1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak usun?? b??dne wpisy w BIK?

Jak usun?? b??dne wpisy w BIK?

Jak usun?? b??dne wpisy w BIK?

Po?yczki bez BIK ciesz? si? spor? popularno?ci? – w ko?cu bardzo cz?sto na przeszkodzie do zaci?gni?cia zobowi?zania stoi z?a historia kredytowa. W?a?ciwie wyklucza ona mo?liwo?? uzyskania kredytu w banku, a i du?a cz??? pozabankowych firm po?yczkowych niezbyt przychylnie patrzy na negatywne wpisy w rejestrze Biura Informacji Kredytowej. Z tego powodu równie du?? popularno?ci? ciesz? si? us?ugi tzw. czyszczenia BIK. Niestety, nie s? one zbyt skuteczne, chyba ?e dotycz? wpisów b??dnych, które powinny zosta? usuni?te lub nigdy nie powinny si? w tej bazie znale??.

Histori? kredytow? mo?na modyfikowa? tylko w kilku przypadkach

Wpisy w BIK podlegaj? modyfikacji lub usuni?ciu tylko w przypadkach, gdy zawarte w tej bazie informacje s? nieprawdziwe, lub gdy dotycz? informacji, na które kredyto- lub po?yczkobiorca musi wyrazi? zgod?. Ta druga sytuacja ma zastosowanie tylko do klientów, którzy sp?acili ju? zaci?gni?te zobowi?zanie, a w trakcie sp?aty nie wyst?pi?y ?adne opó?nienia. Sumienny po?yczkobiorca ma mo?liwo??, by wycofa? swoj? zgod? na przetwarzanie danych osobowych i ??da? usuni?cia takiej informacji z rejestru. Nie ma jednak prawa zwróci? si? bezpo?rednio do BIK, a mo?e to uczyni? wy??cznie za po?rednictwem podmiotu, który udzieli? mu finansowania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza te? automatyczny brak zgody na przekazywanie tych danych do BIK.

Takie dzia?anie jest jednak niepolecane. Usuni?cie pozytywnych informacji z BIK b?dzie wtedy skutkowa? obni?eniem scoringu i zmniejszeniem wiarygodno?ci kredytowej. Nie ma sensu pozbawiania si? wizerunku rzetelnego i sumiennego klienta – dobry wynik w BIK mo?e stanowi? dobra kart? przetargow? w negocjacjach z bankami.

Nierzetelni po?yczkobiorcy nie maj? wyboru

Nie ma realnej szansy na to, by z BIK wykre?li? informacje negatywne, czyli takie dotycz?ce opó?nie? w sp?acie powy?ej 60 dni. Takie dane mog? by? przetwarzane bez zgody klienta nawet przez 5 lat i jest to jasno okre?lone w ustawie prawo bankowe (art.105 ust.3). Dlatego te? nie nale?y da? si? nabiera? na oferty wielu ch?tnie og?aszaj?cych si? w Internecie firm oferuj?cych „czyszczenie BIK”.

B??dy w BIK podlegaj? korekcie

B??dy informacyjne zdarzaj? si? wsz?dzie, nawet w rejestrze BIK. Takie uchybienia nie tylko mo?na, ale i trzeba korygowa?. Pozostawienie negatywnych informacji samym sobie mo?e w przysz?o?ci skutkowa? odmow? udzielenia kredytu lub po?yczki w momencie, w którym szybko potrzebna b?dzie dodatkowa gotówka.

Za dokonywanie wpisów odpowiedzialne s? banki i inne instytucje wspó?pracuj?ce z BIK (w tym SKOKi oraz pozabankowe firmy po?yczkowe). Odpowiadaj? tak?e za poprawno?? przekazanych danych. Dlatego te? to do instytucji udzielaj?cej finansowania nale?y si? zg?osi?, je?li zauwa?y si? b??d w rejestrze.

Skorygowanie b??du w BIK jest darmowe, mo?na je zg?osi? w ka?dej chwili, a bank lub inna instytucja nie ma mo?liwo?ci odmowy poprawienia informacji. Tak? pro?b? nale?y jednak skierowa? w formie reklamacji, najlepiej na pi?mie, cho? dopuszczalna jest równie? reklamacja ustna. Instytucja odpowiedzialna za wpis ma 30 dni na rozparzenie reklamacji, a tylko w szczególnych okoliczno?ciach mo?e przed?u?y? ten okres do 60 dni. Je?li tego nie zrobi lub wykazuje nadmiern? opiesza?o??, klient ma prawo uda? si? do rzecznika UOKiK. Sko?czy si? to nie tylko natychmiastowym wykonaniem ??da? klienta, ale cz?sto tak?e na?o?eniem kary finansowej na instytucj? wzbraniaj?c? si? przed dokonaniem korekty. Je?li to nie poskutkuje, klient mo?e równie? zwróci? si? do Rzecznika Finansowego, ale tylko wtedy, gdy wyczerpa? ju? wszystkie ?rodki reklamacyjne.

Sprawd? swoj? histori? w BIK

Cz?stym przypadkiem jest to, ?e po?yczkobiorca nie ma poj?cia o tym, i? informacje na jego temat zawarte w BIK s? nieprawdziwe. Instytucje po?yczkowe wspó?pracuj?ce z BIK nie maj? bowiem obowi?zku informowa? klienta o tym, jaki wpis uczyni?y – wystarczy, ?e posiadaj? zgod? klienta na przekazywanie danych osobowych do tego rejestru. Dlatego lepiej monitorowa? swoj? sytuacj? na bie??co. W tym celu najlepiej za?o?y? konto w serwisie www.bik.pl i otrzyma? mo?liwo?? dost?pu do otrzymania raportu na temat swojej osoby. Nie tylko na bie??co b?dziemy mogli zauwa?y? pomy?ki we wpisach, ale te? mie? pewno??, ?e nikt inny nie podszy? si? pod nas i nie zaci?gn?? kredytu w naszym imieniu. Mo?na równie? uruchomi? p?atn? us?ug? Alert BIK, dzi?ki której otrzymamy SMS i e-mail za ka?dym razem, gdy w naszej sprawie do BIK wp?ynie zapytanie kredytowe.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *