1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak sprawdzi? czy jeste? w BIK?

Jak sprawdzi? czy jeste? w BIK?

skarbonka i pieni?dze

Zapewne wielu z Was po z?o?eniu wniosku o chwilówk? mog?o si? spotka? z decyzj? odmown?. Jedn? z najcz?stszych przyczyn takiego stanu rzeczy bywa tzw. z?a historia kredytowa w BIK. Je?eli zatem planujecie ubiega? si? o po?yczk? warto w celu zaoszcz?dzenia sobie czasu i nerwów zweryfikowa? swój profil w BIK.

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to organizacja, której g?ównym zadaniem jest zbieranie informacji dotycz?cych przebiegu sp?aty zobowi?za? zaci?ganych przez klientów instytucji finansowych. Informacje te pozwalaj? na weryfikacj? wiarygodno?ci oraz uczciwo?ci potencjalnych kredytobiorców przy próbie zaci?gni?cia przez nich kolejnych zobowi?za?.

W tym punkcie warto zaznaczy?, ?e do BIK trafiaj? nie tylko osoby, które w niew?a?ciwy sposób reguluj? swoje zobowi?zania. W bazie widniej? dane wszystkich, którzy korzystali lub korzystaj? z kredytów bankowych, zakupów ratalnych, kart kredytowych, a tak?e osoby b?d?ce por?czycielami zobowi?za? osób trzecich.

Dobra i z?a historia kredytowa

Nasza rzetelno?? w sp?acie zobowi?za? przek?ada si? zatem na budowanie dobrej lub z?ej historii kredytowej w BIK. Dobra historia kredytowa istotnie zwi?ksza nasze szanse w ubieganiu si? o kolejn? po?yczk?, pokazuj?c nasz? osob? potencjalnym po?yczkodawcom jako solidnego i godnego zaufania partnera.

Sprawdzamy nasz status w BIK – krok po roku

Weryfikacji swojej historii kredytowej mo?emy dokona? tylko i wy??cznie za pomoc? strony internetowej znajduj?cej si? pod adresem www.bik.pl. Dla potrzeb Klientów indywidualnych dedykowana jest oferta Profil Kredytowy Plus.

Rejestracja nowego konta

W pierwszym kroku musimy dokona? rejestracji nowego konta u?ytkownika, co wi??e si? podaniem naszego adresu e-mail oraz akceptacj? regulaminu serwisu. Nast?pnie musimy dokona? wyboru konta, mo?emy zdecydowa? si? na próbne pozwalaj?ce na wygenerowanie jednego bezp?atnego raportu w przeci?gu 60 dni od rejestracji, lub te? premium umo?liwiaj?ce wygenerowanie a? do 12 raportów.

Weryfikacja danych

Po za?o?eniu konta ze wzgl?dów bezpiecze?stwa konieczna jest weryfikacja podanych przez nas danych. Mo?emy tego dokona? poprzez trzy drogi:

  • przes?anie skanu dowodu osobistego,
  • zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Raport BIK

Pozytywna weryfikacja danych otwiera nam drog? do wygenerowania raportu historii kredytowej w BIK. W tym celu logujemy si? na nasze nowo utworzone konto, gdzie mo?emy zapozna? si? z informacjami, które s? udost?pniane instytucjom finansowym (w tym z tzw. scoringiem , czyli ocen? punktow? w oparciu o któr? banki szacuj? ryzyko udzielenia nam po?yczki) oraz wygenerowa? raport BIK w formie pliku PDF.

Dbajmy o nasz? histori? kredytow?

Na zako?czenie przypominamy raz jeszcze, ?e warto dba? o terminowe regulowanie zaci?gni?tych zobowi?za?. Dzi?ki temu w sytuacjach awaryjnych nasze szanse na uzyskanie kolejnej chwilówki b?d? zdecydowanie wy?sze!

Je?li nie macie dobrej historii w BIK i chcecie wzi?? chwilówk?, to koniecznie zajrzyjcie do rankingu chwilówek bez BIK.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *