1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak uzyska? wysok? kwot? po?yczki?

Jak uzyska? wysok? kwot? po?yczki?

banknoty

Chwilówki kojarz? si? nie tylko z szybko?ci? ich udzielania oraz krótkim okresem sp?aty, ale równie? z do?? niskimi kwotami, które firmy po?yczkowe sk?onne s? po?yczy?. Nie bez powodu po dzi? dzie? funkcjonuje nazwa mikropo?yczka, która w przesz?o?ci doskonale okre?la?a charakter chwilówek. Wraz z rozwojem sektora finansowego i pojawieniu si? sporej konkurencji, kwoty udzielanych po?yczek ros?y. Niektóre z nich osi?gn??y nawet poziom po?yczek ratalnych. Czy a? tak wysokie po?yczki b?d? dost?pne dla wszystkich? Jakie warunki musz? by? spe?nione, by tak? otrzyma??

Po?yczaj kolejny raz – profity dla sta?ych klientów

Firmy po?yczkowe z regu?y s? do?? nieprzychylne w po?yczaniu wysokich kwot ju? za pierwszym razem. Wynika to z ch?ci zredukowania ryzyka utraty po?yczonego kapita?u, zabezpieczenia si? i „przetestowania” nowego klienta. Przy pierwszej, darmowej po?yczce weryfikuje si? jego wiarygodno?? kredytow?, jak i to, w jaki sposób sp?acane by?y przesz?e zobowi?zania finansowe. Nie uznaje si? tego jednak za sytuacj?, któr? mo?na by?oby prze?o?y? na grunt po?yczkowy. Prawdziwym udowodnieniem rzetelno?ci i sumienno?ci b?dzie dopiero nawi?zanie wspó?pracy, cz?sto naprawd? d?ugotrwa?ej. Przewa?aj?ca liczba firmy maksymaln? kwot? po?yczy bowiem ju? za drugim razem, ale w niektórych instytucjach pe?ne zaufanie zdob?dzie si? dopiero za pi?t? lub szóst? po?yczk? z kolei. Do pierwszej grupy po?yczkodawców nale?? takie marki jak Wonga, ExtraPortfel, LendOn czy Vivus, do drugiej – mi?dzy innymi Filarum, Alegotówka czy Via SMS. Chc?c jak najszybciej uzyska? wysok? kwot? po?yczki, warto wi?c zwróci? si? do firmy, która po?ycza wysokie kwoty ju? przy drugiej po?yczce.

Z naprawd? wysokich chwilówek skorzystamy w firmach:

Skorzystaj z po?yczki ratalnej bez za?wiadcze?

Po?yczki ratalne z regu?y udzielane s? w wi?kszych kwotach i to ju? za pierwszym razem. W?ród instytucji, które ustanowi?y limity dla nowych klientów, mo?na wymieni? Efino (6000/10000 z?otych) oraz Incredit (7000/10000 z?otych). Pozosta?e raczej nie wprowadzaj? takiego rozró?nienia i mog? zaproponowa? nawet 15 tysi?cy z?otych z okresem sp?aty wynosz?cym do 48 miesi?cy. Trzeba te? wiedzie?, ?e otrzymanie tak wysokiej po?yczki ratalnej b?dzie ?atwiejsze ni? otrzymanie chwilówki w podobnej kwocie. Ta druga, ze wzgl?du na swój krótkotrwa?y charakter b?dzie wymaga?a znacznie wy?szej zdolno?ci kredytowej i wysoko?ci dochodów. Po?yczka ratalna nie stanowi nadmiernego obci??enia dla miesi?cznego bud?etu, a firmy po?yczkowe z wi?ksz? przychylno?ci? spojrz? na wnioskodawców otrzymuj?cych dochody poni?ej ?redniej krajowej.

Najwy?sze po?yczki ratalne otrzymamy w firmach:

?led? promocje i aktualizacje ofert handlowych

Oferty firm po?yczkowych zmieniaj? si? nieustannie, za? jednym ze sposobów na zwi?kszenie ich atrakcyjno?ci jest podniesienie dost?pnej kwoty po?yczki. W pierwszym okresie obowi?zywania nowych warunków po?yczki, b?d?cym równie? okresem jej najintensywniejszej promocji, po?yczkodawca wykazuje zwykle wi?ksz? sk?onno?? do udzielenia po?yczki. Dlaczego tak si? dzieje? Darmowa chwilówka sta?a si? ju? standardem, nie za? dodatkowym udogodnieniem. Wi?ksza przyznawalno?? w okresach promocyjnych ma za? na celu przyci?gni?cie jak najwi?kszej liczby klientów, którzy pó?niej z pewn? doz? prawdopodobie?stwa powróc? i skorzystaj? z p?atnej po?yczki. Natomiast wnioskodawca, który spotka? si? z odmow?, nie b?dzie ch?tny do powrotu, a pr?dzej zdecyduje si? skorzysta? z us?ug innej firmy. Oczywi?cie, nie mówimy tutaj o skrajnych przypadkach osób bez dochodów, z negatywn? histori? w BIK lub d?u?ników. Nawet je?li przyznawalno?? w tym okresie b?dzie wy?sza ni? zazwyczaj, to po?yczkodawca w dalszym ci?gu b?dzie celowa? w klientów rokuj?cych.

A mo?e po?yczka pod zastaw?

Po?yczka pod zastaw nieruchomo?ci lub samochodu skierowana jest do klientów, którzy finansowania w wysokiej kwocie nie otrzymaj? w ?adnej innej instytucji. Pozabankowe po?yczki hipoteczne nie s? jeszcze zbyt popularne, co wynika z ogólnego braku zaufania do ustanawiania zastawu na nieruchomo?ci. Mniej obiekcji po?yczkobiorcy kieruj? natomiast w stron? po?yczek pod zastaw samochodu. Trzy najbardziej rozpoznawalne firmy na polskim rynku po?yczkowym – Mogo, Autokapita? oraz Motopo?yczka – mog? w tej formie zaproponowa? nawet 50 lub 100 000 z?otych. Ponadto, dzi?ki ustanowieniu cz??ciowego przew?aszczenia na poje?dzie, mog? z takich po?yczek skorzysta? tak?e d?u?nicy lub osoby bez zdolno?ci kredytowej.

Po?yczki z wysok? przyznawalno?ci?

Szanse na wysok? po?yczk? zwi?kszy równie? zwrócenie si? do instytucji, które ju? od d?u?szego czasu cechuj? si? wysokim poziomem akceptacji wniosków. Prym w tej materii wiod? trzy firmy: Ferratum Bank, Vivus oraz ExtraPortfel, przy czym dwie pierwsze mog? wykaza? ponad 90% przynawalno?ci. Zadaje to k?am teorii, ?e ma?o odrzucanych wniosków cechuje przede wszystkim firmy niepewne i nierzetelne. Wy?ej wymienione by?y ju? wielokrotnie nagradzane, a Ferratum Bank otrzyma? nawet licencj? bankow? od Komisji Nadzoru Finansowego na Malcie. Pokazuje to, ?e dobry po?yczkodawca umie po??czy? po?yczanie odpowiedzialne z po?yczaniem dost?pnym dla szerokiego spo?ecze?stwa.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *