1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak udzielne s? chwilówki bez BIK?

Jak udzielne s? chwilówki bez BIK?

chwilówki bez bik

W?ród klientów firm pozabankowych popularne s? tzw. chwilówki bez BIK. Wysokie zapotrzebowanie w?a?nie na taki produkt wynika przede wszystkim z pewnych skaz na historii kredytowej wnioskodawcy. Powodem, dla którego ten mo?e chcie? chwilówki bez BIK, s? niedu?e zaleg?o?ci w sp?acie po?yczek i kredytów oraz niski scoring niepozwalaj?cy na otrzymanie kredytu. Czy jednak chwilówki bez BIK ró?ni? si? od chwilówki „zwyk?ej”, stawiaj? dodatkowe wymagania, s? dro?sze lub dost?pne w inny ni? standardowy sposób? Przyjrzymy si? wszystkim tym aspektom.

 

Czym s? chwilówki bez BIK?

Chwilówki bez BIK, jak by?o wspomniane we wst?pie, dedykowane s? tym osobom, które nie mog? pochwali? si? czyst? histori? odnotowan? w Biurze Informacji Kredytowej. Z punktu widzenia po?yczkobiorcy, nie s? to wi?c chwilówki dla tych, którzy znajduj? si? w naprawd? trudnej sytuacji, maj? d?ugi lub nie wykazuj? ?adnych dochodów. Chwilówki bez BIK s? dedykowane raczej osobom stabilnym finansowo, ale nie zawsze terminowym.

 

Z punktu widzenia po?yczkodawcy, chwilówki bez BIK to takie chwilówki, które w badaniu zdolno?ci kredytowej nie uwzgl?dniaj? informacji znalezionych w rejestrze Biura Informacji Kredytowej lub przypisuj? im ma?? wag? w porównaniu do innych czynników. Firma po?yczkowa, udzielaj?c chwilówki bez BIK, kieruje si? bardziej w?asnym os?dem sytuacji, ni? bazuje na suchych danych. Mo?e tak zrobi?, bo prawo, cho? narzuca konieczno?? zbadania zdolno?ci kredytowej, nie precyzuje, w jakim zakresie trzeba tego dokona?.

 

Jak otrzyma? chwilówki bez BIK?

Wiedz?c, ?e chwilówki bez BIK s? specjalnym typem zobowi?zania, mo?na by?oby si? spodziewa?  innej procedury przyznawania. W rzeczywisto?ci tak nie jest i, je?li tylko po?yczkodawca zdecyduje si? zaoferowa? je swoim klientom, nie stosuje ?adnych odst?pstw od normy. Procedura po?yczkowa jest zunifikowana i przebiega dok?adnie tak samo. Szczerze mówi?c, kieruj?c si? innymi po??danymi cechami chwilówki, takimi jak wysoko?? dost?pnej kwoty czy d?ugo?? okresu sp?aty, cz?sto nawet nie wiemy, ?e w gruncie rzeczy aplikujemy o tego rodzaju zobowi?zanie.

 

Osoby aplikuj?ce o chwilówki bez BIK musz? si? wi?c przygotowa? na to, ?e wnioskowanie o chwilówk? b?dzie przebiega? wed?ug schematu:

 

  1. Wybór kwoty i okresu sp?aty.
  2. Wype?nienie wniosku po?yczkowego swoimi danymi osobowymi, informacjami o zatrudnieniu oraz informacjami spisanymi z dowodu osobistego.
  3. Zweryfikowanie swojej to?samo?ci poprzez przelanie 1 grosza lub zalogowanie si? do swojego konta bankowego za pomoc? zewn?trznej aplikacji.

 

Czego wymagaj? chwilówki bez BIK?

Chwilówki bez BIK nie zawsze b?d? chwilówkami, które nie wymagaj? sprawdzenia w bazie BIK lub w innych rejestrach. Chwilówkodawcy z pewno?ci? si?gn? po nie w trakcie weryfikacji wniosku i bardzo prawdopodobne jest, ?e sprawdz? swojego klienta w bazach:

 

  • Krajowego Rejestru D?ugów;
  • rejestru BIG Infomonitor;
  • rejestru d?u?ników ERIF.

 

Chwilówki bez BIK raczej nie wprowadzaj? tak?e taryfy ulgowej, je?li chodzi o mo?liwo?ci finansowe wnioskodawców. Aby otrzyma? chwilówk?, konieczne jest jakiekolwiek ?ród?o dochodów – chocia?by zasi?ek, alimenty, renta, czy nawet stypendium studenckie. Bez znaczenia jest to, czy jest s? to chwilówki bez BIK, czy „zwyk?e”.

 

Naturalnie konieczne jest tak?e spe?nianie wymaga? formalnych, tzn. sta?ego zamieszkania na terytorium polski, pe?noletno?ci (ale cz?sto wymagany jest wiek wy?szy!) czy obywatelstwa. Chwilówki bez BIK nie oznaczaj? przecie? zwolnienia ze wszystkich wymaga?, ale te? i nie stawiaj? ?adnych dodatkowych.

 

Ile zap?acimy za chwilówki bez BIK?

Zwyk?o si? uwa?a?, ?e chwilówki bez BIK s? dro?szym typem zobowi?zania. Obecnie nie jest to jednak tak widoczny trend, a je?li wyst?puj? jakie? ró?nice – nie s? one wyra?nie widoczne. Koszty chwilówki bez BIK nie podlegaj? te? dodatkowym op?atom, a wi?c nie przekrocz? ustawowego limitu ustanowionego przez ustaw? antylichwiarsk? (oko?o 27-28% ca?o?ci). Wahni?cia cen b?d? przebiega?y w podobny sposób, co w innych przypadkach i znajd? si? na poziomie kilku procent.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *