Niestety, na pró?no jest kierowa? si? z tym pytaniem do po?yczkodawców. Porad?, jak? s? w stanie udzieli?, jest po prostu z?o?enie wniosku. Samodzielna ocena tej kwestii nie b?dzie w stu procentach miarodajna, ale mo?emy uzyska? lepszy pogl?d na to, jak du?e jest prawdopodobie?stwo tego, ?e z?o?enie wniosku po?yczkowego zako?czy si? sukcesem.

Sprawd? swoje konto w BIK

Najlepszym sposobem na to, ?eby przekona? si?, czy w oczach po?yczkodawcy jeste?my w stanie sp?aci? po?yczk?, jest odtworzenie analizy, jakiej poddany zosta?by nasz wniosek. Jednym z tych filarów oceny mo?liwo?ci finansowych jest prze?ledzenie sp?at wcze?niejszych zobowi?za? finansowych zarejestrowanych w rejestrze Biura Informacji Kredytowej. Je?li nie jeste?my pewni tego, czy kiedykolwiek zosta?a w nim odnotowana negatywna informacja, mo?emy sprawdzi? stan swojej historii sami. Jako konsumenci mamy ustawowe prawo do pobrania dwóch darmowych raportów na swój temat w ci?gu roku (pisali?my o takich raportach w artykule Bezp?atne raporty BIK, BIG, KRD i ERIF – jak z nich korzysta??). Mo?emy wi?c bez ponoszenia kosztów przekona? si?, czy spe?niamy oczekiwania po?yczkodawcy, czy lepiej uda? si? od razu po tzw. po?yczk? bez BIK. Dostaniemy j? w firmach:

Przy rozpatrywaniu wniosku po?yczkowego, nie bior? one pod uwag? informacji, które znajd? z BIK. Zwi?kszy to szanse na otrzymanie po?yczki, je?li nie jeste?my pewni tego, czy mo?emy j? dosta?.

By?y d?u?nik nie zawsze mo?e spa? spokojnie

Podobnie, jak w przypadku BIK, bazy d?u?ników nale??ce do Biur Informacji Gospodarczej, równie? s? podstaw? do tego, by oceni? wiarygodno?? przysz?ego po?yczkobiorcy. KRD, ERIF czy Infomonitor to bardzo popularne bazy i z pewno?ci? s?ysza? o nich ka?dy, kto kiedykolwiek mia? jaki? d?ug. Oczywi?cie ci??ko jest d?ugu nie zauwa?y? i prawdopodobnie wiemy o wszystkich swoich nale?no?ciach, sp?aconych lub niesp?aconych.

Je?li jednak kiedykolwiek w przesz?o?ci mieli?my d?ugi i je sp?acili?my, mimo wszystko warto zajrze? równie? i do tych rejestrów. Wierzyciel ma bowiem obowi?zek usun?? negatywny wpis w ci?gu 14 dni od uregulowania nale?no?ci, ale nie zawsze to zrobi. Trzeba przy tym wiedzie?, ?e informacja o d?ugu nie zniknie automatycznie. Zawsze warto wi?c sprawdzi?, czy wszystkie informacje w rejestrze zgadzaj? si? ze stanem faktycznym.

Pami?tajmy, ?e o ile po?yczka bez BIK jest produktem do?? popularnym i dost?pnym u wielu wiarygodnych po?yczkodawców, to po?yczka dla d?u?ników jest ju? produktem naprawd? rzadko spotkanym i najcz??ciej wymaga dodatkowego zabezpieczenia, np. por?czenia. Tym bardziej bola?aby niezawiniona odmowa, je?li wpis w KRD wynika?by z b??du wierzyciela i nieprawdziwej informacji dotycz?cej sp?aconego d?ugu.

Oblicz swoj? zdolno?? kredytow? – to proste

Algorytm pozwalaj?cy obliczy? zdolno?? kredytow? jest spraw? indywidualn? ka?dego po?yczkodawcy i w?a?ciwie nigdy nie jest jawny. Samodzielnie mo?emy jednak obliczy? swoje szanse na otrzymanie po?yczki, a przynajmniej wyliczy? wolne ?rodki, które mogliby?my przeznaczy? na sp?acenie zobowi?zania. W tym celu mo?na skorzysta? z prostego wzoru arytmetycznego. Mo?e on wygl?da? nast?puj?co:

zdolno?? kredytowa = miesi?czny dochód netto – (miesi?czne sta?e wydatki + zobowi?zania + koszty utrzymania x liczba osób w gospodarstwie domowym)

Dobrze pami?ta?, ?e firmy po?yczkowe jako ?ród?o dochodu traktuj? ka?dy wp?yw, równie? rent?, emerytur?, czy ?wiadczenia socjalne. Mog? to by? równie? wp?ywy okresowe, czy pochodz?ce z pracy dorywczej – je?li liczymy na po?yczk? pozabankow?, musimy pami?ta? o tym w wyliczeniu swojej zdolno?ci kredytowej. Je?li po takich kalkulacjach zostanie nam jeszcze pewna suma pieni?dzy, to ?wietnie – im jest ona wi?ksza, tym wi?ksze prawdopodobie?stwo tego, ?e po?yczka zostanie nam udzielona.

Zastanówmy si? tak?e nad tym, czy nasza ogólna sytuacja finansowa ?wiadczy na nasz? korzy??. Po?yczkodawcy ch?tnie patrz? tak?e na parametry pozadochodowe, takie jak wiek, wykszta?cenie status zatrudnienia, du?y sta? pracy u jednego pracodawcy, posiadanie mieszkania na w?asno?? i samochodu. Je?eli spe?niamy kilka z tych kryteriów, nasz szanse na otrzymanie po?yczki wzrosn?.

Skorzystaj z us?ug po?rednika po?yczkowego

Niepewno?? pozytywnego rozpatrzenia wniosku po?yczkowego i otrzymania finansowania mo?e zosta? rozwiana przez skorzystanie z us?ug oferowanych przez internetowego po?rednika po?yczkowego. Sam proces otrzymania po?yczki przebiega dok?adnie tak samo, jak i w innych przypadkach – wniosek sk?adamy przez stron? internetow? po?rednika, otrzymujemy decyzj? po?yczkow?, a nast?pnie weryfikujemy swoj? to?samo?? i podpisujemy umow?. Nie musimy przy tym wnosi? ?adnych dodatkowych op?at, poniewa? po?rednik otrzymuje wynagrodzenie za ka?d? udzielone zobowi?zanie od po?yczkodawcy, nigdy od klienta.

Dlaczego jest to rozwi?zanie korzystne? Po?rednik po?yczkowy doskonale zna wszystkie warunki przyznawania po?yczek i, znaj?c sytuacj? finansow? wnioskuj?cego, skieruje jego wniosek tam, gdzie najprawdopodobniej to zobowi?zanie zostanie udzielone. Takie firmy uzyskuj? skuteczno?? mocno zbli?aj?c? si? do 100%. Jest to przy tym rozwi?zanie bezpieczne – w ko?cu po?rednik (np. Solcredit) ma umowy podpisane z naprawd? wiarygodnymi po?yczkodawcami. Tak?e tymi, których mo?na znale?? w czo?ówce rankingu po?yczkowego.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *