1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Jak wybra? pierwsz? chwilówk??

Jak wybra? pierwsz? chwilówk??

kobieta

Wzi?cie pierwszej chwilówki mo?e by? stresuj?ce przynajmniej z kilku powodów. Pierwszy z nich to typowy stres nowicjusza, który zawsze towarzyszy nam, gdy jak?? czynno?? wykonujemy po raz pierwszy. Wa?niejsze jest jednak to, ?e bardzo cz?sto w przypadku chwilówki stresujemy si? tym, ?e nie podo?amy zadaniu i nie damy rady sp?aci? jej na czas lub, ?e wybierzemy produkt, który jest dla nas wyj?tkowo niekorzystny. O ile stres nowicjusza trudno jest wyeliminowa?, o tyle do odpowiedniego wyboru chwilówki mo?na si? przygotowa? i tym samym uczyni? jej zaci?gni?cie przyjemniejszym.

Chwilówka za darmo – czy warto zwraca? uwag? na koszty?

Osoby, które zaci?gaj? chwilówk? po raz pierwszy, maj? ten przywilej, ?e mog? skorzysta? z chwilówki za darmo w niemal?e ka?dej firmie po?yczkowej, która istnieje na polskim rynku. Mamy wi?c znaczny wybór (to przynajmniej kilkadziesi?t ofert!) i, co najwa?niejsze, nie musimy go ogranicza? ze wzgl?du na potencjalne koszty zobowi?zania i wybiera? chwilówki najta?sze.

Mimo wszystko, warto cho? przelotnie zainteresowa? si? tym, ile kosztuj? standardowe, p?atne w chwilówki w danej firmie. Zwolnienie ze wszystkich op?at dotyczy bowiem tylko tych osób, którym chwilówk? uda si? sp?aci? w terminie. Je?li tak si? nie stanie – zap?acimy za chwilówk? w pe?nym wymiarze i tak? mo?liwo?? równie? trzeba zak?ada?. W tej kwestii mo?na jednak pozwoli? sobie na du?? swobod?. Koszty bardzo wielu chwilówek s? porównywalne i nie wyst?puj? przy tym znaczne ró?nice. Dlatego warto wi?ksz? uwag? przywi?za? do tego, czy po??dana chwilówka b?dzie mog?a zosta? nam udzielona, jak szybko j? otrzymamy, i czy ma takie cechy, dzi?ki którym jej sp?ata b?dzie ?atwiejsza.

Kryteria po?yczkowe – wsz?dzie podobne

Pierwszym krokiem do uzyskania idealnej pierwszej chwilówki jest zorientowanie si?, czy w ogóle mo?e zosta? nam udzielona. Wi?kszo?? po?yczkodawców stosuje mniej wi?cej podobne kryteria oceny wnioskodawców i s? to:

 • polskie obywatelstwo i zamieszkanie na sta?e w Polsce;
 • dowód osobisty;
 • zdolno?? kredytowa;
 • konto bankowe;
 • telefon komórkowy i adres e-mail.

Nie ka?dy konsument zdaje sobie jednak spraw? z tego, ?e kryterium, które najbardziej ró?nicuje chwilówki, jest wiek potencjalnego po?yczkobiorcy. W wi?kszo?ci, aby zaci?gn?? chwilówk?, nie zawsze nale?y by? pe?noletnim. Wi?kszo?? po?yczkodawców ustawia ten wiek wy?ej. Najcz??ciej b?dzie to 21 lat.

Szybko?? udzielenia chwilówki jest wa?na

Je?li zale?y nam na tym, by chwilówk? dosta? jak najszybciej, warto zwróci? uwag? na dwie rzeczy: sposób, w jakim w konkretnej firmie dokonuje si? weryfikacji to?samo?ci oraz banki, w których po?yczkodawcy posiada konta.

W pierwszym przypadku, zamiast w celu potwierdzenia to?samo?ci wysy?a? przelew weryfikacyjny i czeka? na jego zaksi?gowanie, mo?emy skorzysta? z szybkiej aplikacji, która umo?liwi dokonanie tej czynno?ci w ci?gu dwóch minut. Je?li za? chodzi o konta bankowe po?yczkodawcy, to nie zawsze wa?ne jest to, ile ich posiada – wa?niejsze jest to, w jakich bankach je ma. Je?li cho? jeden bank jest taki sam, jak nasz, mamy szans? na otrzymanie chwilówki w 15 minut.

(Nie)istotne szczegó?y chwilówki

Po?yczkobiorca-nowicjusz, który nie jest zaznajomiony ze sposobem funkcjonowania chwilówek, nie zawsze zwróci uwag? na z pozoru nieistotne szczegó?y. Mimo wszystko powinien je przynajmniej rozwa?y? i w jaki? sposób odnie?? do swojej sytuacji finansowej. Mo?e to by?:

 • Weryfikacja w BIK – je?li kiedykolwiek korzystali?my z kredytu bankowego lub zakupy na raty i znacznie spó?niali?my si? ze sp?at?, to nasz wynik w BIK nie jest zbyt dobry. Warto wtedy zwróci? uwag? na to, czy firma po?yczkowa go zaakceptuje, czy nie.
 • Mo?liwo?? przed?u?enia okresu sp?aty lub refinansowania chwilówki.
 • D?u?szy ni? standardowy okres sp?aty.
 • Godziny pracy firmy po?yczkowej – ma to kluczowe znaczenie, je?li chcemy zaci?gn?? chwilówk? w weekend lub pó?nym wieczorem.

Przede wszystkim jednak pami?tajmy o w?asnych mo?liwo?ciach finansowych i czy b?dziemy w stanie ud?wign?? to sk?din?d spore obci??enie. Tylko wtedy chwilówki b?d? w pe?ni bezpieczne.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim do?wiadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno st?pa po ziemi, ceni?c sobie rzetelno?? informacji. Robi? to, co lubi? i sprawia mi przyjemno?? — pisz? dla swoich Czytelników. Stale si? rozwijam, zdobywaj?c nowe umiej?tno?ci oraz poszerzaj?c swoje horyzonty. W wolnym czasie najch?tniej siadam na rower i pod??am przed siebie lub uciekam na ?ono natury, oddaj?c si? górskim w?drówkom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *