1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak unikn?? problemów ze sp?at? po?yczki?

Jak unikn?? problemów ze sp?at? po?yczki?

Jak unikn?? problemów ze sp?at? po?yczki?

Problemy ze sp?at? po?yczki mog? bardzo skutecznie sp?dzi? sen z oczy po?yczkobiorcy. Najcz??ciej w momencie, w którym ju? wyst?pi?, a oddanie pieni?dzy w terminie jest ju? ma?o prawdopodobne. O tym, ?e brak sp?aty poci?ga za sob? bardzo powa?ne konsekwencje, powinno jednak my?le? si? ju? wcze?niej – zanim jeszcze wy?le si? wniosek po?yczkowy. Nie u?atwia tego bardzo ?atwe i szybkie po?yczenie gotówki (a najbardziej darmowej chwilówki!), ale mimo wszystko dobrze jest podej?? do tematu po?yczkowego w sposób kompleksowy i odpowiedzialny.

Du?e kwoty to du?e (potencjalne) problemy

Szybkie po?yczki internetowe to nie tylko du?a wygoda, ale i du?e dost?pne kwoty – takie, które jeszcze kilka lat temu by?y nie do pomy?lenia. Aktualnie najwy?sze na rynku chwilówki i po?yczki ratalne mo?na spotka? w:

Mo?liwo?? otrzymania tak wysokiej gotówki w jeden dzie? powoduje, ?e po?yczkobiorcy cz?sto decyduj? si? na po?yczenie wi?kszej ilo?ci pieni?dzy ni? im rzeczywi?cie potrzeba. Tak wysoka po?yczka, zw?aszcza je?li to chwilówka, któr? trzeba sp?aci? maksymalnie po 60 dniach, b?dzie niestety generowa? problemy, podobnie jak zbyt wysoka rata w przypadku po?yczki d?ugoterminowej.

Wysokie kwoty nie bior? si? jednak znik?d, a s? spowodowane niejako potrzebami klientów. Dlatego te? nie odradzamy ca?kowitej rezygnacji z po?yczania du?ych kwot, ale trzeba mie? ?wiadomo??, ?e po?yczanie powinno by? wspó?mierne do potrzeb, nie na zapas.

Szybsza sp?ata po?yczki nie zawsze dojdzie do skutku

D?ugoterminowe zobowi?zanie mo?e by? k?opotliwe, dlatego te? cz??? po?yczkobiorców nastawionych jest na jak najszybsz? sp?at? po?yczki. To niestety skutkuje najcz??ciej zbyt wysok? i niedopasowan? do domowego bud?etu rat?, która wymusza nadmierne, a cz?sto wr?cz niemo?liwe oszcz?dno?ci. Taki plan by? mo?e sprawdzi si? w przypadku chwilówki, ale mo?e zawie?? w d?u?szej perspektywie. Ekstremalny plan sp?aty to niebezpiecze?stwo tego, ?e w którym? miesi?cu po?yczkobiorca po prostu nie wytrzyma – zm?czony zbytnim oszcz?dzaniem lub nara?ony na dodatkowe wydatki.

Rata po?yczki priorytetem w domowym bud?ecie

Rata po?yczki powinna by? sp?acana od razu, zaraz po tym, jak otrzyma si? odpowiednie ?rodki. Czekanie ze sp?at? do ostatniej chwili lub tylko pozorne od?o?enie tych pieni?dzy na rat? mo?e przynie?? skutek odwrotny do zamierzonego. W ten sposób lepiej mo?na zarz?dza? miesi?cznymi wydatkami, by zmie?ci?y si? w mo?liwej do wydania kwocie oraz mie? pewno??, ?e nie wyda si? wi?cej, ni? jest to dopuszczalne, a przez to nie zgromadzi si? odpowiednich ?rodków na sp?at? raty.

Konsumpcjonizm (nie)ograniczony

Po?yczki online s? ?wietnym sposobem na to, by realizowa? swoje plany lub doprowadzi? do skutku zakup przedmiotów, o których si? od dawna marzy?o. Nie ma w tym nic z?ego, cho? cz?sto pojawiaj? si? g?osy, ?e po po?yczki powinno si? si?ga? tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a finansowanie tak zwanych przyjemno?ci jest fanaberi?. Nie musi tak by?, o ile wszystkie zakupy dokonywane s? z g?ow? i nie ma si? problemu z kupowaniem zbyt wielu niepotrzebnych rzeczy. Nieumiej?tne ocenienie swoich realnych potrzeb i niekontrolowane zakupy to gwarancja tego, ?e pod koniec miesi?ca z pewno?ci? nie b?dzie ju? ?rodków na to, by sp?aci? po?yczk?.

Nie warto chowa? g?owy w piasek

Problem ze sp?at? zobowi?zania mo?e dotkn?? ka?dego, niezale?nie z jakich przyczyn wyniknie. Warto u?wiadomi? sobie, ?e nie jest to wstyd, ale i nie sytuacja, która rozwi??e si? sama. Niesp?acona w terminie rata lub lekko przeterminowana chwilówka nie jest problemem nie do przezwyci??enia, o ile szybko podejmie si? odpowiednie kroki. Nie nale?y wi?c unika? kontaktu z po?yczkodawc? i w ukryciu czeka? na przyp?yw ?rodków lub przys?owiowy cud. Rzetelne podej?cie do swoich problemów i wyja?nienie ich z podmiotem finansuj?cym otworzy drog? do rozwi?zania problemu relatywnie niskim kosztem. Na powiadomienie po?yczkodawcy o problemach i prób? doj?cia do porozumienia nigdy nie jest za pó?no, nawet je?li do akcji wkroczy ju? windykator.

Du?o mo?liwo?ci po?yczkobiorcy

Po?yczkobiorca wbrew pozorom ma du?o mo?liwo?ci, by ratowa? si? w kryzysowej sytuacji. Co prawda, ka?de z rozwi?za? b?dzie wi?za?o si? z dodatkowymi op?atami, ale przyniesie za to korzy?ci niemierzalne: spokój, brak stresu i pewno?? co do przysz?o?ci. W zale?no?ci od tego, jakich problemów si? do?wiadcza, mo?na skorzysta? z najlepszej dla siebie opcji:

  • przed?u?enia okresu sp?aty chwilówki lub refinansowania;
  • skorzystania z wakacji po?yczkowych i od?o?enia p?atno?ci raty na pó?niej;
  • roz?o?enia chwilówki na raty;
  • zmiany harmonogramu sp?aty rat i wyd?u?enia okresu sp?aty lub przeniesienia dnia p?atno?ci na dzie? przypadaj?cy tu? po wyp?acie;
  • indywidualnego ustalenia sp?aty z po?yczkodawc?.

Firmy po?yczkowe maj? ju? spore do?wiadczenia z ró?nymi klientami, posiadaj? wi?c te? odpowiednie narz?dzia, by problemom zaradza?. Najwi?ksz? odpowiedzialno?? powinien jednak czu? po?yczkobiorca – samodyscyplina i obiektywne spojrzenie na swoje mo?liwo?ci s? najlepszym ?rodkiem zaradczym.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *